Teksti suurus:

Põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määruse nr 62 "Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 31, 404

Põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määruse nr 62 "Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 25.03.2009 nr 38

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määrust nr 62 «Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 55, 766) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad «ega taotle samal ajal» ja «või investeeringuobjekti»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toetust võib taotleda põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise, «Metsaseaduse» tähenduses metsa majandamise ning maaelu edendamise valdkonnas järgmiste koolitus- ja teavitustegevuste kohta:»;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 ja § 4 lõikes 7 asendatakse sõnad «kutsekvalifikatsiooni omistamine» sõnadega «kutse andmine» asjakohases käändes;

5) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Lõikes 1 nimetatud tegevus peab olema suunatud põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise, töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale.»;

7) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Taotluses toodud tegevus liigitatakse selle ulatuse alusel kas maakondlikuks või üleriigiliseks tegevuseks. Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise, töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale suunatud tegevus (edaspidi maakondlik tegevus). Üleriigiliseks tegevuseks loetakse vähemalt kahe maakonna põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise, töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale suunatud või kogu Eesti maaelu edendamiseks suunatud tegevus (edaspidi üleriigiline tegevus).»;

8) paragrahvi 3 lõike 6 punktis 5 asendatakse sõna «põllumajandustehnika» sõnadega «põllumajandus- ja metsandustehnika»;

9) paragrahvi 3 lõiget 6 täiendatakse punktidega 9–11 järgmises sõnastuses:

«9) messi ja näituse külastamine ning nendel osalemine;
10) ainult taotlejat või muud juriidilist isikut tutvustava reklaamväljaande koostamine;
11) kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli poolt koolitusprogrammi väljatöötamine.»;

10) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) kutse andmisega seotud tasu kutsenõukogu kinnitatud suuruses;»;

11) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «olla» sõnadega «osavõtja, tõlk,»;

13) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lõike 1 punktis 8 nimetatud kulude puhul on abikõlblikud toiduainetööstuse ja põllumajanduse kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmisega seotud kulud; metsanduse kutsenõukogu poolt kinnitatud metsandusettevõtja III, metsandustehniku III, IV, metsuri II, raietöölise I kutse andmisega seotud kulud; inseneride kutsenõukogu poolt kinnitatud põllumajandusinseneri IV, diplomeeritud põllumajandusinseneri V ja volitatud põllumajandusinseneri V kutse andmisega seotud kulud.»;

14) paragrahvi 5 lõike 6 punktist 4 jäetakse välja sõnad «seadme ja»;

15) paragrahvi 5 lõike 6 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7) kutse andmisega seotud kulu juhul, kui see hüvitatakse «Kutseseaduse» § 17 lõike 2 punkti 3, 4 või 5 kohaselt;»;

16) paragrahvi 6 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad «või § 3 lõike 1 punktis 8 nimetatud tegevuse»;

17) paragrahvi 7 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Toetuse maksimaalne suurus üleriigilise tegevuse puhul on 500 000 krooni taotluse kohta ning maakondliku tegevuse puhul 200 000 krooni taotluse kohta.»;

18) paragrahvi 7 lõike 10 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

«5) õppereisi või ekskursiooni puhul «Liiklusseaduses» sätestatud D-kategooria ja D1-alamkategooria auto rentimise kulud 15 krooni läbitud kilomeetri kohta või kuni 5000 krooni päevas auto kohta;»;

19) paragrahvi 8 lõikest 4 jäetakse välja teine lause;

20) paragrahvi 9 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Ühes taotluses võib taotleja esitada vaid omavahel temaatiliselt sobivad tegevused. Kõik ühes taotluses esitatavad tegevused peavad olema kas üleriigilised või maakondlikud.»;

21) paragrahvi 12 lõikes 5 asendatakse sõna «ärikirjad» sõnaga «ärakirjad» ning sõna «tähtpäevast» sõnadega «tähtaja viimasest päevast»;

