Teksti suurus:

Tõstamaa valla 2009. a eelarve

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 69, 983

Tõstamaa valla 2009. a eelarve

Vastu võetud 26.03.2009 nr 78

Eelarve on vastu võetud «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 1 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 12 lõike 1 alusel.

§ 1. Tõstamaa valla 2009. a. eelarve tulud ja kulud kroonides

Kinnitada Tõstamaa valla 2009.a. aasta eelarve  kogumahuga  26 665  800  krooni tulud ja kulud tasakaalus:

Tunnus

Kirje nimetus

Eelarve

3

TULUD

21 340 999

30

Maksud

9 320 000

3000

Füüsilise isiku tulumaks

8 000 000

3030

Maamaks

1 320 000

32

Kaupade ja teenuste müük

630 100

320

Riigilõivud

85 000

322, 323

Kaupade ja teenuste müük

545 100

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

86 000

3222

Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest

500

3224

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

40 000

3230

Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest

80 000

3233

Üüri  ja renditulud

188 600

3238

Muu kaupade ja teenuste müük

150 000

35

Toetused

10 862 839

3500

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

1 523 500

3500.0

Valitsussektorisisesed toetused

1 523 500

3500.00

Toetused riigilt ja riigiasutustelt

1 523 500

3500.00.02

Haridus- ja Teadusministeerium

712 500

3500.00.14

Maavalitsused

210 000

3502.00.07

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

601 000

352

Mittesihtotstarbelised toetused

9 339 339

352.00

Toetused riigilt ja riigiasutustelt

8 339 339

352.00.17

Vabariigi Valitsus, s.h.

8 339 339

       Tasandusfond § 4 lg 1

3 016 000

       Tasandusfond § 4 lg   2

5 323 339

352.01

Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt

1 000 000

38

Muud tulud

528 060

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

500 060

3811

Rajatiste ja hoonete müük

500 060

382

Tulud varadelt

15 000

3820

Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

3 000

3825

Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt

12 000

382540

Laekumine vee erikasutusest

12 000

388

Muud tulud

13 000

3882

Keskkonnale tekitatud kahju hüvitus

13 000

821.2

Vaba jääk

2 847 416

821.2

Laen

2 477 385

TULUD KOKKU  (tulud + vaba jääk)

26 665 800

KULUD KOKKU  (kulud tegevusalade järgi + kohustuste vähenemine)

26 665 800

20.6

Kohustuste vähenemine (-)

1 482 575

2081.6.8

Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-)

1 482 575

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

25 183 225

01

Üldised valitsussektori teenused

3 875 160

01111

Valla- ja linnavolikogu

175 000

01112

Valla- ja linnavalitsus

2 597 950

01114

Reservfond

150 240

01600

Muud üldised valitsussektori teenused 

137 575

01700

Valitsussektori võla teenindamine

504 395

01330

Transpordi kulud

310 000

03

Avalik kord ja julgeolek

5 500

03600

Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku

5 500

04

Majandus

6 113 860

04510

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)

300 000

04520

Veetransport

5 534 800

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine

86 000

Ülalnimetamata majanduse kulud kokku

193 060

05

Keskkonnakaitse

125 000

05100

Jäätmekäitlus (prügivedu)

50 000

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

60 000

05600

Muu keskkonnakaitse

15 000

06

Elamu- ja kommunaalmajandus

637 160

06300

Veevarustus

388 200

06400

Tänavavalgustus

50 000

06602

Kalmistud

198 960

07

Tervishoid

25 000

07600

Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine

25 000

08

Vabaaeg, kultuur ja religioon

1 643 560

08102

Sporditegevus (v.a. spordikoolid)

60 000

08201

Raamatukogud

759 070

08202

Rahva- ja kultuurimajad

612 490

08208

Kultuuriüritused

25 000

08208

Trükised

80 000

08208

Omaalgatustoetused

4 000

08209

Seltsitegevus

103 000

09

Haridus

11 176 755

09110

Eelharidus (lasteaiad)

1 566 600

09220

Gümnaasiumid

8 317 095

09600

Õpilasveo eriliinid

600 000

09601

Muu hariduse abiteenused

193 060

Ülalnimetamata hariduse kulud kokku

500 000

10

Sotsiaalne kaitse

1 581 230

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

120 000

10200

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

896 000

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

49 390

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

15 000

10701

Riiklik toimetulekutoetus

163 000

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

235 000

10900

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

102 840

§ 2. Eelarve kassatagavara

Kinnitada Tõstamaa valla kassatagavaraks 0 krooni.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 01. jaanuarist 2009. a.

Volikogu esimees Heino TAMM

/otsingu_soovitused.json