Teksti suurus:

Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused

Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused

Vastu võetud 28.02.2005 nr 35
RTL 2005, 29, 406
jõustumine 18.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2009RTL 2009, 34, 44212.04.2009, osaliselt 1.05.2009

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 115 lõike 2 ja § 116 lõigete 1 ja 5 alusel.

§ 1.  Kehtestatavad vormid

  Määrusega kehtestatakse:
  1) rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm (lisa 1);
  2) rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm (lisa 2);
  3) rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm (lisa 3).

§ 2.  Esitatavad dokumendid

  (1) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud isik esitab rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks lisaks taotlusele koopia isikut tõendavast dokumendist, välja arvatud juhul, kui isik allkirjastab taotluse digitaalselt.

  (2) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktis 1 nimetatud täisealine isik, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, esitab lisaks lõikes 1 nimetatud dokumendile arstitõendi, milles on märgitud ära psüühikahäire esinemine. Käesolevat lõiget ei kohaldata selle «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isiku suhtes, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret.

  (3) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab lisaks lõikes 1 nimetatud dokumendile:
  1) arstitõendi psüühikahäire esinemise kohta;
  2) arstitõendi endal teadaolevate somaatiliste haiguste esinemise või mitteesinemise kohta;
  3) koopia arstliku ekspertiisi otsusest töövõime kaotuse protsendi määramise kohta, kui isiku suhtes on tehtud otsus enne 2003. aasta 1. jaanuari ja see kehtib.

  (4) Isikute puhul, kellel on puude raskusaste või püsiv töövõimetus tuvastatud pärast 2003. aasta 1. jaanuari ja kellel on olemas kehtiv otsus puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta, loetakse lõikes 2 ja 3 nimetatud arstitõend psüühikahäire esinemise kohta esitatuks vastavalt puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamise menetluse käigus.

  (5) Kui rehabilitatsiooniteenuse saamiseks esitab taotluse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud isiku esindaja, esitab ta lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud dokumentidele koopia enda isikut tõendavast dokumendist, välja arvatud juhul, kui isik allkirjastab taotluse digitaalselt, ja enda esindusõigust tõendavast dokumendist.
[RTL 2009, 34, 442 - jõust. 12.04.2009]

§ 3.  Rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamine

  (1) Rehabilitatsiooniteenuse osutajale hüvitatakse:
  1) rehabilitatsiooniteenuse osutamise kulu «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määrades;
  2) sõidukulu majandustegevuse registris märgitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise asukohast isiku elukohta ja isiku elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutamise asukohta, kui rehabilitatsiooniteenuse osutamine on isiku tervisliku seisundi tõttu vajalik isiku elukohas.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud sõidukulu hüvitatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 4 alusel kehtestatud määras.

  (3) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja esitab pärast rehabilitatsiooniteenuse osutamist rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamiseks «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 115 nimetatud halduslepingus kokkulepitud tähtajaks § 1 punktis 3 kehtestatud vormis arve.

  (4) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja esitab lisaks lõikes 3 nimetatud arvele arves märgitud isikule rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus koostatud rehabilitatsiooniplaani või koopia enne arvel näidatud teenuse osutamist koostatud rehabilitatsiooniplaani tegevuskavast.

  (5) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja esitab lõike 1 punktis 2 nimetatud sõidukulu hüvitamiseks Sotsiaalkindlustusametile § 1 punktis 3 kehtestatud vormis arve ning kulusid tõendavad kuludokumendid.

  (6) Sotsiaalkindlustusamet hüvitab rehabilitatsiooniteenuse kulud pärast lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumentide saamist ning sõidukulud pärast lõikes 5 nimetatud dokumentide saamist.

  (7) Sotsiaalkindlustusamet ei hüvita sõidukulusid:
  1) mille kohta ei ole esitatud lõikes 5 nimetatud kuludokumente;
  2) mis ei ole tehtud seoses rehabilitatsiooniteenuse osutamisega;
  3) mis ei ole rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt tegelikult tehtud.

  (8) Rehabilitatsiooniteenuse kulu ning sõidukulu hüvitamise täiendavad tingimused tulenevad Sotsiaalkindlustusameti ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja vahel sõlmitud halduslepingust.

