Teksti suurus:

Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord ja aruannete vormid

Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord ja aruannete vormid - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord ja aruannete vormid

Vastu võetud 02.04.2007 nr 22
RTL 2007, 28, 507
jõustumine 13.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2009RTL 2009, 32, 42110.04.2009

Määrus kehtestatakse « Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse » § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja kohaldamine

  Määrusega kehtestatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmisega seonduvate aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid.

§ 2.  Aruannete ja teiste dokumentide esitamine

  (1) Rakendusüksus esitab makseasutusele perioodi 2004−2006 sulgemise kuluaruande (edaspidi kuluaruanne) (lisa 1, vorm SK20) koos lisadega (lisa 1, vormid SV20, SV21, SV30, SV40 ja vajadusel «Lootusetu tagasinõue») 11. septembril 2009 ja 2. juulil 2010. Aruanne esitatakse vastavalt 28. augusti 2009 ja 2. juuli 2010 seisuga. Koopia kuluaruandest esitatakse meetme rakendusasutusele. Euroopa Ühenduse algatuse «Equal» puhul esitab rakendusüksus makseasutusele kuluaruande 1. aprillil 2009 ja 15. novembril 2009. Aruanne esitatakse vastavalt 1. märtsi 2009 ja 1. novembri 2009 seisuga. Koopia kuluaruandest esitatakse korraldusasutusele.
[RTL 2009, 32, 421 - jõust. 10.04.2009]

  (2) Rakendusüksus esitab makseasutusele prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta e-riigikassa kontode ja valuutade lõikes. Prognoos esitatakse e-posti teel hiljemalt jooksva kalendrikuu 23. kuupäevaks.

  (3) –(5)
[Kehtetu – RTL 2009, 32, 421 - jõust. 10.04.2009]

  (6) Ministeeriumid, kelle eelarvesse on planeeritud struktuuritoetusena välja makstavad summad, esitavad Rahandusministeeriumile prognoosi kuluaruannetes kajastatavate kulude kohta iga aasta 1. märtsiks.

  (7) Ühtekuuluvusfondi rakendusasutus esitab väljamaksete alusel koostatud maksetaotluse, kuluaruande ja vahemakse või lõppmakse taotluse (lisa 5, vormid CK40, CV40, CV41 ja CV42). Aruanne esitatakse makseasutusele kolm korda aastas tähtpäevaga 10. veebruar, 10. juuni ja 5. oktoober. Kokkuleppel makseasutusega võib aruande esitada teistel tähtpäevadel. Lõppmakse korral esitatakse aruanne makseasutusele kolme kuu jooksul Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse lõpptähtpäevast arvates.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõige 1 Ühtekuuluvusfondile ei kohaldu.
[RTL 2009, 32, 421 - jõust. 10.04.2009]

§ 3.  Aruannete esitamise kord

  (1) Aruanded esitatakse paberil või elektrooniliselt.

  (2) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 9 alusel loodud struktuuritoetuse registrisse kooskõlas «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse väljamaksmise korraga. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus väljamakse teostamiseks vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduste aktsepteerimiseks (lisa 6, vorm SV10; Ühtekuuluvusfondi puhul lisa 7, vorm CK10).

  (3) Aruanded allkirjastab rakendusüksuse, rakendusasutuse või korraldusasutuse juht või juhtorgan või tema poolt volitatud isik.

  (4) Rakendusasutus, korraldusasutus või makseasutus võivad vajadusel nõuda lisainfot või põhjendatud juhtudel aruannete ennetähtaegset esitamist.

§ 4.  Dokumentide säilitamine

  Määruses nimetatud aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente tuleb säilitada 2015. aasta 31. detsembrini, kui õigusaktides ei sätestata pikemat säilitamise tähtaega.

§ 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.  Rakendussäte

  Pärast käesoleva määruse jõustumist esitatakse aruanded ja muud dokumendid vastavalt antud määruses sätestatule.

Lisa 1

Lisa 1 - SK20

Lisa 1 - SV20

Lisa 1 - SV21

Lisa 1 - SV30

Lisa 1 - SV40

Lisa 2 - SK25

Lisa 3 - SK40

Lisa 4 - SK70

Lisa 5 - CK40

Lisa 5 - CV40

Lisa 5 - CV41

Lisa 5 - CV42

Lisa 6 - SV10

Lisa 7 - CK10

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json