Teksti suurus:

Riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 117

Riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. märtsi 2009. a otsusega nr 454

RIIGIEELARVE SEADUSE, RIIGI ERAÕIGUSLIKES JURIIDILISTES ISIKUTES OSALEMISE SEADUSE
NING RIIGIKOGU KODU- JA TÖÖKORRA SEADUSE MUUTMISE SEADUS

Vastu võetud 11. märtsil 2009. a

§ 1. Riigieelarve seaduses (RT I 1999, 55, 584; 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Riigikogu otsustab käesoleva seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud eesmärgil aktsiate, osade ja muude osaluste ning muu finantsvara omandamise riigieelarves ettenähtust suuremas ulatuses. Pärast otsuse tegemist esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule lisaeelarve eelnõu. Lisaeelarve eelnõu menetlemine ei takista Riigikogu otsuse rakendamist.»;

2) paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) Eestis tegutsevatele krediidiasutustele likviidsus- või maksevõimega seotud raskusi või olulisi tõrkeid makse- ja arveldussüsteemides põhjustada võiva finantskriisi lahendamiseks või ennetamiseks.»;

3) paragrahvi 379 lõikes 3 asendatakse sõnad «punktis 2» sõnadega «punktides 2 ja 3»;

4) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Riigikogu otsustab käesoleva seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud eesmärgil eelarvelaenu võtmise käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud määrast suuremas ulatuses. Pärast otsuse tegemist esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule lisaeelarve eelnõu. Lisaeelarve eelnõu menetlemine ei takista Riigikogu otsuse rakendamist.»;

5) paragrahvi 401 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vabariigi Valitsus võib anda laenu avalike ülesannete täitmiseks või käesoleva seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud eesmärgil.»;

6) paragrahvi 401 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«(4) Riigikogu otsustab käesoleva seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud eesmärgil laenu andmise käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud määrast suuremas ulatuses. Pärast otsuse tegemist esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule lisaeelarve eelnõu. Lisaeelarve eelnõu menetlemine ei takista Riigikogu otsuse rakendamist.

(5) Käesolevas paragrahvis laenude andmise ja laenulepingute kohta sätestatut kohaldatakse ka emiteeritud võlakohustuste omandamisele muus vormis.»;

7) paragrahvi 402 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Riigigarantiid võib anda ka käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata isikule, kui see on vajalik käesoleva seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud eesmärgil. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimusi ega lõigetes 2 ja 9 sätestatut, kui lepinguga ei nähta ette teisiti.»;

8) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Riigieelarve muutmiseks kulude kogumahtu muutmata võib Vabariigi Valitsus algatada hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta lõppu riigieelarve muutmise seaduse eelnõu. Riigieelarve muutmisel käesoleva seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud eesmärgil, eriolukorra, erakorralise seisukorra, sõjaseisukorra või mobilisatsiooni väljakuulutamise tõttu ajalisi piiranguid ei kohaldata.»;

9) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Riigieelarve kulusid suurendava lisaeelarve eelnõu esitatakse Riigikogule hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta lõppu. Riigieelarve kulusid vähendava lisaeelarve eelnõu tuleb Riigikogule esitada vähemalt kaks kuud enne eelarveaasta lõppu. Lisaeelarve esitamisel käesoleva seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud eesmärgil, eriolukorra, erakorralise seisukorra, sõjaseisukorra või mobilisatsiooni väljakuulutamise tõttu ajalisi piiranguid ei kohaldata.»

§ 2. Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse (RT I 2004, 24, 166; 2008, 58, 328) § 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatut ei kohaldata aktsiate või osa kinkimisele või pärimisele või juhul, kui osalus omandatakse riigieelarve seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 sätestatud eesmärgil.»

§ 3. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses (RT I 2003, 24, 148; 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 56 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

«12) riigieelarve seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 nimetatud finantskriisi ennetamise või lahendamisega seotud otsuste eelnõud, mis võetakse arutamisele esimesel võimalusel.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 1583 järgmises sõnastuses:

«§ 1583. Riigikogu otsuse eelnõu menetlemise ajutised erisused seoses finantskriisiga

Käesoleva seaduse §-s 118 sätestatud erisusi võib Vabariigi Valitsuse ettepanekul kohaldada ka Riigikogu otsuse eelnõude menetlemisel kuni 2010. aasta 1. juulini, kui see otsus on algatatud riigieelarve seaduse § 37 lõike 3 punktis 3 sätestatud eesmärgil ning kui see käsitleb:
1) osaluste või muu finantsvara omandamist;
2) riigigarantii andmist;
3) laenude või muude võlakohustuste võtmist ja andmist või omandamist;
4) stabiliseerimisreservi vahendite kasutamist.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json