Teksti suurus:

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 66, 944

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Vastu võetud 27.03.2009 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 13 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ja kehtestab reklaami  mahavõtmise ja maksustamise tingimused Valga linna haldusterritooriumil

(2) Määrusega kehtestatakse Valga linna haldusterritooriumil reklaamimaks.

(3) Mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:

1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;

2) reklaami avalikustaja – füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus (edaspidi isik), kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;

3) reklaamimaks - Valga linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamise ja linnapildi kujundamise eesmärgil maksumaksja poolt käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks.

2. peatükk

Reklaami paigaldamine

§ 2. Reklaami paigaldamise tingimused

(1) Reklaamikandja ja reklaami kujundus peab sobima linnaruumi ilmega arvestades konkreetse tänava, väljaku või hooneansambli eripära.

(2) Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega.

(3) Kõnniteedele ei paigaldata reklaami kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 meetrit.

(4) Teele ja tänavale kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tänavale võib paigaldada reklaami (liiklusvälise teabevahendi), mis:

1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;

2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;

3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;

4) ei piira nähtavust ristmikul.

(5) Paigaldusloa taotlemist ei nõuta käesoleva määruse § 10 punktides 1-8 nimetatud maksuvaba reklaami paigaldamiseks.

§ 3. Paigaldusloa taotlemine

(1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja Valga Linnavalitsuse ehitusametile (edaspidi ehitusamet) vormikohase taotluse (lisa 1), millele lisatakse:

1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;

2) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;

3) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;

4) Valga Linnavalitsuse linnahooldusameti kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta teele või teekaitsevööndisse;

5) tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;

6) Muinsuskaitseameti luba muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks.

(2) Reklaami paigaldusloa taotluses näitab taotleja, kas ta soovib jagada maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks intervallideks.

(3) Ehitusamet väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab ehitusamet sellest reklaami paigaldajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(4) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

§ 4. Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

Paigaldusloa andmisest keeldumise otsustab ehitusamet. Ehitusametil on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:

1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduse nõuetele;

2) kavandatud reklaam ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva linnaruumiga või reklaamialune pind (hoone fassaad vms) on korrastamata;

3) reklaami avalikustamise taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

4) puuduvad nõutavad kooskõlastused;

5) reklaami avalikustamise taotleja omab varasemaid võlgasid reklaamimaksu osas või on eelnevalt rikkunud reklaami paigaldamise korda;

6) reklaami avalikustaja jätab tähtaegselt esitamata maksudeklaratsiooni;

7) muudel kaalukatel põhjustel.

§ 5. Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

Ehitusametil on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa taotleja

1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;

2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;

3) on vähemalt kahel korral rikkunud käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja tingimusi;

4) ei ole täitnud ettekirjutusi;

5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 6. Kuulutuste paigaldamine

(1) Kuulutused paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele.           

(2) Kuulutuste paigaldamiseks ettenähtud asukohad kinnitab Valga Linnavalitsus.           

(3) Kuulutuste paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutused kõrvaldama.

3. peatükk

Reklaami avalikustaja õigused ja kohustused

§ 7. Reklaami avalikustaja õigused

Reklaami avalikustajal on õigus:

1) igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest ehitusametile, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;

2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotlus-maksudeklaratsiooni vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 8. Reklaami avalikustaja kohustused

Reklaami avalikustaja on kohustatud:

1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist lubava dokumendiga;

2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada.

3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama ehitusametile kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;

4) informeerima ehitusametit paigaldusloas sätestatud tähtajast reklaami lühemal eksponeerimisel;

5) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 20 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse § 3 sätestatud korras;

6) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;

7) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (puruneb, kukub alla jms.) isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud.

4. peatükk

Reklaamimaks

§ 9. Maksuobjekt ja maksumaksja

(1) Maksuobjektiks on Valga linna haldusterritooriumile füüsilistest ja juriidilistest isikutest reklaami avalikustajate poolt paigaldatud reklaam ning Valga linna ühissõidukitele (linnaliinibussidele ning Valga Linnavalitsuselt taksoveoloa saanud ettevõtjatele Valga linna territooriumil taksoveoteenust osutatavatele taksodele) paigaldatud reklaam.

(2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 10. Maksustatav reklaam

Igasugune Valga linna haldusterritooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:

1) riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;

2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ning reklaam;

3) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;

4) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;

5) ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam;

6) liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine» kohaselt paigaldatud teave;

7) ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;

8) reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi.

§ 11. Maksuperiood ja maksumäär

(1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaam on eksponeeritud.

(2) Maksukohustus tekib lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

(3) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m2 kuumaksumus.

(4) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:

1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;

2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

(5) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on 50 krooni kuus välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 6-8 sätestatud juhtudel.

(6) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Vabaduse ja Kesk tänaval ning nende ääres – 75 krooni kuus.

(7) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Aia, Kungla, J. Kuperjanovi, Pikk, Puiestee, Raja, Sepa, Tartu, Viljandi ja Võru tänaval ning Jaama ja Pärna puiesteel – 60 krooni kuus.

(8) Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 200 krooni kuus.

(9) Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära.

§ 12. Maksu arvutamine ja tasumine

(1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja esitab ehitusametile maksudeklaratsiooni. Valga Linnavalitsuse rahandusamet väljastab deklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks (alla 50-sendist summat ei arvestata, 50 senti ja üle selle ümardatakse täiskrooniks).