22) paragrahvi 12 lõikes 6 asendatakse sõna «tähtpäevast» sõnadega «tähtaja viimasest päevast»;

23) paragrahvi 12 lõikes 7 asendatakse sõna «summa» sõnadega «aritmeetilise keskmise»;

24) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

«(9) Maakondliku tegevuse taotlust hinnatakse selles maakonnas, mille põllumajanduse, toidu tootmise, töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale on tegevus suunatud.»;

25) paragrahvi 14 lõikes 1 ja § 19 lõikes 2 asendatakse sõna «kümne» arvuga «15»;

26) paragrahvi 15 lõikes 2 ja § 20 lõikes 2 asendatakse sõna «liidetakse» sõnaga «arvutatakse» ning sõnad «hindepunktid kokku» sõnadega «hindepunktide aritmeetiline keskmine»;

27) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse sõnad «istungi protokolli» sõnaga «ettepaneku»;

28) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Põllumajandusministri kinnitatud taotluste paremusjärjestus või rahuldamisele kuuluvate kõigi nõuetele vastavate taotluste nimekiri peab sisaldama vähemalt taotluse viitenumbrit, taotleja nime, taotluse pealkirja ja hindamise korral saadud hindepunktide aritmeetilist keskmist.»;

29) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõnad «kolme tööpäeva jooksul» sõnaga «viivitamata»;

30) paragrahvi 20 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Taotluste hindepunktide aritmeetiline keskmine märgitakse maakondliku komisjoni ettepanekusse taotluste kaupa.»;

31) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Maakondliku komisjoni ettepanekule kirjutab alla maakondliku komisjoni esimees.»;

32) paragrahvi 20 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Maavanem edastab kinnitatud taotluste paremusjärjestuse, milles on märgitud ka taotlused, mis on saanud alla 30% maksimaalsest hindepunktide arvust, või rahuldamisele kuuluvate kõigi nõuetele vastavate taotluste nimekirja PRIA-le koos komisjoni ettepanekuga 20 tööpäeva jooksul arvates § 12 lõikes 6 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest, kuid mitte hiljem kui 35 tööpäeva jooksul lõikes 6 ja § 19 lõikes 5 toodud juhtudel.»;

33) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Maavanema kinnitatud taotluste paremusjärjestus või rahuldamisele kuuluvate kõigi nõuetele vastavate taotluste nimekiri peab sisaldama taotluse viitenumbrit, taotleja nime, taotluse pealkirja ja hindamise korral saadud hindepunktide aritmeetilist keskmist.»;

34) paragrahv 21 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 21. Taotluse hindamise kriteeriumid

(1) Toetatava tegevuse teema hindamisel antakse kokku kuni 20 hindepunkti järgmiselt:
1) 6 hindepunkti prioriteetide nimekirja kantud teemal tegevuse elluviimise korral, kusjuures taotlus peab vastama täies ulatuses prioriteetide nimekirja kantud teemale;
2) kuni 14 hindepunkti komisjoni või maakondliku komisjoni hinnangul vajalikul teemal tegevuse elluviimise korral.

(2) Toetatava tegevuse kohta antakse kokku kuni 10 punkti vastavalt § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse liigi sobivusele tegevuse temaatikaga.

(3) Toetatava tegevuse kohta, mis on suunatud § 3 lõikes 1 nimetatud isikule, kes on alustav ettevõtja või noorem kui 40-aastane füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik, aktsionär või liige (edaspidi noor ettevõtja), antakse 3 hindepunkti.

(4) Toetatava tegevuse ettevalmistamise ja elluviimisega seotud muu isiku teenuse kasutamise korral antakse kuni 13 hindepunkti järgmiselt:
1) kuni 8 hindepunkti lektori, korraldaja, moderaatori või juhendaja, koolitusprogrammi või väljaande koostamisega seotud isiku varasema kogemuse ja pädevuse eest asjaomases valdkonnas;
2) kuni 5 hindepunkti teadlase kaasamise korral rakendusuuringut tutvustava koolituse, infopäeva või konverentsi korraldamisse, «Kutseseaduse» alusel ja korras antud kutset omava konsulendi kaasamise või muu põllumajanduse, toidu tootmise, töötlemise või metsa majandamisega ning maaelu edendamisega tegeleva organisatsiooni ja isikuga koostöö korral.

