Teksti suurus:

Välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 118

Välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. märtsi 2009. a otsusega nr 455

VÄLISÕHU KAITSE SEADUSE MUUTMISE SEADUS
Vastu võetud 12. märtsil 2009. a

Välisõhu kaitse seaduses (RT I 2004, 43, 298; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 116 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi (edaspidi kauplemise süsteem) siseneja on käesoleva seaduse tähenduses ühel või enamal käesoleva seaduse § 120 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tegevusalal tegutsev käitaja, kes on esmakordselt kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise loa (edaspidi kauplemisluba) saanud või kelle kauplemisluba on käitise olemuse, tegevuse muutumise või käitise laiendamise tõttu oluliselt muudetud pärast seda, kui Euroopa Komisjoni on jaotuskavast teavitatud.»;

2) paragrahvi 119 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse, kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku reservi ja nende jaotuskava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 1191 järgmises sõnastuses:

«§ 1191. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku reservi jaotamine

(1) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riiklikust reservist (edaspidi riiklik reserv) eraldatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkogused kauplemise süsteemi sisenejatele, kellel on välisõhu saasteluba või keskkonnakompleksluba ning kes on riikliku reservi jaotuskava kehtestamise hetkeks esitanud sellekohase kauplemisloa taotluse.

(2) Riikliku reservi kasvuhoonegaaside lubatud heitkogused jaotatakse kauplemise süsteemi sisenejate vahel ühekorraga kogu kauplemisperioodiks aastate kaupa vastavalt riikliku reservi suurusele.

(3) Esmakordselt kauplemisluba taotlevale kauplemise süsteemi sisenejale eraldatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkogused proportsionaalselt taotletud kasvuhoonegaaside lubatud heitkogusega, kuid mitte ületades iga nimetatud isiku puhul kasvuhoonegaaside heitkogust, mis tekib analoogilises käitises parima võimaliku tehnika kasutamise korral.

(4) Kauplemisloa muutmise tõttu eraldatakse kauplemise süsteemi sisenejale kasvuhoonegaaside lubatud heitkogused proportsionaalselt taotletud kasvuhoonegaaside lubatud heitkogusega, kuid mitte ületades nimetatud isikule riikliku reservi jaotamisele eelneva aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamise aruandes toodud heitkoguse ja § 119 lõike 1 alusel kehtestatud kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskavaga talle eraldatud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse vahet.»;

4) paragrahvi 120 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lubatud heitkoguse ühik on käesoleva seaduse tähenduses kauplemise süsteemis ülekantav õigus heita kindlaksmääratud perioodi jooksul välisõhku üks tonn süsinikdioksiidi ekvivalenti.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json