Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2004. a määruse nr 62 “Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 32, 419

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2004. a määruse nr 62 “Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.03.2009 nr 35

Määrus kehtestatakse «Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse» § 40 lõike 2 alusel ja kooskõlas §-ga 42.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2004. a määruses nr 62 «Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus» (RTL 2004, 40, 664; 2007, 20, 336) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kaebus või vaidlustusavaldus lükatakse apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulise otsusega tagasi ja otsuse ärakiri saadetakse viivitamata kaebuse või vaidlustusavalduse esitajale ning Patendiametile, kui:
1) kaebus või vaidlustusavaldus ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse;
2) kaebus või vaidlustusavaldus ei ole esitatud ettenähtud tähtajaks;
3) kaebus või vaidlustusavaldus ei vasta nõuetele ning kaebaja või vaidlustusavalduse esitaja ei ole käesoleva määruse § 9 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tähtajaks puudusi kõrvaldanud;
4) kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest ei ole tasutud riigilõivu;
5) samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel apellatsioonikomisjoni kehtiv otsus.»;

2) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kaebajal või vaidlustusavalduse esitajal on õigus tasutud riigilõiv tagasi saada:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul, kui kaebuse või vaidlustusavalduse tagasivõtmise avaldus saabus apellatsioonikomisjoni enne kaebuse või vaidlustusavalduse menetlusse võtmist;
2) juhul, kui kaebus või vaidlustusavaldus ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse või ei ole esitatud tähtajaks ning apellatsioonikomisjoni esimees lükkab selle vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3 tagasi.»;

3) paragrahvi 11 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 181 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisele, kes ei ole apellatsioonikomisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.»;

5) paragrahvid 27 ja 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine kaebuse korral

(1) Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

§ 28. Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine vaidlustusavalduse korral

(1) Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.».

Minister Juhan PARTS

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Ahti KUNINGAS

/otsingu_soovitused.json