 

Sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määruse nr 35 «Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused»
lisa 1
[RTL 2009, 34, 442 – jõust. 1.05.2009]REHABILITATSIOONITEENUSE TAOTLUS

(esitab isik või tema seaduslik esindaja Sotsiaalkindlustusametile)

REHABILITATSIOONITEENUSE TAOTLEJA (isik, kelle kohta taotlus esitatakse) andmed

Eesnimi

 

Perekonnanimi

Isikukood

Elukoht (rahvastikuregistri järgne)
(maakond, linn/vald)

 

(tänav/küla, maja ja korteri nr)

(postiindeks)

Tegelik elukoht1
(maakond, linn/vald)

(tänav/küla, maja ja korteri nr)

(postiindeks)

Kontakttelefon

 

E-posti aadress

Rehabilitatsiooniteenuse taotleja SEADUSLIKU ESINDAJA andmed

Eesnimi

 

Perekonnanimi

Isikukood

Elukoht (maakond, linn/vald)

 

(tänav/küla, maja ja korteri nr)

(postiindeks)

Kontakttelefon

 

E-posti aadress

Seaduslik esindaja on

 

alla 18-aastase lapse vanem

 

eestkostja

 

eestkosteasutus

Eestkosteasutuse nimetus ja postiaadress:

 

Eestkosteasutuse esindaja ametinimetus ja nimi:

 

PALUN MIND SUUNATA REHABILITATSIOONITEENUSELE

 

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid2

 

koopia isikut tõendavast dokumendist

 

koopia isiku seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist

 

koopia isiku seadusliku esindaja esindusõigust tõendavast dokumendist

 

arstitõend (väljavõte haigusloost või tervisekaardist) psüühikahäire esinemise kohta3

 

arstitõend isiku terviseseisundi kohta, milles märgitakse ära somaatiliste haiguste esinemine4

 

koopia arstliku ekspertiisi otsusest töövõime kaotuse protsendi määramise kohta5

 

Olen nõus minu isikuandmete, sh delikaatsete isikuandmete, töötlemise ja töötlemiseks edastamisega kolmandatele isikutele, kui see on vajalik minu rehabilitatsiooniteenusele suunamiseks, rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ja rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks.

Kuupäev

Nimi

Allkiri1 Täidetakse juhul, kui isiku tegelik elukoht erineb registrijärgsest elukohast.

2 Loetelust vajalik märkida X-ga.

3 Esitab 16-aastane kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühikahäirega isik, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40% ja täisealine puudega isik, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire (v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealine isik), kui tema puue või püsiv töövõimetus on tuvastatud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire tõttu ning kehtiv puude või püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsus on tehtud enne 01.01.2003. a.

4 Esitab 16-aastane kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühikahäirega isik, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.

5 Esitab 16-aastane kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühikahäirega isik, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40% juhul, kui kehtiv arstliku ekspertiisi otsus töövõime kaotuse protsendi määramise kohta on tehtud enne 01.01.2003 ja see otsus kehtib.
[RTL 2009, 34, 442 - jõust. 01.05.2009]

Sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määruse nr 35 «Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused»
lisa 2
[RTL 2009, 34, 442 – jõust. 1.05.2009]SUUNAMISKIRJA NUMBER

 

KUUPÄEV

 

SUUNAMISKIRI REHABILITATSIOONI-
TEENUSELE

 

rehabilitatsiooniplaani koostamisele ja täitmise juhendamisele

 

rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud teenuste saamiseks

 

rehabilitatsiooniplaani koostamisele või plaani täiendamisele ja tulemuste hindamisele, et selgitada välja, kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isik vajab erihoolekandeteenuseid

 

rehabilitatsiooniplaani koostamisele ja täitmise juhendamise teenusele, mis on vajalik puude raskusastme määramiseks (sotsiaalhoolekande seaduse § 117 lg 21 p 1 alusel)

 

sealhulgas rehabilitatsiooniplaani koostamisele, et selgitada välja, kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isik, kes viibis enne rehabilitatsiooniteenuse taotlemist toetatud elamise teenusel, kogukonnas elamise teenusel või ööpäevaringsel erihooldusteenusel on vaja suunata erihoolekandeteenusele (sotsiaalhoolekande seaduse § 117 lg 21 p 2 alusel)

REHABILITATSIOONITEENUSE TAOTLEJA andmed

Eesnimi

 

Perekonnanimi                             

Isikukood

Tegelik elukoht (postiaadress sihtnumbriga)

Kontakttelefon

e-posti aadress

Rehabilitatsiooniteenuse taotleja SEADUSLIKU ESINDAJA andmed

Seaduslik esindaja on

 

alla 18-aastase lapse vanem

 

eestkostja

 

eestkosteasutusEsindaja eesnimi

 

Perekonnanimi                           

Isikukood

Esindaja tegelik elukoht, postiaadress sihtnumbriga

 

Kontakttelefon

e-posti aadress

Eestkosteasutuse esindaja eesnimi

 

Perekonnanimi

Ametinimetus

Eestkosteasutuse nimetus ja postiaadress sihtnumbriga

Kontakttelefon

e-posti aadress

Rehabilitatsiooniteenuse taotleja on

       

puude raskusastme taotleja

 

puude raskusastmega isik

 

psüühikahäirega isik

 

alaealiste komisjoni otsusel suunatud isik

Sotsiaalkindlustusametile esitatud terviseseisundi kirjelduse vormis nimetatud diagnoosid, millest tingitud tervisehäired eeldatavalt põhjustavad püsivat töövõimetust ja puuet:

 

 

Isiklik rehabilitatsiooniplaan

 

ei ole

 

number S.............................. kehtib kuni ......................... 20...... a

koostaja (rehabilitatsiooniasutuse nimetus)

 

rehabilitatsiooniplaani number S..............................

kehtis kuni .........................................

