Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 31, 403

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine

Vastu võetud 25.03.2009 nr 37

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrust nr 66 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» (RTL 2007, 39, 665) muudetakse järgmiselt:

1) määruse kogu tekstis asendatakse sõna «piirnorm» sõnaga «piirmäär» vastavas käändes;

2) määruse lisa 1 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» tabeli rida 3 sõnastatakse järgmiselt:

3. Fluor

(Piirmäärad osutavad fluori analüütilisele määramisele, kui ekstraktsioon viiakse
läbi 1 N soolhappega 20 minuti jooksul ümbritseva õhu temperatuuril.
Võib kasutada samaväärseid ekstraktsiooni-
menetlusi, kui nende puhul on tõendatud,
et kasutatud ekstraktsioonimenetluse ekstraktsiooniefektiivsus on samaväärne)

3.1. Söödamaterjal,

neist:

3.1.1. loomse päritoluga sööt,
v.a mere koorikloomad, näiteks krill;

3.1.2. mere koorikloomad, näiteks krill;

3.1.3. fosfaadid;

3.1.4. kaltsiumkarbonaat;

3.1.5. magneesiumoksiid;

3.1.6. lubjarikkad merevetikad.

  150

 

 
  500

3000

2000

  350

  600

1000

3.2. Vermikuliit (E 561) 3000
3.3. Täiendsööt

3.3.1. sisaldab ≤ 4% fosforit;

3.3.2. sisaldab > 4% fosforit.

 

  500

125 ühe
protsendi
fosfori kohta

3.4. Täissööt,

neist:

3.4.1. veiste, lammaste ja kitsede täissööt:

3.4.1.1. laktatsioonil;

3.4.1.2. muu;

3.4.2. sigade täissööt;

3.4.3. kodulindude täissööt;

3.4.4. tibude täissööt;

3.4.5. kalade täissööt.

  150

 

 

    30

    50

  100

  350

  250

  350

3) määruse lisa 1 tabeli rida 14 sõnastatakse järgmiselt:

14. Umbrohuseemned ja jahvatamata ning purustamata viljad, mis sisaldavad üksikult või kombineeritult alkaloide, glükosiide või teisi toksilisi aineid, neist:

ogaõun (Datura stramonium L.)

14.1. Kõik söödad 30001000

4) määruse lisa 1 tabeli rida 21 sõnastatakse järgmiselt:

21. DDT (DDT-, DDD- (või TDE-) ja DDE-isomeeride summa, väljendatud DDT-na) 21.1. Kõik söödad,

neist:

21.1.1. rasvad ja õlid.

0,05

 

0,5  

5) määruse lisa 1 tabeli veerus 1 tunnistatakse kehtetuks read 28, 29 ja 31;

6) määruse lisa 1 tabeli veerus 2 asendatakse ridade 28–39 juurde kuuluv tekst «28–39. Kõik söödad» tekstiga «30 ja 32–39. Kõik söödad»;

7) määruse lisa 1 normitehnilised märkused «1» ja «4» tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse lisa 2 «Soovimatu aine sisalduse häirekünnis söödatootes» normitehniline märkus «3» tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse normitehniline märkus «1» sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 1.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 6.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 6.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 4.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40).».

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json