Teksti suurus:

Toidu lisaaineid, lõhna- ja maitseaineid ning ensüüme käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 128

Toidu lisaaineid, lõhna- ja maitseaineid ning ensüüme käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 26.03.2009 nr 60

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 12 lõike 4, § 16 lõike 3, § 38 lõike 5 ja § 49 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määruses nr 81 «Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord» (RT I 2000, 23, 131; 2008, 13, 91) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

«(12) Lisaainete üldnõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33).»;

2) paragrahvi 1 lõige 2, §-d 2 ja 3, § 4 lõige 2, § 7 lõiked 7–10 ning § 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) normitehnilisest märkusest1 jäetakse välja teksti osa:

«Nõukogu direktiiv 89/107/EÜ toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, 11.02.1989, lk 27), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/34/EÜ (EÜT L 237, 10.09.1994, lk 1);».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 26. märtsi 2002. a määruse nr 114 «Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, märgistamise erinõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid» (RT I 2002, 31, 185) § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Laabikaseiini saadakse rasvata piima või rasvata taastatud piima töötlemisel laapensüümi või teiste piima kalgendavate ensüümidega, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7–15), nõuetele.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruses nr 324 «Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord» (RT I 2003, 83, 562; 2008, 2, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 esimest lauset täiendatakse peale sõna «lisaainet» sõnadega «ja ensüümi»;

2) paragrahvi 6 lõike 9 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

«1) toidu ühes või mitmes koostisosas sisalduvat lisaainet või ensüümi, millel ei ole tehnoloogilist funktsiooni valmistoidus;
2) lisaainet või ensüümi, mida kasutatakse tehnoloogilise abiainena;
3) ainet, mida kasutatakse täpselt vajalikus koguses lahustina või keskkonnana lõhna- ja maitseainele, lisaainele või ensüümile;»;

3) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Lisaainete, ensüümide ning lõhna- ja maitseainete esitamine koostisosana»;

4) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Lisaained, välja arvatud pakendusgaasid, tähistatakse rühmanimetusega, millele järgneb lisaaine nimetus või numbriline tunnus «Toiduseaduse» § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel lisaainete kohta kehtestatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33) nõuete kohaselt.»;

5) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Toidu puhul, mille säilimisaja pikendamiseks on pakendamisel kasutatud pakendusgaase «Toiduseaduse» § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel lisaainete kohta kehtestatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 nõuete kohaselt, esitatakse sõnad «pakendatud gaasikeskkonda».»;

6) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Lõhna- ja maitseaine puhul esitatakse sõnad «lõhna- ja maitseaine» või lõhna- ja maitseaine täpsem nimetus või kirjeldus, kui lõhna- ja maitsekomponent sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34–50), artikli 3 lõike 2 punktides b–h määratletud lõhna- ja maitseaineid.»;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Lõhna- ja maitseaine puhul esitatakse sõna «suitsutuspreparaat» või sõnad «toidust/toidurühmast/lähtematerjalist toodetud suitsutuspreparaat», kui lõhna- ja maitsekomponent sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 3 lõike 2 punktis f määratletud lõhna- ja maitseaineid ning annab toidule suitsuse maitse.»;

8) paragrahvi 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Kui lõhna- ja maitseainete kirjeldamisel kasutatakse sõna «looduslik», lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 artiklist 16.»;

9) paragrahvi 9 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

«(9) Kõik ensüümid, välja arvatud § 6 lõike 9 punktides 1 ja 2 nimetatud ensüümid, tähistatakse ühe nimetusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 I lisas loetletud funktsionaalrühmade nimetustest, millele järgneb ensüümi nimetus.»;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Toiduvärve E 102, 104, 110, 122, 124, 129 sisaldavate toitude puhul esitatakse lisateave Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 24 kohaselt.».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruses nr 55 «Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded» (RT I 2004, 12, 85; 2008, 2, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Vähendatud energiasisaldusega või suhkrut lisamata valmistatud nektari puhul võib suhkru osaliselt või täielikult asendada «Toiduseaduse» § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel lisaainete kohta kehtestatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33) nõuete kohase magusainega.»;

2) paragrahvi 4 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Samale mahlale, mahlale kontsentreeritud mahlast, kontsentreeritud mahlale ja mahlapulbrile ei tohi lisada suhkrutooteid ning kontsentreeritud või kontsentreerimata sidrunimahla või «Toiduseaduse» § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel lisaainete kohta kehtestatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 nõuete kohaselt kasutada lubatud happesuse regulaatorit.»;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 4–6 sõnastatakse järgmiselt:

«4) pektinaase, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7–15), nõuetele;
5) proteaase, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1332/2008 nõuetele;
6) amülaase, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1332/2008 nõuetele;»;

4) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lisaks lõikes 1 loetletud ainetele võib mahlatoodete valmistamisel kasutada lisaaineid kooskõlas «Toiduseaduse» § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel lisaainete kohta kehtestatud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 nõuetega.».

§ 5. Paragrahv 1, § 3 punktid 4, 5 ja 10 ning § 4 punktid 1, 2 ja 4 jõustuvad 20. jaanuaril 2010. a.

§ 6. Paragrahvi 3 punkt 11 jõustub 20. juulil 2010. a.

§ 7. Paragrahvi 3 punktid 6–9 jõustuvad 20. jaanuaril 2011. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json