Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 20, 131

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.03.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. aprilli 2009. a otsusega nr 458

Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 262 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(31) Kui loomapidaja suunab sõnniku lepingu alusel hoidmisele või töötlemisele teise isiku hoidlasse või töötlemiskohta, peab loomapidamishoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla hoidla olemasolu, mis mahutab vähemalt ühe kuu sõnnikukoguse.»

§ 2. Paragrahvi 269 lõikes 1 asendatakse sõnad «ebasoodsa muutuse asukoha keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

§ 3. Paragrahvi 28 lõigetes 4, 5 ja 51 asendatakse sõnad «asukohajärgne maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 4. Paragrahvi 281 lõikes 6 asendatakse sõnad «asukohajärgse keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

§ 5. Paragrahvi 401:

1) lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(10) Paisu omanik või valdaja, kes on rajanud paisu või saanud paisu oma valdusse ja hakanud paisutama enne käesoleva seaduse jõustumist ning kelle paisu otstarve ei ole hüdroenergia kasutamine ja kes ei ole käesoleva seaduse kehtivuse ajal omanud vee erikasutusluba, peab vee erikasutusloa omandama hiljemalt 2012. aasta 1. jaanuariks.»;

2) lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(12) Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisu omanik või valdaja, kes on rajanud paisu või saanud paisu oma valdusse ja hakanud paisutama enne käesoleva seaduse jõustumist ning kelle paisu otstarve ei ole hüdroenergia kasutamine ja kes ei ole käesoleva seaduse kehtivuse ajal omanud vee erikasutusluba, peab vee erikasutusloa omandama 2010. aasta 1. jaanuariks.»

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json