Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 159 „Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 126

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 159 „Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 19.03.2009 nr 58

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 159 «Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 39, 279; 2009, 7, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud määruse lisas esitatud kaart asendatakse uue kaardiga;

2) neljas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«4 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Eesti Metsakorralduskeskuse koostatud Reiu metskonna 1988. aasta puistuplaani ja maakatastri andmeid seisuga märts 2008. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Siim-Valmar KIISLER
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01724.

Parnu mka

/otsingu_soovitused.json