Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 51 „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 30, 388

Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 51 „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.03.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ning «Kohtuekspertiisiseaduse» § 301 lõigete 1 ja 2 alusel.

Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruses nr 51 «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus» (RTL 2007, 98, 1633) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Instituudil on kergelt kumer, kahekihiline, ristikujuline, 40-millimeetrise läbimõõduga teenetemärk, mille alusrist on emailitud musta läbipaistva emailiga, pealmine sõõr on oksüdeeritud ja osaliselt välja puhastatud. Materjal – alusristil tombak, üle hõbetatud – proov 925, pealmine sõõr ja rist – hõbe, proov 925.

(4) Instituudil on kahekihilisest kangast, valgel taustal lipp värvilise logoga, mis on servatud hõbehalli tooni narmastega ja varustatud kahe samas toonis lipunööriga. Lipu mõõtmed on 105–165 sentimeetrit.»;

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «kohtuekspertiiside» sõnadega «ja -uuringute»;

3) paragrahvi 8 täiendatakse punktidega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

«121) koordineerib kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist;
122) tegutseb eurovõltsingute analüüsikeskusena;»;

4) paragrahvi 10 punktist 4 jäetakse välja sõna «dokumendi»;

5) paragrahvi 10 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«26) sõrmejäljeuuring;»;

6) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, sõrmejälje-, tehnika-, sündmuskoha- ja liiklusosakond, kvaliteedi-, finants-, personali-, majandus-, asjaajamis-, kohtupsühhiaatria- ja keemiaosakonna Tartu talitus ning Kaitsepolitsei kriminalistikatalitus.»;

7) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Instituudi töötajate koosseisu kinnitab justiitsminister.»;

8) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Dokumendiosakonna põhiülesanne on dokumendi-, käekirja- ja raamatupidamisekspertiiside ning -uuringute tegemine.»;

9) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Infotehnoloogiaosakonna põhiülesanne on kujutise töötluse, infotehnoloogia- ja hääleekspertiiside ning -uuringute tegemine.»;

10) paragrahvi 12 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «hääle-, käekirja-,»;

11) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Keemiaosakonna Tartu talituse põhiülesanne on toksikoloogiaekspertiiside ning -uuringute tegemine.»;

12) paragrahvi 12 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Tehnikaosakonna põhiülesanne on lõhkeseadeldise- ja plahvatuse-, relva-, tulekahju- ning jäljeekspertiiside ja -uuringute tegemine.»;

13) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

«(71) Liiklusosakonna põhiülesanne on liiklusekspertiiside tegemine.»;

14) paragrahvi 12 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 10–15 järgmises sõnastuses:

«(10) Kohtupsühhiaatriatalituse põhiülesandeks on kohtupsühhiaatriaekspertiiside ja -uuringute tegemine, koordineerimine ja arendamine ning kohtupsühhiaatriaekspertiiside rahastamise korraldamine.

(11) Kvaliteeditalituse põhiülesandeks on instituudi kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimise ja sellega seonduva sisekontrolli korraldamine.

(12) Finantstalituse põhiülesandeks on instituudi raamatupidamise korraldamine ning finantsplaneerimise, -analüüsi ja -järelevalve teostamine.

(13) Asjaajamistalituse põhiülesandeks on instituudi asjaajamise ja arhiivitöö, sealhulgas ajalooarhiivi, korraldamine.

(14) Personalitalituse põhiülesandeks on instituudi personalitöö korraldamine ja personaliarvestuse pidamine.

(15) Majandustalituse põhiülesandeks on instituudi vallata antud riigivara haldamine, hoonete ja tehnovõrkude hooldus ja arendamine ning hanketegevuse korraldamine, sealhulgas riigihangete läbiviimine.»;

16) paragrahvi 14 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad ja DNA-osakond alluvad arenduse asedirektorile ning dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, sõrmejälje-, tehnika-, sündmuskoha- ja liiklusosakond halduse asedirektorile.

(5) Kaitsepolitsei kriminalistikatalitus, personalitalitus ja finantstalitus alluvad otse direktorile.»;

17) paragrahvi 14 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Kvaliteeditalitus ja kohtupsühhiaatriatalitus alluvad arenduse asedirektorile ning asjaajamistalitus ja majandustalitus halduse asedirektorile.»;

19) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) planeerib ja juhib instituudi tegevust ning kvaliteedijuhtimissüsteemi, selle rakendamist ja arendamist ning vastutab instituudile põhimäärusega kehtestatud ülesannete täitmise eest;»;

20) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «osakondade» sõnadega «ja talituste»;

21) paragrahvi 16 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«2) osaleb kvaliteedipoliitika väljatöötamisel;
3) korraldab instituudi kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist ja arendamist;»;

22) paragrahvi 16 punktist 4 jäetakse välja sõnad «ning korrashoidu»;

23) paragrahvi 16 punktid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«6) korraldab kvaliteedijuhtimissüsteemi sisekontrolli;
7) korraldab kvaliteedijuhtimissüsteemi sise- ja välisauditeid.»;

24) paragrahvi 21 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «osalenutele» sõnadega «ja instituudi struktuuriüksuste juhtidele»;

25) määruse lisa 1 «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ametikohtade koosseis» tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json