Teksti suurus:

Kaitseväelase perekonnaliikmete ja lähedaste sõidu- ja majutuskulude tagamise ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 29, 371

Kaitseväelase perekonnaliikmete ja lähedaste sõidu- ja majutuskulude tagamise ulatus ja kord

Vastu võetud 20.03.2009 nr 14

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1651 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse teenistusülesannete täitmise tõttu raske kehavigastuse saanud ja välisriigi raviasutuses viibiva kaitseväelase perekonnaliikmetele ja lähedastele (edaspidi lähedane) kaitseväelase külastamiseks (edaspidi külastus) sõidukulude raviasutuse asukohta ja tagasi ning raviasutuse asukohas majutuskulude (edaspidi sõidu- ja majutuskulud) tagamise ulatus ja kord.

  (2) Kaitseväelase viibimisel rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas paiknevas raviasutuses lähedastele külastust ei tagata.

§ 2.  Kaitseväelase lähedased

  (1) Kaitseväelase lähedasteks käesoleva määruse tähenduses on kuni kaks füüsilist isikut, kelle isikuandmed kaitseväelane:
  1) avaldas kirjalikult tema teenistust korraldavale ülemale enne välisriiki teenistusülesannete täitmisele lähetamist;
  2) avaldab suuliselt või kirjalikult pärast välisriigis teenistusülesannete täitmisel vigastada saamist välisriigis asuvas raviasutuses viibides Eesti kaitseväe esindajale.

  (2) Lähedase isiku määramisel lähtutakse kaitseväelase viimasena tehtud tahteavaldusest.

§ 3.  Sõidu- ja majutuskulude tagamise ulatus

  Kaitseväelase välisriigi raviasutuses viibimise aja jooksul tagatakse riigi kulul sõidu- ja majutuskulud kuni kahele lähedasele kokku kuni kahel korral. Ühe külastuse kestus on korraga kuni 10 kalendripäeva.

§ 4.  Külastuse tagamine

  (1) Lähedasele tagatakse kaitseväelase külastamine:
  1) kantud sõidu- ja majutuskulude tagantjärgi hüvitamisega (edaspidi kulude hüvitamine) või;
  2) külastuse kaitseväepoolse korraldamisega (edaspidi külastuse võimaldamine).

  (2) Lähedasele võimaldatakse kaitseväe poolt saatja tema abistamiseks külastuse ajal, kui lähedane selleks soovi avaldab ja selleks on põhjendatud vajadus.

§ 5.  Kulude hüvitamine

  (1) Hüvitatavateks kuludeks on:
  1) transpordikulu ja selle tellimisega kaasnevad kulud Eesti Vabariigist kaitseväelase raviasutuse asukohta välisriiki ja tagasi;
  2) transpordikulu lähedase alalisest elukohast Eesti Vabariigist välisriiki suunduva sõiduki väljumiskohta ja tagasi;
  3) majutuskulud raviasutuse asukohas;
  4) majutuskoha ja raviasutuse vahelised sõidukulud;
  5) reisikindlustuse ja viisa kulud.

  (2) Kulude hüvitamisel või külastuse võimaldamisel on majutuskulude hüvitamise ülemmäär 2000 krooni ööpäevas. Kaitseväe juhatajal või tema volitatud isikul on õigus lubada hüvitada piirmäärast suuremad majutuskoha kasutamise kulud, kui raviasutuse asukohas puudub võimalus kasutada piirmäärale vastava hinnatasemega majutuskohta.

  (3) Kulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused Eesti kroonidesse lähedase Eestisse jõudmise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Kulude hüvitamisel või külastuse võimaldamisel esitab lähedane kaitseväele kirjaliku taotluse, milles märgib:
  1) oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha ning sidevahendite numbrid;
  2) kaitseväelase nime, kelle külastuse sõidu- ja majutuskulude hüvitamist või kelle külastamise võimaldamist ta soovib;
  3) kas ta soovib kulude hüvitamist või külastuse võimaldamist;
  4) kas ta soovib endale kaitseväe poolt saatjat;
  5) ajavahemiku, millal ta kaitseväelast külastas või millal ta soovib kaitseväelast külastada;
  6) oma pangakonto numbri kulude hüvitamise korral.

  (2) Kui taotletakse kulude hüvitamist, tuleb taotlus esitada 30 kalendripäeva jooksul Eestisse tagasijõudmise päevast arvates. Taotlusele tuleb lisada sõidu- ja majutuskulude kandmist tõendavad originaaldokumendid.

§ 7.  Taotluse menetlemine ja hüvitise maksmine

  (1) Otsus kulude hüvitamise või külastuse võimaldamise taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta tehakse 30 kalendripäeva jooksul kõigi nõutavate dokumentide laekumise päevast arvates.

  (2) Kui hüvitatakse lähedase poolt kaitseväelase külastamiseks tehtud kulud, kannab kaitsevägi hüvitise 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates taotluses toodud pangakontole.

  (3) Hüvitise maksmisest või külastuse võimaldamisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks 10 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Minister Jaak AAVIKSOO


Kantsler Riho TERRAS

/otsingu_soovitused.json