Teksti suurus:

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2010
Avaldamismärge:

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 70
RTL 2004, 52, 898
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

30.07.2004 nr 129 (RTL 2004, 109, 1748) 20.08.2004

20.10.2004 nr 169 ( RTL 2004, 137, 2112) 31.10.2004

29.03.2005 nr 34 (RTL 2005, 38, 546 ) 10.04.2005

16.03.2006 nr 33 (RTL 2006, 25, 456) 1.04.2006

29.06.2006 nr 78 (RTL 2006, 53, 971) 10.07.2006

8.12.2006 nr 112 (RTL 2006, 88, 1628) 22.12.2006

26.03.2009 nr 39 (RTL 2009, 30, 390) 1.04.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, §-de 28 ja 29, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 229, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 68, artikli 71 lõike 1, artikli 72 lõike 2, artikli 74 lõike 1, artikli 75, artikli 80 lõike 3, artikli 83 lõigete 1 ja 2 ning artikli 84 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord.

§ 2. Kvoodireserv

(1) Tootmiskvoodi osa, mida Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) ei ole piima kokkuostjale tarnimise (edaspidi piima tarnimine) individuaalse kvoodina või piimatoodete kokkuostjale tarnimise ning piima ja piimatoodete otse lõpptarbijale turustamise (edaspidi piima otseturustamine) individuaalse kvoodina põllumajandustootjale määranud, moodustab reservi.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud reservile moodustatakse põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi või selle osa tagastamiseks selle põhjendamatul reservi arvamisel erireserv suurusega 0,5% piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikogustest 31. märtsi seisuga.

(3) Lõikes 2 nimetatud erireservist põllumajandustootjale tema individuaalse kvoodi või selle osa tagastamisel suurendatakse vastavalt erireservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid jooksvalt reservi arvatud kvoodikogustest.

(4) PRIA avaldab igal kvoodiaastal 1. juuli seisuga reservis olevate piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguste suurused oma veebilehel.

(5) 1. juuli seisuga reservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 72 lõike 1 alusel kehtestatud tähtaja jooksul reservi arvatud kogused ning lõikes 2 nimetatud erireservi kogused, kasutab PRIA põllumajandustootjatele piima tarnimise või otseturustamise individuaalse kvoodi suurendamiseks.

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

§ 3. Kvoodinõukogu

Tootmiskvoodiga seotud küsimustes Euroopa Liidu õigusaktidega liikmesriigi otsustada jäetu kohta ettepanekute tegemiseks moodustab põllumajandusminister nõuandva õigusega kvoodinõukogu ning kutsub selles osalema mittetulundusühingute esindajaid.

2. peatükk
PIIMA TARNIMINE

§ 4. Tasu maksmise alus

Piima tarnimisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamisel tasu põllumajandustootja tarnitud piimakoguselt, mis ületab talle 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§ 5. Individuaalse kvoodi muutmine piimatootmisüksuse üleminekul

[RTL 2006, 25, 456 – jõust. 1.04.2006]

(1) Põllumajandustootja piimatootmisettevõtte või selle organisatsiooniliselt terviklikuks üksuseks oleva osa (edaspidi piimatootmisüksus) üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimatootmisüksusele vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c antud põllumajandustootja mõistele.

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

(2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse osa üleandmist. Nimetatud ajalist piirangut ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.

(3) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud ühistaotluse koos piimatootmisüksuse üleminekut tõendava dokumendiga 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

(31) Lõikes 3 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teostada omandaja juures kohapealset kontrolli.

(4) Lõikes 3 nimetatud taotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale või omandajale individuaalse kvoodi või muudab seda või tunnistab selle kehtetuks.

(5) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise hetkeks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata järgmise kvoodiaasta algusest.

[RTL 2006, 88, 1628 – jõust. 22.12.2006]

§ 51. Individuaalse kvoodi muutmine piimalehma üleminekul

(1) Põllumajandustootjale kuuluvate põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehma üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimalehmale vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c antud põllumajandustootja mõistele.

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

(2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse osa üleandmist ning eelmisest üleandmisest peab olema möödunud vähemalt 12 kuud. Nimetatud ajalisi piiranguid ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.

