Teksti suurus:

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2010
Avaldamismärge:

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.12.2005 nr 54
RTL 2005, 121, 1884
jõustumine 25.12.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.03.2009 nr 13 (RTL 2009, 32, 416) 10.04.2009

 

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse «Riigi õigusabi seaduse» § 31 alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise täpsemad tingimused ja kord.

(2) Toetuse taotlemine toimub konkursi korras ning toetust makstakse riigieelarves selleks ettenähtud vahendite piires. Tähtajad taotluste esitamiseks, toetuse maksmise otsuse tegemiseks ja eraldise sihtotstarbelise kasutamise lepingu tagastamiseks ning eelnimetatud lepingu vormi kinnitab justiitsminister käskkirjaga. Justiitsminister võib käskkirjaga kehtestada valdkonnad, milles õigusabi andmiseks toetust makstakse ning igale valdkonnale eraldatava piirsumma.

[RTL 2009, 32, 416 – jõust. 10.04.2009]

§ 2. Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotletava toetuse kasutamine peab algama aastal, mille riigieelarves on ette nähtud vahendid toetuse maksmiseks.

(2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotleja esindaja andmed – nimi, isikukood, ülesanne taotleja juures, kontaktandmed (faks, telefon, e-post);
2) taotleja andmed – nimi ja juriidiline vorm, registrikood, postiaadress, arvelduskonto number, kontaktandmed (faks, telefon, e-post).

§ 3. Taotluse esitamine

(1) Taotlus tuleb esitada määruse § 1 lõikes 2 nimetatud käskkirjas sätestatud tähtpäevaks eesti keeles kahes eksemplaris kinnises ümbrikus Justiitsministeeriumile postiaadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn. Ümbrikule lisada märgusõna «Õigusabi andmise toetuse taotlus».

(2) Taotlusele tuleb lisada täiendavalt järgmised dokumendid:
1) ülevaade taotleja kahe viimase aasta tegevusest;
2) üksikasjalik projekt taotletava toetuse kasutamiseks (edaspidi projekt).

(3) Projektis peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotletava toetuse suurus;
2) projekti eesmärk;
3) projekti raames toimuvate tegevuste lühikirjeldus;
4) projekti sihtrühm;
5) projekti teostamise ajakava, kui projekt viiakse ellu etappidena;
6) projekti eelarve.

(4) Pärast tähtaja möödumist esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

§ 4. Taotluste menetlemine

(1) Taotluste hindamiseks moodustab justiitsminister käskkirjaga taotluste hindamise komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Kui taotlus ja sellele lisatud dokumendid ei sisalda kõiki taotluse hindamiseks vajalikke andmeid, on komisjonil õigus nõuda taotlejalt komisjoni määratud tähtaja jooksul täiendavat teavet.

(3) Komisjon teeb esitatud taotluste ja lisatud dokumentide alusel määruse § 1 lõikes 2 nimetatud käskkirjas sätestatud tähtpäevaks justiitsministrile ettepaneku taotluste täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

(4) Justiitsminister otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise käskkirjaga, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ettepanekut.

(5) Justiitsministril on õigus sobivate projektide puudumisel jätta osa või kõik riigieelarves toetuse maksmiseks ettenähtud vahenditest toetustena välja maksmata.

(6) Justiitsministeerium teatab taotlejatele tulemustest kirjalikult.

(7) Konkursitulemused avaldatakse Justiitsministeeriumi kodulehel.

§ 5. Taotluste hindamine

(1) Toetust antakse taotlejatele, kelle taotlustele lisatud projektid on mõjusamad ja paremini teostatavad.

(2) Mõjusamad on projektid, kus väiksema riikliku toetusega avaldatakse soovitud mõju suuremale hulgale sihtrühma kuuluvatele inimestele. Mõjususe hindamisel arvestatakse ka projekti jätkusuutlikkust.

(3) Paremini teostatavad on projektid, kus suurema tõenäosusega suudetakse jõuda kavatsetud viisil kavatsetud tulemuseni. Teostatavuse hindamisel analüüsitakse eelkõige ressursside piisavust, projekti raames toimuvate tegevuste asjakohasust, taotleja varasemaid kogemusi toetatava tegevuse elluviimisel ning projekti läbiviimisesse kaasatavate isikute kompetentsust, samuti sihtrühma eripära ja muude võimalike väliskeskkonna mõjudega arvestamist.

§ 6. Toetuse väljamaksmine

(1) Samal ajal määruse § 4 lõikes 6 nimetatud teatega saadab Justiitsministeerium taotlejale allkirjastamiseks lepingu eraldise sihtotstarbelise kasutamise kohta.

(2) Kui taotleja ei ole määruse § 1 lõikes 2 nimetatud käskkirjas sätestatud tähtpäevaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingule alla kirjutanud ja seda Justiitsministeeriumile tagastanud, on justiitsministril õigus toetuse andmise otsus kehtetuks tunnistada.

(3) Toetus makstakse välja 25 päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimist.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json