Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2015
Avaldamismärge:

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine

Vastu võetud 06.12.1999 nr 58
RTL 1999, 167, 2445
jõustumine 18.12.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.05.2001RTL 2001, 57, 784 jõust. vastavalt § 2
03.04.2009RTL 2009, 34, 434 jõust. 12.04.2009

 "Koolieelse lasteasutuse seaduse" paragrahvi 20 lõike 1 alusel haridusminister määrab:

Kinnitada «Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis» (juurde lisatud). 

Kinnitatud
Haridusministri 6. detsembri 1999. a määrusega nr 58KOOLIEELSE LASTEASUTUSE PERSONALI MIINIMUMKOOSSEIS

1. Käesolevas miinimumkoosseisus sätestatakse koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteasutus) tegevuse tagamiseks vajalik minimaalne personali koosseis.

2. Lasteasutuses luuakse üks juhataja ametikoht olenemata rühmade arvust. Lasteasutuses, kus on 1–2 rühma, arvatakse juhataja tööaja hulka kuni 15 tundi nädalas vahetut õppe- ja kasvatustööd lastega.
[RTL 2001, 57, 784 - jõust. 01.09.2001]

3. Lasteasutuses, kus on 5–6 rühma, luuakse 0,5 juhataja asetäitja ametikohta õppe- ja kasvatusalal. Seitsme ja enama rühmaga lasteasutuses luuakse üks juhataja asetäitja ametikoht õppe- ja kasvatusalal.

4. Õpetaja ametikohtade loomisel võetakse aluseks rühma tööaeg ja tööpäevade arv nädalas ning Vabariigi Valitsuse määrus, millega kehtestatakse lühendatud tööaeg pedagoogikaspetsialistidele.

5. Lasteasutuses luuakse iga kahe 2-aastaste ja vanemate laste rühma kohta 0,25 muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja ujumisõpetaja (ujumisbasseini olemasolu korral) ametikohta.

6. Lasteasutuses, kus on tasandusrühmi, luuakse üks logopeedi ametikoht rühma kohta.

7. Lasteasutuses, kus on kehapuudega laste rühmi, luuakse üks logopeedi ametikoht kümne kõneravi vajava kehapuudega lapse kohta.

8. Lasteasutuses, kus on meelepuudega laste rühmi, luuakse üks eripedagoogi ametikoht rühma kohta.

9. Lasteasutuses, kus on arendusrühmi ja/või liitpuudega laste rühmi, luuakse 0,5 eripedagoogi ja 0,2 logopeedi ametikohta rühma kohta.

10. Lasteasutuse laste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta.

11. Lasteasutuses, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, luuakse iga kahe 3–7-aastaste laste rühma kohta 0,25 eesti keele õpetaja ametikohta.
[RTL 2009, 34, 434 - jõust. 12.04.2009]

12. Lasteasutuse tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate (v.a õpetaja abi) töötajate ametikohtade loomisel ja nende arvu määramisel lähtutakse lasteasutuse rühmade arvust, hoone(te), maa-ala suurusest ja seisundist ning ruumide koormatusest.
[RTL 2001, 57, 784 - jõust. 17.05.2001]

13. Lasteasutuses luuakse üks õpetaja abi ametikoht rühma kohta.
[RTL 2001, 57, 784 - jõust. 17.05.2001]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json