Teksti suurus:

Planeerimisseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 115

Planeerimisseaduse muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. märtsi 2009. a otsusega nr 452

Vastu võetud 11. märtsil 2009. a

Planeerimisseaduses (RT I 2002, 99, 579; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Kohalik omavalitsus on kohustatud kuu aja jooksul pärast detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist panema detailplaneeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või -teatise vähemalt kuuks ajaks. Informatsioonitahvel või -teatis peab olema märgatav ja see peab sisaldama vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud informatsiooni.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

«§ 431. Informatsioonitahvli väljapanemise kohustuse rakendamine

Käesoleva seaduse § 12 lõiget 31 kohaldatakse üksnes pärast nimetatud sätte jõustumist algatatud detailplaneeringute suhtes.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json