Teksti suurus:

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 30, 390

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 26.03.2009 nr 39

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, §-de 28 ja 29, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 229, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 68, artikli 71 lõike 1, artikli 72 lõike 2, artikli 74 lõike 1, artikli 75, artikli 80 lõike 3, artikli 83 lõigete 1 ja 2 ning artikli 84 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määrust nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» (RTL 2004, 52, 898; 2006, 88, 1628) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 27lõigete 2 ja 3, §-de 28 ja 29, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 229, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 68, artikli 71 lõike 1, artikli 72 lõike 2, artikli 74 lõike 1, artikli 75, artikli 80 lõike 3, artikli 83 lõigete 1 ja 2 ning artikli 84 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekst «komisjoni määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 15 lõike 1» tekstiga «nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 72 lõike 1»;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekst «Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ artikli 5 punktis c» tekstiga «nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c»;

4) paragrahvi 51 lõikes 1 asendatakse tekst «nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 5 punktis c» tekstiga «nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c»;

5) paragrahv 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kvoodiaasta jooksul individuaalse kvoodi alla 85%-lise täitmise korral vähendab PRIA selle põllumajandustootja kvoodikogust, arvates 50% kasutamata jäänud kvoodikogusest reservi. Individuaalse kvoodi täitmist arvestatakse ilma täisarvuni ümardamata.»;

6) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) suurendamist taotlenud põllumajandustootja vähemalt 90%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest eelmisel kvoodiaastal, arvestades individuaalse kvoodi täitmist ilma täisarvuni ümardamata;»;

7) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse tekst «Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ artikli 5 punktis e» tekstiga «nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis e»;

8) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse tekst «Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 10 lõike 1 ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ artikli 10 lõikega 2» tekstiga «komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 10 lõike 1 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 80 lõikega 2».

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json