(3) Lõikes 1 nimetatud üleandmisel on ühe piimalehma üleminekul maksimaalseks üleantava individuaalse kvoodi suuruseks 85% kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmisest piimatoodangu suurusest piimalehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Maksimaalset suurust ületava kvoodikoguse arvab PRIA reservi.

(4) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud ühistaotluse 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

(5) Lõikes 4 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teostada omandaja juures kohapealset kontrolli.

(6) Lõikes 4 nimetatud taotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale või omandajale individuaalse kvoodi või muudab seda või tunnistab kehtetuks.

(7) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise hetkeks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata järgmise kvoodiaasta algusest.

[RTL 2006, 88, 1628 – jõust. 22.12.2006]

 § 6. Individuaalse kvoodi vähendamine olulise mittetäitmise korral

(1) Kvoodiaasta jooksul individuaalse kvoodi alla 85%-lise täitmise korral vähendab PRIA selle põllumajandustootja kvoodikogust, arvates 50% kasutamata jäänud kvoodikogusest reservi. Individuaalse kvoodi täitmist arvestatakse ilma täisarvuni ümardamata.

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

(2) Lõikes 1 nimetatud vähendamist kohaldab PRIA üksnes selle põllumajandustootja suhtes, kellele individuaalne kvoot on määratud hiljemalt asjakohase kvoodiaasta alguse seisuga.

(3) Lõikes 1 nimetatud vähendamise otsustab PRIA 1. juuliks ning vähendamine jõustub selle kvoodiaasta alguses, mis järgneb kvoodiaastale, mille jooksul kvooti ei täidetud.

[RTL 2006, 25, 456 – jõust. 1.04.2006]

§ 7. Individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamine

(1) Piima tarnimiseks tootmise vähendamise või lõpetamise korral tunnistab PRIA põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi viivitamata osaliselt või täielikult kehtetuks sellekohase avalduse alusel. Kvoodi osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsus jõustub päeval, millal PRIA on põllumajandustootja asjakohase avalduse kätte saanud.

(2) Lõikes 1 nimetatud avalduse alusel kehtetuks tunnistatud kvoodi suuruse arvab PRIA reservi.

§ 8. [Kehtetu – RTL 2006, 25, 456 – jõust. 1.04.2006]

§ 9. Reservist individuaalse kvoodi suurendamine

(1) Põllumajandustootjal on õigus taotleda talle määratud individuaalse kvoodi suurendamist reservist, esitades ajavahemikus 1. juulist kuni 15. juulini PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.

(2) PRIA vaatab tähtpäevaks laekunud individuaalse kvoodi suurendamise taotlused läbi ning otsustab individuaalse kvoodi suurendamise või suurendamata jätmise 15. augustiks, lähtudes:

1) reservi suurusest 1. juuli seisuga;

2) suurendamist taotlenud põllumajandustootja vähemalt 90%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest eelmisel kvoodiaastal, arvestades individuaalse kvoodi täitmist ilma täisarvuni ümardamata;

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

3) nõudest, et PRIA ei ole taotleja suhtes teinud § 5 lõikes 4, § 51 lõikes 6 või § 7 lõikes 1 sätestatud individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

(3) Lõikes 1 nimetatud taotlusest lähtudes arvutab PRIA individuaalse kvoodi suurendamise, korrutades põllumajandustootjale kuuluvate 1. aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvu temale kuuluvate jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmise piimatoodangu suurusega lehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Juhul kui tervel eelmisel kvoodiaastal põllumajandustootja piimalehmad jõudluskontrolli alla ei kuulunud, on keskmiseks piimatoodangu suuruseks kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmine piimatoodangu suurus lehma kohta eelmisel kvoodiaastal.

(4) Kui lõike 3 alusel arvutatud kvoodisuurus ületab reservis jaotamiseks oleva suuruse, vähendatakse võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõikide individuaalse kvoodikoguse suurendatavat osa.

(5) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõike 2 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta alguses.

