Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 “Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 35, 453

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 “Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Vastu võetud 06.04.2009 nr 39

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruses nr 3 «Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid» (RTL 2006, 6, 92; 2007, 15, 242) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määruse lisa 1 ja 5 vormi kohane DOC või lisa 3 ja 7 vormi kohane ajutine DOC väljastatakse reederile pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.

(3) Määruse lisa 2 ja 6 vormi kohane SMC või lisa 4 ja 8 vormi kohane ajutine SMC väljastatakse laevale pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.»;

2) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4;

3) määrust täiendatakse lisadega 5–8 vastavalt käesoleva määruse lisale 5.

Minister Juhan PARTS

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Ahti KUNINGAS

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 6.04.2009. a resolutsioon nr 17-5/09-02048.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json