Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2009
Avaldamismärge:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

Vastu võetud 28.02.2007 nr 14
RTL 2007, 22, 379
jõustumine 18.03.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.03.2009 nr 29 (RTL 2009, 34, 441) 12.04.2009

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala ja ulatus

(1) Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmisega seonduvate aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid.

(2) Määrust kohaldatakse struktuuritoetuse rakendamisega seotud korraldusasutusele, rakendusasutusele ja rakendusüksusele.

§ 2. Aruannete ja teiste dokumentide loetelu ning esitamise tähtajad

(1) Rakendusüksus esitab makseasutusele kvartaalse kuluaruande (lisa 1, vorm SK20) koos lisadega (lisa 1, vorm SV20; vorm SV21; vorm SV30) neli korda aastas – 15. jaanuariks, 15. aprilliks, 15. juuliks ja 5. oktoobriks. Aruanne esitatakse vastavalt 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga. Makseasutusel on õigus nõuda aruannete sagedasemat esitamist, teavitades rakendusüksust uuest aruande esitamise tähtajast vähemalt kaks nädalat ette. Teates märgitakse, mis kuupäeva seisuga ja mis tähtajaks aruanne esitatakse.

[RTL 2009, 34, 441 – jõust. 12.04.2009]

(2) Rakendusüksus esitab makseasutusele prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta e-riigikassa kontode ja valuutade lõikes. Prognoos esitatakse e-posti teel hiljemalt jooksva kalendrikuu 23. kuupäevaks.

(3) Rakendusüksus esitab rakendusasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 2, vorm SK25). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 15. jaanuar, 15. aprill, 15. juuli ja 5. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

(4) Rakendusasutus esitab korraldusasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 3, vorm SK40). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 25. jaanuar, 25. aprill, 25. juuli ja 15. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

(5) Korraldusasutus esitab makseasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 4, vorm SK70). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 5. veebruar, 5. mai, 5. august ja 20. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

(6) Ministeeriumid, kelle eelarvesse on planeeritud struktuuritoetusena välja makstavad summad, esitavad Rahandusministeeriumile prognoosi kuluaruannetes kajastatavate kulude kohta iga aasta 1. märtsiks.

§ 3. Aruannete esitamise kord

(1) Aruanded esitatakse paberil või elektrooniliselt.

(2) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 4 alusel loodud struktuuritoetuse registrisse kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud väljamaksmise tingimuste ja korraga. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus väljamakse teostamiseks vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduste aktsepteerimiseks (lisa 5, vorm SV 10).

(21) Kuluaruanne koos lisadega esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, esitab rakendusüksus kuluaruande koos lisadega makseasutusele ja koopia rakendusasutusele paberkandjal vastavalt käesolevas määruses toodud vormidele.

[RTL 2009, 34, 441 – jõust. 12.04.2009]

(3) Aruanded allkirjastab rakendusüksuse, rakendusasutuse või korraldusasutuse juht või juhtorgan või tema poolt volitatud isik.

(4) Rakendusasutus, korraldusasutus või makseasutus võivad vajadusel nõuda lisainfot või põhjendatud juhtudel aruannete ennetähtaegset esitamist.

§ 4. Dokumentide säilitamine

Määruses nimetatud aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente tuleb säilitada vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

§ 5. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 ning lõigetes 3–5 nimetatud aruande või teatise esitamise kohustus tekib vastaval rakendusüksusel, rakendusasutusel või korraldusasutusel esimesest väljamakse tegemise hetkest rakendusüksuse poolt toetuse saajale või töövõtjale.


Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 1 - SK20

Lisa 1 - SV20

Lisa 1 - SV21

Lisa 1 - SV30

/otsingu_soovitused.json