Teksti suurus:

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 34, 441

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” muutmine

Vastu võetud 31.03.2009 nr 29

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 7 alusel.

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruses nr 14 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid» (RTL 2007, 22, 379) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rakendusüksus esitab makseasutusele kvartaalse kuluaruande (lisa 1, vorm SK20) koos lisadega (lisa 1, vorm SV20; vorm SV21; vorm SV30) neli korda aastas – 15. jaanuariks, 15. aprilliks, 15. juuliks ja 5. oktoobriks. Aruanne esitatakse vastavalt 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga. Makseasutusel on õigus nõuda aruannete sagedasemat esitamist, teavitades rakendusüksust uuest aruande esitamise tähtajast vähemalt kaks nädalat ette. Teates märgitakse, mis kuupäeva seisuga ja mis tähtajaks aruanne esitatakse.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kuluaruanne koos lisadega esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, esitab rakendusüksus kuluaruande koos lisadega makseasutusele ja koopia rakendusasutusele paberkandjal vastavalt käesolevas määruses toodud vormidele.»;

3) määruse lisa 1 vorm SV20 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa 1 vorm SV21 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 1 vorm SV30 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 2.04.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01982.

Lisa 1 - SV20

Lisa 1 - SV21

Lisa 1 - SV30

/otsingu_soovitused.json