[RTL 2006, 25, 456 – jõust. 1.04.2006]

§ 10. Kokkuostja heakskiitmine

(1) «Toiduseaduse» alusel 1. mai 2004. a seisuga tunnustatud piimatöötlemisettevõtete nimekirja avaldab Veterinaar- ja Toiduamet viivitamata oma veebilehel. Pärast nimetatud tähtpäeva tehtud tunnustamise otsusest, tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab Veterinaar- ja Toiduamet PRIA-t viivitamata.

(2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis e nimetatud kokkuostjana tegutsemiseks heakskiidu saamiseks esitab isik PRIA-le lisas 4 toodud taotluse.

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

(3) Heakskiidetud kokkuostjate nimekirja ning kõik selles tehtud muudatused avaldab PRIA viivitamata oma veebilehel.

[RTL 2004, 109, 1748 – jõust. 20.08.2004]

§ 11. Piima väljaviimine teise liikmesriiki ja sissetoomine teisest liikmesriigist

(1) KN kaubakoodidega 0401 1090, 0401 2019, 0401 2099, 0401 3019, 0401 3039 või 0401 3099 kauba Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamisel peab igal saadetisel olema kaasas lähetava kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud kaubakoodiga kauba teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel peab igal saadetisel olema kaasas lähetajariigi kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

§ 12. Tarnitud piimakogused

(1) Tarnitud piimakogused arvestatakse kilogrammides, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03 .

(2) Lõikes 1 nimetatud ümberarvutamisel kalendrikuu jooksul põllumajandustootja tarnitud piimakoguse leidmiseks liidetakse ühe komakohani teisendatud üksikud tarnitud piimakogused ning saadud summa ümardatakse täiskilogrammideks.

[RTL 2005, 38, 546 – jõust. 10.04.2005]

§ 13. Kokkuostja poolt andmete esitamine

Kokkuostja esitab temale piima tarnivate põllumajandustootjate kohta PRIA-le iga lõppenud kalendrikuu kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 8 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks järgmised lisas 5 toodud vormi kohased andmed:
1) tarnitud piima kogus tervikuna ja eraldi iga põllumajandustootja kohta;
2) tarnitud piima kaalutud keskmine rasvaprotsent kogu piima ja eraldi igalt põllumajandustootjalt tarnitud piima kohta.

§ 14. Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

(1) Pärast §-s 13 nimetatud andmete põhjal komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 10 lõike 1 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 80 lõikega 2 sätestatu alusel tootmiskvoodi ületamise selgumist vähendab PRIA proportsionaalselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

[RTL 2009, 30, 390 – jõust. 1.04.2009]

(2) Lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi avaldab PRIA oma veebilehel hiljemalt 1. juulil. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

[ RTL 2006, 25, 456 – jõust. 1.04.2006]

§ 15. Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu kinnipidamine

(1) Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu peab kokkuostja kinni rahasummast, mis makstakse individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjale alates neljandast kuust pärast kvoodiaasta lõppu tarnitud piima eest .

(2) Lõike 1 järgi kinnipeetud tasu kannab kokkuostja Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artiklis 15 sätestatud tähtajaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

[RTL 2005, 38, 546 – jõust. 10.04.2005]

§ 16. Põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa tagasimaksmine

Tasu või selle osa kinnipidamise või maksmise põhjendamatuse selgumisel tagastab PRIA põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 16 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul sellele põllumajandustootjale, kellelt tasu või selle osa põhjendamatult kinni peeti või kes tasu või selle osa põhjendamatult maksis.

3. peatükk
PIIMA OTSETURUSTAMINE

§ 17. Tasu maksmise alus

Piima otseturustamisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamisel tasu kõikide sellelt põllumajandustootja otseturustatud piimakoguselt, mis ületab põllumajandustootjale 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§ 18. Individuaalse kvoodi muutmine

(1) Paragrahvides 5–9 ja 16 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka piima otseturustamise suhtes.

(2) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud avaldusele lisab põllumajandustootja andmed avalduse esitamise kuupäevani käimasoleval kvoodiaastal otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

[RTL 2005, 38, 546 – jõust. 10.04.2005]

§ 19. Põllumajandustootja andmete esitamine

(1) Põllumajandustootja esitab PRIA-le iga lõppenud kvartali kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 11 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks lisas 6 toodud vormi kohaselt andmed otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

(2) Põllumajandustootja, kes kvoodiaasta jooksul piima ei otseturustanud, teavitab sellest kirjalikult lõikes 1 nimetatud tähtajaks PRIA-t.

