Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ ja 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 32, 414

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ ja 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.03.2009 nr 11

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 336 lõike 3 ja § 484 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord» (RTL 2005, 124, 1973; 2008, 74, 1028) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Maksekäsu kiirmenetluse asja hagimenetlusse üleandmisel edastatakse teisele kohtule üksnes määrus asja üleandmise kohta. Määrus edastatakse elektrooniliselt saaja kohtu menetlusposti aadressil ilma saatekirjata. Kohtuasja pabertoimiku vormistab asja saanud kohus.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

« § 581. Maksekäsu kiirmenetluse toimik

(1) Maksekäsu kiirmenetluse toimikut peetakse digitaalsena. Digitaalse toimiku moodustavad kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse juurde salvestatud vastava menetluse kohta esitatud dokumendid.

(2) Paberil esitatud dokumendid skaneeritakse ja salvestatakse kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse dokumentide juures vastavalt «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 57 lõikes 2 sätestatud nõuetele.»;

4) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Maksekäsu kiirmenetluse toimikuid säilitatakse elektrooniliselt kohtute infosüsteemis. Paberil esitatud dokumente säilitatakse maksekäsuasju menetleva kohtumaja kantseleis kuni säilitustähtaja lõpuni. Kui maksekäsu kiirmenetluses esitatud paberdokument on väljastatud asja hagimenetluse korras menetlevale maakohtule, siis säilitab paberil esitatud dokumenti asja menetlev maakohus.»;

5) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Maksekäsu kiirmenetluses esitatud ja maksekäsuasju menetleva kohtumaja kantseleis säilitatavad paberdokumendid antakse kolme kuu jooksul pärast säilitustähtaja lõppu kohtu arhiivi. Üleandmine arhiivi vormistatakse üleandmisnimekirjaga.».

§ 2. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2008, 99, 1389) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«E-kirja maht võib kohtule menetlusposti saatmisel olla kuni 5 megabaiti.»;

2) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Esitaja täidab etteantud vormid äriühingu või sihtasutuse üldandmete, osaühingu osanike nimekirja ja äriühingu müügitulu jaotuse andmete osas ning lisab manusena majandusaasta aruande ja lisadokumendid ühe failina, mis vastab käesoleva määruse § 6 lõikes 1 dokumendi kohta esitatud nõuetele.

(3) Pärast veebilehel äriühingu või sihtasutuse registrikoodi sisestamist kuvatakse esitajale üldandmed, äriühingu müügitulu jaotuse ja osaühingu osanike nimekirja andmed, mida ta vastavalt vajadusele muudab või täiendab.»;

3) määruse lisa 3 «Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses» ja lisa 4 «Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 30.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01917.

Lisa 3

Lisa 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json