Puude raskusaste

 

ei ole

 

 

kehtib kuni ........................ 20...... a

Töövõime kaotuse protsent

 

ei ole

 

 

kehtib kuni ........................ 20...... a

SUUNAMISKIRJA VÄLJASTAJA andmed

 

Sotsiaalkindlustusamet

struktuuriüksuse nimetus

 

Postiaadress

Kontakttelefon

e-posti aadress

Suunamiskirja väljastaja

nimi ........................................................................     ametinimetus ....................................................

allkiri ......................................................................

TEADMISEKS REHABILITATSIOONITEENUSE TAOTLEJALE

Palume Teil valida suunamiskirjale lisatud nimekirjas olevate rehabilitatsiooniteenuse osutajate hulgast sobivaim.

Vastavalt kehtivale korrale tuleb Teil rehabilitatsiooniteenusele registreerida 21 kalendripäeva jooksul alates käesoleva suunamiskirja saamisest. Hilisemal pöördumisel kaotate õiguse rehabilitatsiooniteenusele selle suunamiskirja alusel.

Registreerida saate Teile sobival viisil kas telefoni, e-posti või posti teel, kasutades rehabilitatsiooniteenuse osutajate nimekirjas märgitud kontaktandmeid.

Teenusele minnes võtke kaasa

   – käesolev suunamiskiri,

   – suunamiskirjale lisatud rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu,

   – rehabilitatsiooniplaan, kui see on olemas,

   – isikut tõendav dokument.

Rehabilitatsiooniteenuse kulu kaetakse riigieelarvest vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 112 lõike 2 alusel antud Vabariigi Valitsuse määrusega «Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine» kehtestatud maksimaalsele maksumusele kalendriaastas. Teil on õigus saada määrusega kehtestatud loetelus olevatest teenustest neid teenuseid, mille vajadus on märgitud Teie isikliku rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas.

Nimetatud määrusega kehtestatud tingimustel ja ulatuses hüvitatakse lisaks:

   – majutuskulud rehabilitatsiooniteenuse osutajale, kui rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on otstarbekas Teie ning kuni 16-aastase isiku saatja ööpäevaringne viibimine rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukohas;

   – sõidukulud Teile ja vajaduse korral Teie saatjale Teie elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukohta ja tagasi juhul, kui teenuse osutaja asukoht on väljaspool Teie elukoha kohaliku omavalitsuse üksust.

Taotlus sõidukulude hüvitamiseks ja sõidukulu tõendavad dokumendid tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist.


[RTL 2009, 34, 442 - jõust. 01.05.2009]

 

Sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määruse nr 35 «Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused»
lisa 3ARVE rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta
(esitab rehabilitatsiooniasutus suunamiskirja väljastajale pärast teenuse osutamist)

Asutus

 

Registreerimisnumber

 

Tehingupartneri kood

 

Aadress

 

Arveldusarve number

 

Viitenumber

 

Maksja

Sotsiaalkindlustusamet, Lembitu 12,
15092 TALLINN

 Arve number ja väljastamise kuupäev

 

Rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja number ja väljastamise kuupäev

 

Vabad vahendid rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks suunamiskirja väljastamisel

kuni .................... krooni

Vabad vahendid majutusteenuse kulu hüvitamiseks suunamiskirja väljastamisel

kuni .................... krooni

Rehabilitatsiooniplaani elluviimist juhendava isiku                                                                                nimi

 

kontakttelefon 

 

e-posti aadress 

 

 

Teenuse või tegevuse nimetus

Teenuse osutamise või tegevuse ajavahemik

Kood

Ühik

Hulk

Teenuse või tegevuse ühiku hind kroonides

Hind kokku

Algus (kuupäev)

Lõpp (kuupäev)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA:

  

 

Isiku

allkiri, millega ta kinnitab, et

...............................
(ees- ja perekonnanimi)

..............................
(allkiri)

 

Isiku seadusliku esindaja

on saanud arvel näidatud rehabilitatsiooniteenuseid

 

käesoleva suunamiskirja alusel rehabilitatsiooniteenus lõpetatud

 

käesoleva suunamiskirja alusel rehabilitatsiooniteenus jätkub

 

 Asutuse juht: .................................................

Raamatupidaja ..............................................

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)  

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json