§ 20. Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

(1) Paragrahvis 19 nimetatud andmete põhjal tootmiskvoodi ületamise selgudes vähendab PRIA proportsionaalselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate otseturustatud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

(2) Lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi avaldab PRIA oma veebilehel hiljemalt 1. juunil. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

§ 21. Individuaalse kvoodi ületamisel arvestatava tasu maksmine

Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu kannab põllumajandustootja Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artiklis 15 esitatud tähtpäevaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

§ 22. Otseturustatud piimakogused ja piimatoodete piimaekvivalendid

(1) Otseturustatud piimakogused arvestatakse kilogrammideks, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.

(2) Ekvivalentkogused kilogrammi piimatoote kohta on järgmised:

1) juust            – 10,5 kg piima;

2) pehme juust – 8,5 kg piima;

3) kodujuust    – 7 kg piima;

4) kohupiim      –5 kg piima;

5) jogurt          – 0,9 kg piima.

[RTL 2005, 38, 546 – jõust. 10.04.2005]

4. peatükk
INDIVIDUAALSE KVOODI MUUTMINE TURUSTAMISVIISIST LÄHTUDES NING PÕLLUMAJANDUSTOOTJA JA KOKKUOSTJA TEAVITAMINE

§ 23. Individuaalse kvoodi muutmine turustamisviisist lähtudes

(1) Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artiklis 3 sätestatud tarnimise individuaalse kvoodi või selle osa ajutiseks või lõplikuks muutmiseks otseturustamise individuaalseks kvoodiks või selle osaks, või vastupidi, esitab põllumajandustootja ajavahemikul 1. novembrist kuni 10. jaanuarini PRIA-le lisas 7 toodud avalduse.

(2) Lõikes 1 nimetatud muutmist on põllumajandustootjal õigus rakendada üks kord kvoodiaasta jooksul ning üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi või selle osa suuruses.

(3) Lõike 1 alusel ajutiselt muudetud individuaalse kvoodi või selle osa muutmist § 5 alusel või osaliselt kehtetuks tunnistamist § 7 alusel on põllumajandustootjal õigus taotleda pärast selle kvoodiaasta lõppu, mille kohta ajutine muutmine kehtis.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

§ 24. Põllumajandustootja ja kokkuostja teavitamine

(1) Põllumajandustootjale individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi määramisest ning individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmisest teavitab PRIA põllumajandustootjat posti teel 10 tööpäeva jooksul määramise või muutmise otsuse tegemise päevast arvates. Paragrahvis 5 sätestatud üleandmisega seotud individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmisest teavitab PRIA eelnimetatud tähtaja jooksul nii üleandjat kui ka omandajat.

(2) Paragrahvi 14 lõike 1 alusel arvestatud tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja lõppenud kvoodiaastal piima tarnis, posti teel 10 tööpäeva jooksul tasu kinnipidamise otsuse tegemise päevast arvates. Mitmele kokkuostjale piima tarnimisel teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele kvooti ületanud põllumajandustootja lõppenud kvoodiaastal kokku suurema piimakoguse tarnis.

(3) Kui enne tasu kinnipidamise otsuse tegemist esitab lõppenud kvoodiaastal individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja kohta §-s 13 nimetatud andmeid lõikes 2 nimetatud kokkuostjast erinev kokkuostja, teavitab PRIA tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest viimatinimetatud kokkuostjat.

(4) Paragrahvi 20 lõike 1 alusel arvestatud tasu maksmise kohustusest ja makstava tasu suurusest teavitab PRIA individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjat posti teel 10 tööpäeva jooksul tasu maksmise otsuse tegemise päevast arvates.  