(2) Maksumaksja teeb valiku, kas jagab maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks intervallideks. Vastavalt tehtud valikule esitab maksumaksja maksudeklaratsiooni igakuiselt või kvartaalselt, so kolme kuu kohta korraga. Iga järgneva intervalli kohta esitatakse maksudeklaratsioon intervalli esimeseks tööpäevaks. Maksusumma esimese intervalli eest ja viimase intervalli eest arvestatakse vastavalt tegelikule päevade arvule.

(3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud intervalli ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

(4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 13. Maksusoodustused

(1) Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud linnas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, kusjuures soodustust antakse reklaamile, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas.

(2) Maksusoodustust ei anta isikule:

1) kes on esitanud maksusoodustuse või –vabastuse taotlemisel valeandmeid;

2) kes on reklaamimaksu võlglane.

(3) Maksusoodustuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab Valga Linnavalitsus.

(4) Maksusoodustuse suurus ei tohi ületada antud isiku poolt objektile antud toetuse suurust.

(5) Maksusoodustuse saamiseks esitab isik ehitusametile taotluse, kuhu on märgitud järgmised andmed:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi või ärinimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite numbrid;

2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud objekti nimi ja aadress, objekti ehitamiseks antud toetuse suurus (lisada vastav tõend);

3) paigaldatava reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega.

(6) Valga Linnavalitsuse õigusakti eelnõu maksusoodustuse andmise või sellest keeldumise kohta valmistab ette ehitusamet.

§ 14. Maksudeklaratsioon

(1) Maksumaksja on kohustatud esitama ehitusametile nõuetekohase maksudeklaratsiooni (Lisa 2) hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

(2) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon lõikes 1 kehtestatud korras.

§ 15. Reklaamimaksu kogumine

(1) Reklaamimaksu maksuhalduriks on Valga Linnavalitsus. 

(2) Reklaamimaksu kogumist korraldab Valga Linnavalitsus ehitusameti kaudu.

(3) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seaduses maksuhaldurile antud õigused ja kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

(4) Valga Linnavalitsuse ehitusameti linnadisainer on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi ja kohustusi.

5. peatükk

Vastutus ja järelevalve

§ 16. Vastutus

(1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

(2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest.

(3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhalduri volitusi omav ametnik reklaami avalikustanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

(4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise ehitusamet reklaami avalikustaja kulul.

(5) Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 17. Järelevalve

Kontrolli reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab ehitusamet.

6. peatükk

Rakendussätted

§ 18. Määruse rakendamine

(1) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub käesoleva määruse alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba käesoleva määruse kohaselt ühe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud reklaami paigaldamise lepingutes arvestatud tasumäärad kehtivad kuni lepingute lõppemiseni.

(3) Kinnitada välireklaami paigaldusloa vorm vastavalt lisale 1.

(4) Kinnitada välireklaami paigaldamise reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

(5) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 26. jaanuari 2001. a määrus nr 3 «Reklaamieeskirja kehtestamine».

(6) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 26. jaanuari 2001. a määrus nr 4 «Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine».

(7) Määrus jõustub 06.aprillil 2009.

Volikogu esimees Feliks RÕIVASSEPP

Lisa 1
Valga Linnavolikogu 27.03.2009 määrusele nr 8

VALGA  LINNAVALITSUSE  EHITUSAMET

VÄLIREKLAAMI PAIGALDUSLOA TAOTLUS

Reklaami avalikustaja

 

 

Registri- või isikukood

 

 

Aadress

 

 

e-post

 

 

Kontakttelefon

 

 

Soovitav paigaldusloa tähtaeg:

 

Alates                                       kuni

Paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni kolm aastat.

 

Paigaldatava reklaami asukoht

(ühissõidukitel reg. nr)

 

Reklaami mõõdud

 

 

Reklaami kirjeldus või tekst reklaamil

 

 

Maksumäär 1 m² kohta

 

                               

Maksuperioodi soovin jagada a) kvartaalseteks

makseteks

 

b) igakuisteks makseteks

 

 

Taotlusele lisan:

 

Reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega

 

Mõõtkavas joonis reklaami paigutusest ehitise fassaadile või ühissõidukile

 

Mõõtkavas asendiplaan

 

Fotod , muud materjalid;

 

Vajalikud kooskõlastused                                                                                                                               

Kinnitan, et olen tutvunud Valga Linnavolikogu määrusega «Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks».

 

 

 

 

Kuupäev

 

Allkiri


Lisa 2
Valga Linnavolikogu 27.03.2009 määrusele nr 8

 

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON nr _____

 

1. Maksumaksja

Ärinimi või ees- ja perekonnanimi _____________________________________________________

Registri- või isikukood _______________________________________________________________

Aadress __________________________________________________________________________

Sidevahendid:

Tel/faks: ________________________________ e-post _______________________________________

 

Maksuperiood

alguskuupäev __________________lõppkuupäev________________ päevade arv ________

 

2. Maksuobjekt

 

Reklaami asukoht
(ühissõidukitel reg. nr)

Reklaami lühikirjeldus (kaubamärk, kaup või teenus jne)

Maksumäär 1m2  kohta kuus

Reklaami suurus m2

  Maksu-
  summa
  suurus

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku maksusumma:

 

 

3. Tasumise tähtaeg(ajad) ja summa(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklaamimaks tasutakse Valga Linnavalitsuse pangakontole 10202000577004 SEB Pank AS.

 

Käesolevas minu poolt koostatud maksudeklaratsioonis esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged, mida kinnitan oma allkirjaga  

 

______________________________________________     «_____» ______________ 200__a.

Maksukohustuslase või tema seadusliku esindaja nimi ja allkiri

 

Laekunud maksuhaldurile  «_____» ____________ 200__a. 

 

 

________________________            

Maksuhalduri nimi ja allkiri