Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Jõhvi vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 59, 818

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Jõhvi vallas

Vastu võetud 19.03.2009 nr 141

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36² ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja § 26 lõike 2 ning vallavalitsuse ettepanekul.

§ 1. Üldsätted

(1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Jõhvi valla haldusterritooriumil.

(2) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub (omanik);

2) loomapidaja – isik, kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel omanikuga.

3) hulkuv koer või kass – koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom.

(3) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

(4) Koera või kassi omanik peab võimaldama vastavalt koera või kassi liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett, sobiva hoolduse, sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust ning muu koera või kassi terviseks ja heaoluks vajaliku.

(5) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veteri-naarkorralduse seadusest, põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 «Lemmikloomade pidamise nõuded» ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

(6) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass. Eeskiri laieneb ka loomapidajale.

(7) Koerte registreerimine ja registri pidamine toimub lemmikloomaregistri põhimääruses sätestatud alustel ja korras.

§ 2. Koera või kassi pidamine

(1) Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium (ala) peab olema piiratud selliselt, et on välistatud koera või kassi väljapääsemine. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud lemmikloomade pidamise nõuetele.

(2) Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama tema omandis või valduses olevale territooriumil ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

(3) Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.

(4) Koera või kassi omanik on kohustatud:

1) jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine, näugumine jms) ei häiriks avalikku korda ja teiste isikute rahu;

2) vaktsineerima oma koera või kassi marutaudi vastu neljandaks elukuuks ja tagama korduv-vaktsineerimise kord aastas;

3) teatama kümne päeva jooksul registripidajale koera surmast, kaotsiminekust või võõrandamisest;

4) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist;

5) tasuma registreerimiskulud;

6) viivitamatult isoleerima inimesi või teisi loomi hammustanud koera või kassi ning kindlaks tegema koera või kassi agressiivsuse põhjuse ja kutsuma kohale veterinaararsti;

7) teavitama koheselt veterinaararsti metslooma rünnakust tema koerale või kassile;

8) teavitama veterinaararsti koera või kassi haigestumisest või äkksurmast;

9) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

§ 3. Koerte märgistamine ja registreerimine

(1) Jõhvi vallas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt märgistatud ja registreeritud koeri. Koerte üle peetakse arvestust Jõhvi valla lemmikloomaregistris. Omanik on kohustatud koera märgistama ja registreerima hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist.

Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer registreerida kümne (10) tööpäeva jooksul koera omandamisest. Kasside registreerimine Jõhvi valla lemmikloomaregistris on vabatahtlik.

(2) Koer peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi või tätoveeringut ja kaelarihmale kinnitatud märgistust (näiteks registreerimisnumber, mikrokiibi/ tätoveeringu olemasolu, omaniku telefoninumber).

(3) Jõhvi valla haldusterritooriumil peetavad koerad peavad olema registreeritud Jõhvi valla lemmikloomade registris. Koera registreerimisel väljastatakse omanikule registreerimistunnistus.

(4) Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama registri volitatud töötlejat loomaomaniku vahetumisest kümne päeva jooksul omandamise päevast.

(5) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik koera vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus loom kohapeal vaktsineerida.

§ 4. Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

(1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik rakendama järgmisi meetmeid:

1) omanik peab tagama järelvalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist. Koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusesse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil;

2) omanik peab tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures avalikus kohas viibimisel peab koeral olema suukorv peas; suukorvita võivad avalikus kohas viibida ülesannet täitvad teenistuskoerad ja pimeda juhtkoerad.

3) omanik on kohustatud tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui see on reostanud üldkasutatava ruumi, transpordivahendi, hoovi, tänava, õppeplatsi või muu avaliku koha.

(2) Keelatud on:

1) koera või kassi ujutamine purskkaevus;

2) viibida avalikus kohas, kus loomadega viibimine on keelavalt tähistatud;

3) viibida koera või kassiga kalmistul, kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil ja ruumides, turul, spordi- või mänguväljakul, lasteasutuste ja haridusasutuste ruumides ja territooriumidel ning avalikel kultuuriüritustel (v.a. lemmikloomadele sihtsuunitlusena korraldatud üritustel);

4) viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga;

5) looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

(3) Ühissõidukis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koeral, kes on süles või kandmisvahendis ning ülesannet täitval teenistuskoeral. Kasse on ühissõidukis lubatud vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

(4) Tagamaks liiklusohutuse, peab pimedal ajal koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.    

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 2 ja 3 kehtestatud keelud ei kehti pimeda juhtkoera ja ülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 5. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine

(1) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab Jõhvi Vallavalitsus.

(2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

(3) Püütud loom paigutatakse varjupaika ning hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

§ 6. Lõppsätted

(1) Koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumite loetelu kinnitab Jõhvi Vallavalitsus.

(2) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³sätestatud korras.

(3) Koera ning soovi korral kassi registreerimise kohustuse kohta käivad käesoleva määruse sätted jõustuvad vastava registri asutamisel ja kasutuselevõtul. Enne lemmikloomaregistri loomist ja kasutuselevõttu omandatud koerad kuuluvad registreerimisele kuue kuu jooksul alates registri kasutuselevõtust.

(4) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Linnavolikogu 10. oktoobri 2002. a määrus nr 92 «Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine».

(5) Määrus jõustub 23. märtsil 2009.

Volikogu esimees Niina NEGLASON

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json