Teksti suurus:

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 “Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 34, 436

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 “Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord” muutmine

Vastu võetud 31.03.2009 nr 15

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 52 lõike 7 alusel.

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruses nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord» (RTL 2008, 9, 114) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «ning parandamist» sõnadega «, parandamist ning regulaarseid laskeharjutusi»;

2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teenistusrelvade ja laskemoona käitlemist reguleerivate õigusaktide täitmise, teenistusrelvade olemasolu ja arvestuse kontrollimiseks ning käesoleva määruse § 151 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmiseks moodustab kantsler riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja ettepanekul käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise alalise komisjoni (edaspidi komisjon).»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Komisjoni töösse kaasatakse vajadusel erialaeksperte.»;

4) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) «Laskemoona kasutamise aruanne» (vorm määruse lisas 11), mis täidetakse laskemoona väljastamisel ja kasutamata laskemoona tagastamisel.»;

5) määruse 3. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna «hoidmine» sõnadega «ning teenistusrelva kandmise õiguse taotlemine»;

6) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Teenistusrelva kandmise õiguse taotlemine

(1) Teenistusrelva kandmise õiguse saamiseks suunab taotleja vahetu juht ametniku teenistusrelva ja laskemoona praktilise käsitsemise, kandmise ja kasutamise korra, laskevigastuste korral kannatanule esmaabi andmise algkoolitusele ning laskeharjutusele, mille järel tuleb sooritada eksam.

(2) Eksami korraldab ja viib läbi komisjon. Eksami sooritamise tulemus ning komisjoni ettepanek teenistusrelva kandmise õiguse andmiseks või sellest keeldumiseks fikseeritakse komisjoni protokollis.

(3) Eksamile lubatakse ainult taotlejad, kellel on nõuetekohane tervisetõend.

(4) Eksam koosneb kolmest osast:
1) I osa – tulirelvaalaste õigusaktide tundmise ja laskevigastuste korral kannatanule esmaabi andmise teadmiste kontroll;
2) II osa – teenistusrelva tundmise ja praktilise käsitsemise oskuse kontroll;
3) III osa – laskeharjutuse eduka sooritamise kontroll.

(5) Eksami II ja III osa tulemuste hindamisele kaasab komisjon vastavat litsentsi omava isiku.

(6) Teenistusrelva kandmise õigus antakse kantsleri käskkirjaga komisjoni ettepaneku alusel.

(7) Komisjon võib eksami sooritamise nõudest loobuda, kui taotlejal on viimase viie aasta jooksul olnud sama liiki relva, mille kandmise õigust taotletakse, relvakandmise õigus või relvaluba.

(8) Teenistusrelva kandmise õiguse saanud ametnik peab osalema laskeharjutustel vähemalt neli korda aastas.»;

7) määrust täiendatakse §-ga 152 järgmises sõnastuses:

« § 152. Ametniku tervisekontroll ja tervisetõend

(1) Teenistusrelva kandmise õiguse saanud ametnik on kohustatud enne kehtiva tervisetõendi kehtivuse lõppemist läbima uue tervisekontrolli ja esitama uue tervisetõendi relvurile.

(2) Tervisetõendi kehtivuse lõppemisel ja uue tervisetõendi esitamata jätmisel on ametnik kohustatud hiljemalt tervisetõendi kehtivuse viimasel päeval andma teenistusrelva ja laskemoona üle relvurile.

(3) Relvur on kohustatud jälgima, et iga ametnik, kellele on väljastatud teenistusrelv, omaks kehtivat ja nõuetekohast tervisetõendit. Tervisetõendi väljastamisega seotud kulud hüvitab ametnikule Kaitseministeerium kuludokumentide alusel.»;

8) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

« (51) Ametnik on kohustatud temale väljastatud teenistusrelvad ja laskemoona tagastama relvurile:
1) teenistussuhte peatumisel, väljaarvatud puhkuse ja ajutise töövõimetuse ajaks;
2) teenistusest vabastamisel.

(52) Ametnik on kohustatud andma hoiule temale väljastatud teenistusrelvad ja laskemoona relvurile või paigutama töökohal lukustatavasse raudkappi või seifi:
1) välislähetuses viibimise ajaks, väljaarvatud juhul, kui relv võetakse välislähetusse kaasa;
2) puhkusel viibimise ajaks.»;

9) paragrahvi 17 tekst loetakse § 17 lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Teenistusrelva ja laskemoona ei väljastata varem, kui ametniku ametitunnistusele on tehtud märge relvakandmise õiguse kohta.».

Minister Jaak AAVIKSOO

Kantsler Riho TERRAS

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3
«Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»

lisa 11

/otsingu_soovitused.json