(5) PRIA saadab individuaalset kvooti omavale põllumajandustootjale 1. novembriks kvoodiaasta kuue esimese kuu ja 1. veebruariks kvoodiaasta üheksa esimese kuu andmed tootmiskvoodi ja individuaalse kvoodi täitmise kohta ning 1. juuliks § 14 lõikes 1 ja § 20 lõikes 1 nimetatud arvestuste alusel saadud andmed.

[RTL 2006, 25, 456 - jõust. 1.04.2006]

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Määruse rakendamine

(1) Paragrahv 9 lõikes 2 sätestatud individuaalse kvoodi suurendamise või suurendamata jätmise otsustamisel lähtutakse eelmisel kvoodiaastal selle põllumajandustootja vähemalt 80%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest, kes 1. aprillil 2004. a algaval kvoodiaastal on suurendamist taotlenud.

(2) Paragrahvi 10 lõikes 2 nimetatud isiku, kelle piimatöötlemisettevõte on «Toiduseaduse» alusel 1. mai 2004. a seisuga Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, tunnistab PRIA heakskiidetud kokkuostjaks.

(3) Lõikes 2 nimetatud kokkuostja esitab 1. juuniks 2004. a PRIA-le kirjaliku kinnituse lisas 4 toodud taotluse vormis Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 23 lõikes 2 esitatud nõuete järgimise kohta. Nimetatud kinnituse tähtpäevaks esitamata jätmise korral tunnistab PRIA kokkuostja heakskiidu kehtetuks tähtpäevale järgnevast päevast alates.

(4) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud erireservi rakendatakse 1. aprillil 2005. a algaval kvoodiaastal alates 1. juunist.

(5) Paragrahvi 9 lõike 2 punktis 3 sätestatud vähemalt 90%-lise individuaalse kvoodi täitmise nõude puhul arvestatakse piima tarnimise individuaalse kvoodi ja piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmist kokku.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10.04.2005]

§ 26. Individuaalse kvoodi vähendamine tootmiskvoodi vähendamise korral

(1) Kui «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 109 1 lõike 3 alusel põllumajandustootjatele määratud ning sama seaduse § 109 1 lõike 4 alusel korrigeeritud piima tarnimise või piima otseturustamise individuaalsete kvootide suurused kokku ületavad Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ lisas I toodud Eesti tootmiskvoodi suuruseid, vähendab PRIA võrdse kohtlemise põhimõtet järgides võrdeliselt kõikide põllumajandustootjate individuaalsete kvootide suuruseid eelnimetatud ületamise osa ulatuses.

(2) Lõike 1 alusel vähendatud ja põllumajandustootjale määratud individuaalset kvooti rakendatakse 1. aprillist 2004. a 31. märtsini 2005. a kehtiva kvoodiaasta kohta.

§ 261. Individuaalse kvoodi suurendamine kvoodi tegeliku täitmise alusel

(1) Põllumajandustootjal, kes PRIA poolt käesoleva määruse § 24 lõike 4 alusel edastatud teatise kohaselt on 30. septembri seisuga täitnud talle kvoodiaasta kohta määratud individuaalset kvooti enam kui 60%, on õigus taotleda individuaalse kvoodi suurendamist reservis olevast piima otseturustamise kvoodikogusest, esitades ajavahemikus 5. novembrist kuni 12. novembrini PRIA-le asjakohase kirjaliku avalduse.

(2) Lõikes 1 nimetatud põllumajandustootjal suurendatakse individuaalset kvooti järgmiselt:

1) kui kvoodist on täidetud 100% või rohkem, on suurendamise määraks 50% põllumajandustootjale määratud kvoodist;

2) kui kvoodist on täidetud 80 - 99%, on suurendamise määraks 30% põllumajandustootjale määratud kvoodist;

3) kui kvoodist on täidetud 60 - 79%, on suurendamise määraks 20% põllumajandustootjale määratud kvoodist.

(3) PRIA otsustab esitatud avalduse alusel individuaalse kvoodi suurendamise või avalduse rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi lõpust arvates.

(4) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõigete 1 ja 2 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta algusest.

(5) Käesoleva paragrahvi alusel individuaalse kvoodi suurendamist kvoodi tegeliku täitmise alusel rakendatakse 1. aprillist 2004. a 31. märtsini 2005. a kehtiva kvoodiaasta kohta.

