Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2009
Avaldamismärge:RT II 2009, 11, 27

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokoll

Vastu võetud 26.06.2008

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariik ja Hollandi Kuningriik,

soovides sõlmida protokolli, millega muudetakse 14. märtsil 1997 Tallinnas allakirjutatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelist tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingut, mida on muudetud 14. juulil 2005 Tallinnas allakirjutatud protokolliga (edaspidi leping),

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Lepingu artikli 24 lõige 4, mis lisati lepingusse 2005. aasta protokolli artikliga 3, asendatakse järgnevaga:

«4. Eestis välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
a) Kui Eesti resident saab tulu, mida selle lepingu kohaselt võib maksustada Hollandis, vabastab Eesti selle tulu maksust punktide b ja c kohaselt;
b) Kui Eesti resident saab tulu või omab kapitali, mida
i) artikli 10 lõike 2 punkti b või
ii) artikli 11 lõike 2 või artikli 12 lõike 2 või
iii) artikli 17 lõigete 1 ja 2 või
iv) artikli 23 lõigete 1 ja 2
kohaselt võib maksustada Hollandis, lubab Eesti arvata residendi tulumaksust maha summa, mis võrdub Hollandis tasutud tulu- või kapitalimaksuga. Mahaarvatav summa ei ületa Eesti tulu- ja kapitalimaksu seda osa, mis on arvutatud enne tasutud maksusumma mahaarvamist tulult või kapitalilt, mida võib maksustada Hollandis.
c) Kui lepingu kohaselt on Eesti residendi tulu Eestis maksust vabastatud, võib Eesti selle arvesse võtta oma residendi ülejäänud tulult maksusummat arvutades.

Selles lõikes käsitatakse tulumaksuna maksu, mis on nimetatud artikli 2 lõike 3 punktis a ja lõikes 4, ning mis ei ole kapitalimaks.»

Artikkel 2

Protokoll, mis on lepingu lahutamatu osa, jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui lepinguosaliste riikide valitsused on teineteisele saatnud teate selle kohta, et protokolli jõustumiseks vajalikud põhiseaduslikud nõuded on täidetud; selle sätteid kohaldatakse maksustamisaastatele ja -perioodidele, mis algavad viimase teate kättesaamise aastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuaril või pärast seda.

Selle kinnituseks on volitatud isikud protokollile alla kirjutanud.

Koostatud 26. juunil 2008 Tallinnas kahes eksemplaris inglise keeles.

Eesti Vabariigi nimel Hollandi Kuningriigi nimel
Ivari PADAR Henk van der ZWAN

 

 

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
Done on the 26th of June, 2008 at Tallinn

The Republic of Estonia

and

the Kingdom of the Netherlands,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Republic of Estonia and the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Tallinn on 14 March 1997, as amended by the Protocol signed at Tallinn on 14 July 2005 (hereinafter referred to as “the Convention”);

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 4 of Article 24 of the Convention as included in Article 3 of the 2005 Protocol to the Convention, shall be replaced by the following:

“4. In Estonia double taxation shall be avoided as follows:
(a) Where a resident of Estonia derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the Netherlands, Estonia shall, subject to the provisions of sub-paragraphs b) and c) exempt such income from tax.
(b) Where a resident of Estonia derives income or owns capital which in accordance with the provisions of:
(i) subparagraph b) of paragraph 2 of Article 10; or
(ii) paragraph 2 of Articles 11 or 12; or
(iii) paragraphs 1 or 2 of Article 17; or
(iv) paragraphs 1 or 2 of Article 23
may be taxed in the Netherlands, Estonia shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in the Netherlands. Such deduction in either case shall not, however, exceed the part of the income or capital tax in Estonia as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in the Netherlands.
(c) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Estonia is exempt from tax in Estonia, Estonia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

For the purposes of this paragraph, the taxes referred to in paragraph 3, subparagraph a, and paragraph 4 of Article 2, other than the capital tax, shall be considered taxes on income.”

Article 2

This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect for taxable years and periods beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the latter of the notifications has been received.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Tallinn this 26 day of June 2008, in the English language.

For the Republic of Estonia For the Kingdom of the Netherlands
Ivari PADAR Henk van der ZWAN

/otsingu_soovitused.json