Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 34, 440

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.04.2009 nr 43

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1, § 32 lõike 3, § 33 lõike 2 ja § 53 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga».

§ 1. Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määrust nr 43 «Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2006, 35, 615; 2008, 45, 624) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toetust taotleva tootjaorganisatsiooni (edaspidi taotleja) liikmed peavad vastama komisjoni määruse (EÜ) nr 736/2008, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevate väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (ELT L 201, 30.07.2008, lk 16–28), nõuetele.»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tootjaorganisatsioonile võib anda toetust kolme aasta jooksul alates tootjaorganisatsiooni tunnustamise kuupäevast. Nimetatud toetuse suurus peab esimesel, teisel ja kolmandal aastal vastama järgmistele määradele:
1) 3%, 2% ja 1% tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu väärtusest;
2) 60%, 40% ja 20% § 3 lõikes 1 toodud kulude hüvitamiseks.»;

3) lisas 3 asendatakse sõnad «komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004» sõnadega «komisjoni määruses (EÜ) nr 736/2008.».

§ 2. Põllumajandusministri 9. juuni 2006. a määrust nr 70 «Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2006, 48, 867; 2008, 45, 624) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Toetust võib taotleda sellise koolitusteenuse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, milles sisalduvad ainult komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47), artikli 39 lõikes 4 nimetatud kulud.»;

2) paragrahvi 2 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Erikoolitust käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 38 punktis 1 sätestatud tähenduses.»;

3) paragrahvi 2 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Üldkoolitust käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 38 punktis 2 sätestatud tähenduses.»;

4) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse suurettevõtjale toetust 25% koolitusteenuse maksumusest. Suurettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punktis 8 sätestatud tähenduses.

(2) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse suurettevõtjale toetust 60% koolitusteenuse maksumusest.

(3) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse keskmise suurusega ettevõtjale toetust 35% koolitusteenuse maksumusest. Keskmise suurusega ettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1 artikli 2 punktis 1 sätestatud tähenduses.

(4) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse keskmise suurusega ettevõtjale toetust 70% koolitusteenuse maksumusest.

(5) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse väikeettevõtjale toetust 45% koolitusteenuse maksumusest. Väikeettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) 800/2008 lisa 1 artikli 2 punktis 2 sätestatud tähenduses.

(6) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse väikeettevõtjale toetust 80% koolitusteenuse maksumusest.

(7) Lõigetes 1–5 sätestatud toetuse määra suurendatakse 10% võrra, kui koolitusel osalenud isikut saab käsitada ebasoodsas olukorras oleva töötajana. Ebasoodsas olukorras olevat töötajat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punktis 18 sätestatud tähenduses.

(8) Kui taotleja esitab üldkoolituse maksumuse osalise hüvitamise taotlemisel andmed ja neid tõendavad dokumendid, millega on tõendatud koolitusel osalemine, kuid ei ole tõendatud üldkoolitusel osalemine, kohaldatakse toetuse määrana lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud määra.

(9) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe töötaja kohta, kes on osalenud § 2 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul tööalasel koolitusel, mille eest on tasunud taotleja»;

5) paragrahvis 4 asendatakse sõnad «1. veebruarist kuni 10. oktoobrini» sõnadega «1. veebruarist kuni 31. oktoobrini»;

6) lisa A-osa punkti 4 alapunktis 4.4 asendatakse sõnad «komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004» sõnadega «komisjoni määruses (EÜ) nr 800/2008»;

7) lisa B-osa punkti 1 lisatakse alapunkt 1.10 sõnastusega «Koolitus on ergutava mõjuga7»;

8) lisa B-osa punkti 2 alapunkti 2.2 normitehniline märkus 7 asendatakse normitehnilise märkusega8;

9) lisa normitehniline märkus 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7 B osa punkti 1.10 tehakse märge suurettevõtte puhul, ning juhul kui koolitusel on ergutav mõju Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 8 lõike 3 tähenduses»;

10) lisa normitehniline märkus 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8 B osa punkti 2.2 märgitakse koolitust korraldava isiku seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevusala, mis viitab täiskasvanute koolituse alasele tegevusele».

§ 3. Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 35, 511; 2008, 66, 936) lisa 3 osa 2 normitehniline märkus 20 sõnastatakse järgmiselt:

«20 Taotleja võib siiski lugeda autonoomseks komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1 artikli 3 lõikes 1 toodud juhtudel.».

§ 4. Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määrust nr 46 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 2.1 «Vesiviljeluse investeeringutoetus» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 39, 557; 2008, 94, 1301) muudetakse järgmiselt:

1) lisa 1 normitehniline märkus 18 sõnastatakse järgmiselt:

«18 Taotleja määratlemisel mikro-, väikese- või keskmise suurusega ettevõtjaks juhindutakse komisjoni soovitusest 2003/361/EÜ (ELT L 214, 20.5.2003, lk 36).»;

2) lisa 1 normitehnilises märkuses 19 asendatakse sõnad «komisjoni määruse (EÜ) nr 70/2001» sõnadega «komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)»;

3) lisa 1 normitehnilises märkuses 20 asendatakse sõnad «komisjoni määruse (EÜ) nr 70/2001 lisa 1 artiklis 3 lõikes 2» sõnadega «komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1 artikli 3 lõikes 1».

§ 5. Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määruse ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 2.3 «Investeeringud töötlemisse ja turustamisse» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 55, 765; 2008, 79, 1119) lisa 1 tabeli real 30.8 asendatakse sõnad «komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004» sõnadega «komisjoni määruses (EÜ) nr 736/2008».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json