[RTL 2004, 137, 2112 - jõust. 31.10.2004]

§ 262. Individuaalse kvoodi suurendamine restruktureerimise erireservina vabastatud kogusest

(1) Põllumajandustootjal, kes 31. märtsil 2006. a lõppenud kvoodiaastal täitis talle määratud individuaalset kvooti enam kui 98% või kes määruse § 24 lõike 5 alusel PRIA edastatud teatise kohaselt on 1. aprillil 2006. a alanud kvoodiaastal 30. septembri seisuga täitnud talle kvoodiaasta kohta määratud individuaalset kvooti enam kui 60%, on õigus taotleda talle määratud individuaalse kvoodi suurendamist komisjoni määruse (EÜ) nr 927/2006, 22. juuni 2006, nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 1 lõikes 4 sätestatud restruktureerimise erireservi vabastamise kohta (ELT L 170, 23.06.2006, lk 12–13) alusel vabastatud restruktureerimise erireservi kogusest, esitades ajavahemikul 10. jaanuarist kuni 19. jaanuarini PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.  

(2) Lõikes 1 sätestatud enam kui 98%-lise ja enam kui 60%-lise individuaalse kvoodi täitmise nõuete puhul arvestatakse piima tarnimise individuaalse kvoodi ja piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmist kokku.

(3) PRIA vaatab tähtpäevaks laekunud individuaalse kvoodi suurendamise taotluse läbi ning otsustab individuaalse kvoodi suurendamise või taotluse rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi lõpust, lähtudes:

1) komisjoni määruse (EÜ) nr 927/2006 lisas kehtestatud restruktureerimise erireservi kogusest;

2) põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurusest 1. aprillil 2006. a alanud kvoodiaastal;

3) põllumajandustootjale kuuluvate 1. oktoobri seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvust;

4) põllumajandustootjale kuuluvate jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmisest piimatoodangu suurusest lehma kohta ajavahemikul 1. oktoobrist 2005. a kuni 30. septembrini 2006. a;

5) nõudest, et PRIA ei ole taotleja suhtes teinud § 5 lõikes 4, § 51 lõikes 6 või § 7 lõikes 1 sätestatud individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

(4) Lõikes 1 nimetatud taotlusest lähtudes arvutab PRIA individuaalse kvoodi suurendamise, korrutades lõike 3 punktis 3 nimetatud piimalehmade arvu punktis 4 nimetatud keskmise piimatoodangu suurusega lehma kohta. Juhul kui lõike 3 punktis 4 nimetatud ajavahemiku jooksul oli keskmine piimatoodangu suurus lehma kohta väiksem kui 5000 kg või kui põllumajandustootja piimalehmad kogu nimetatud ajavahemiku jooksul jõudluskontrolli alla ei kuulunud, arvestatakse piimatoodangu suuruseks 5000 kg lehma kohta.

(5) Kui lõike 4 alusel arvutatud individuaalsete kvootide suurendatavate osade summa ületab lõike 3 punktis 1 nimetatud erireservi kogust, korrigeeritakse seda summat järgnevalt:

1) kui lõike 3 punktis 3 nimetatud piimalehmade arv on kuni 100, siis korrutatakse individuaalse kvoodi suurendatav osa koefitsiendiga 1,3;

2) kui lõike 3 punktis 3 nimetatud piimalehmade arv on 100 või rohkem, siis korrutatakse individuaalse kvoodi suurendatav osa koefitsiendiga 1,0.

(6) Kui lõike 4 alusel arvutatud või lõike 5 alusel korrigeeritud  individuaalsete kvootide suurendatavate osade summa ületab lõike 3 punktis 1 nimetatud erireservi kogust, vähendatakse võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõikide individuaalsete kvoodikoguste suurendatavat osa.

(7) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõigete 1– 6 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta algusest.

(8) Selle paragrahvi alusel individuaalse kvoodi suurendamist kohaldatakse 1. aprillist 2006. a kuni 31. märtsini 2007. a kehtiva kvoodiaasta suhtes.

[RTL 2006, 88, 1628 – jõust. 22.12.2006]

§ 27. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

/otsingu_soovitused.json