Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 30, 389

Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal

Vastu võetud 24.03.2009 nr 13

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel, arvestades Euroopa Liidu nõukogu 28. novembri 2008. a määruse nr 1322/2008, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2009. aastaks (EÜT L 345, 23.12.2008, lk 1–9) lisa II punkte 1a ja 1b ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1. Läänemeres on 2009. aastal keelatud kalapüük traalide, ankurdatud põhjanootade või muude samalaadsete püügivahenditega, seisevvõrkude, nakkevõrkude või abaratega, kui eelnimetatud püügivahendite võrgusilma suurus on 90 mm või suurem, ning põhjapüügivahendite ja õngejadadega, v.a triivõngejadade, ridvata õngede ja taglasõngejadadega:
1) alarajoonides 22 kuni 24 – rohkem kui 201 sadamast äraoleku päeva jooksul iga laeva kohta, mille pardal on käesolevas paragrahvis nimetatud püügivahendid;
2) alarajoonides 25 ja 26 – rohkem kui 160 sadamast äraoleku päeva jooksul iga laeva kohta, mille pardal on käesolevas paragrahvis nimetatud püügivahendid.

§ 2. Kalalaevaga, mida kasutatakse kalapüügiks §-s 1 nimetatud püügivahenditega nii § 1 punktis 1 kui punktis 2 nimetatud alarajoonides, on 2009. aastal keelatud püüda kokku rohkem kui 201 sadamast äraoleku päeva jooksul.

§ 3. Paragrahvides 1 ja 2 sätestatud püügiaja kasutamisel tuleb järgida Euroopa Liidu nõukogu 18. septembri 2007. a määruse nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97 (EÜT L 248, 22.09.2007, lk 1–10), art 8 lõikes 1 toodud püügikeeluaegu.

§ 4. Kalapüük pelaagilise traalnoodaga on keelatud 1. aprillist 20. maini 2009. a Läänemere avaosa ja Soome lahe lääneosa järgmistes piirkondades:
1) merealal, mille nurgapunktide koordinaadid on 58° 00' N 21° 40' E, 58° 00' N 22° 00' E, 57° 50' N 21° 40' E ja 57° 50' N 22° 00' E;
2) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 57° 50' N 21° 50' E ja 57° 50' N 22° 00' E ning lõunast Eesti Vabariigi territoriaalmere välispiiriga;
3) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 59° 10' N 22° 50' E ja 59° 10' N 23° 10' E ning lõunast paralleeliga 59° 00' N;
4) merealal, mille läänepoolsete nurgapunktide koordinaadid on 58° 50' N 22° 10' E, 58° 40' N 22° 10' E, 58° 40' N 21° 50' E ja 58° 30' N 21° 50' E, ulatudes idas meridiaanini 22° 30' E.

§ 5. Liivi lahes on Eesti jurisdiktsiooni all oleval veealal keelatud kalapüük pelaagilise traalnoodaga 20. aprillist 19. maini 2009. a.

§ 6. Liivi lahes Läti majandusvööndis on keelatud kalapüük pelaagilise traalnoodaga 12. maist 10. juunini 2009. a.

§ 7. Paragrahvides 1, 2, 4 ja 6 nimetatud keeld kehtib kalapüügil Eesti Vabariigi riigilipu all sõitva laevaga.

§ 8. Kaluri kalapüügiloa alusel on Läänemerel 2009. aastal keelatud kalapüük nakkevõrkudega, mille silmasuurus on väiksem kui 70 mm. Erandina on lubatud räime- ja meritindipüük 28–40 mm silmasuurusega nakkevõrkudega järgmistes piirkondades ja ajavahemikel:
1) Pärnu lahes püügiruutudes1 178, 179 ja 180 – 1. jaanuarist jääkatte lagunemiseni, jääkatte puudumisel 15. märtsini;
2) Narva lahes püügiruudus 36 5-meetri samasügavusjoonest arvates kaugemal – 1. jaanuarist 31. maini;
3) punktides 1 ja 2 nimetamata piirkondades 5-meetri samasügavusjoonest arvates kaugemal – 1. jaanuarist 30. aprillini;
4) Läänemeres 5-meetri samasügavusjoonest arvates kaugemal – 1. septembrist 31. oktoobrini.

______________________________
1 Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisas 3 toodud kaardil näidatud väike püügiruut.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json