(5) Taotleja pädevuse hindamisel antakse taotleja või tegevuse elluviija varasema kogemuse eest § 3 lõikes 1 nimetatud tegevusega sarnase tegevuse või § 3 lõikes 1 nimetatud valdkonnas sama tegevuse elluviimise korral kuni 3 hindepunkti.

(6) Eelarve põhjendatuse kohta antakse kuni 6 hindepunkti.»;

35) paragrahvi 22 lõikes 5 asendatakse arv «70» arvuga «110» ja sõna «tähtpäevast» sõnadega «tähtaja viimasest päevast»;

36) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse sõnad «§ 19 alusel» sõnadega «§ 20 lõike 3 või 4 alusel»;

37) paragrahvi 23 lõike 2 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Taotleja või toetuse saaja teavitab viivitamata PRIA-t kirjalikult kuni § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseni:»;

38) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Alates taotluse esitamisest kuni tegevuse elluviimiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.»;

39) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kui taotleja on saanud taotluse menetlemise ajal sama tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, teavitab ta sellest viivitamata PRIA-t kirjalikult.»;

40) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 24 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «eksemplari» sõnadega «kolme kuu jooksul»;

42) paragrahvi 25 lõikes 1 asendatakse sõna «kutsekvalifikatsiooni» sõnaga «kutse»;

43) paragrahvi 28 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Toetuse saaja, kes taotles enne 1. jaanuari 2009 toetust esitlustehnika ja tarkvara ostmiseks:
1) teavitab alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest viivitamata PRIA-t kirjalikult oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest ning ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest;
2) säilitab ja kasutab toetuse eest ostetud esitlustehnikat ja tarkvara sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(4) Lisas 4 toodud koolitus- ja teavitustegevusest osavõtjate nimekirjas tuleb märkida tegevuse toimumise aeg ja koht nende tegevuste puhul, mis viiakse ellu pärast 1. aprilli 2009. aastal»;

45) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

46) lisa 3 punkt 1.8 sõnastatakse järgmiselt:

1.8 Kutse andmine
Kuupäev
 
Kutsestandardi nimetus
Kutse omandanud isik Isikukood
                       
                       
                       
                       
Kutseeksamil osalenud isik Isikukood
                       
                       

47) lisa 3 punkti 1.9 täiendatakse pärast sõnu «või konverentsil osalemine» numbriga «19»;

48) lisa 3 punktis 2 asendatakse rida:

Kutsekvalifikatsiooni omistamisega seotud kulud10

       

järgmise reaga:

Kutse andmisega seotud kulud10

       

49) lisa 3 täiendatakse reaga 3.3.1 järgmises sõnastuses:

3.3.1   Eelarveliste ja tegelike kulude erinevus taotluses märgitud kulude kaupa
 

50) lisa 3 normitehniline märkus «10» sõnastatakse järgmiselt:

«10 Reale «Kutse andmisega seotud kulud» märgitakse kõik kulud seoses kutsekomisjonide tööga, kutse andmise ettevalmistamisega ja kutse andmisega ning kutsetunnistuse tehnilise väljaandmisega «Kutseseaduse» § 17 lõike 1 kohaselt.»;

51) lisa 3 täiendatakse normitehnilise märkusega «19» järgmises sõnastuses:

«19 Rida 1.9 täidetakse ainult koolitusel, infopäeval või konverentsil osalemise korral. Koolituse, infopäeva või konverentsi korraldamisel piisab osavõtjate nimekirjast (määruse lisa 4).»;

52) lisa 4 täiendatakse pärast rida «Tegevuse nimetus» järgmiste ridadega:

Toimumise koht  
Toimumise aeg  

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01814.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json