Teksti suurus:

Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2012
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 480

Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 13.04.2009 nr 33

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.  Avaldusele kantavad andmed

  (1) Avaldusele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakonto number;
  2) isiku hõive vastavalt «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul;
  3) isiku sissetulekud ja nende suurus pärast töötutoetuse taotlemise päeva, välja arvatud «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõikes 2 nimetatud sissetulekud.

  (2) «Tööturuteenuste ja -toetuste» seaduse § 27 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel andmed isiku töötamise või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kohta töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.

  (3) «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel andmed isiku töötamise või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kohta pärast viimast töötuna arvelolekut. Kui isikule lõpetati töötuskindlustushüvitise maksmine enne 270-päevase ajavahemiku möödumist, kantakse avaldusele ka tema «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 kohane hõive sellel 12 kuulisel perioodil, mis eelnes töötuna arvelevõtmisele, mil talle määrati töötuskindlustushüvitis.

§ 3.  Avaldusele lisatavad dokumendid

  (1) Avaldusele lisatakse vastavalt isiku hõivele «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigete 3 ja 4 alusel järgmised dokumendid:
  1) töö- või teenistussuhte(suhete) algust ja lõppu ning viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise alust tõendav dokument (tööleping, tööandja tõend, ametist vabastamise käskkiri vms);
  2) töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping;
  3) Maksu- ja Tolliameti tõend füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja tegutsemise peatamise ajavahemiku kohta;
[Kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.01.2011]
  4) õppeasutuse tõend päevases või täiskoormusega õppevormis õppimise kohta. Tõendilt peab nähtuma õppevorm või -koormus, õpingute alustamise kuupäev ja lõpukuupäev ning akadeemilise puhkuse aeg;
  5) kaitseväekohustuslike Eesti kodanike riikliku registri väljavõte või muu dokument ajateenistuskohustuse täitmise ajavahemiku kohta;
  6) Välis- või lähetajaministeeriumi tõend, millele on märgitud «Välisteenistuse seaduse» § 67 lõike 1 alusel abikaasatasu saamise aeg;
  7) alla 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus;
  8) 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja õppeasutuse tõend lapse esimeses klassis õppimise kohta;
  9) kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja lapse puude raskusastet tõendav dokument;
  10) teise vanema kirjalik nõusolek lapse kasvatamise aja arvestamiseks töötutoetuse taotleja hõivena või taotleja kirjalik põhjendus, miks ei ole võimalik teise vanema kirjalikku nõusolekut esitada;
  11) raviasutuse tõend haiglaravil viibimise ajavahemiku kohta;
  12) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 15 lõike 2 alusel sõlmitud perekonnas hooldamise leping haige, püsivalt töövõimetu isiku või vanuri hooldamise kohta;
  13) valla- või linnavalitsuse tõend puudega isiku hooldamise ja selle eest toetuse maksmise ajavahemiku kohta;
  14) Sotsiaalkindlustusameti tõend hooldajatoetuse saamise ajavahemiku kohta;
[Kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.03.2010]
  15) püsiva töövõimetuse ajavahemikku tõendav dokument;
  16) tõend vahi all, vanglas või arestimajas viibimise ajavahemiku kohta.

  (2) Töötutoetuse taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted või digitaalselt allkirjastatud elektroonilised dokumendid.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 12. detsembri 2005. a määrus nr 117 «Töötutoetuse taotlemise avalduse vorm ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2005, 121, 1891; 2009, 12, 136) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

  (2) Määruse § 3 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks alates 2010. aasta 1. märtsist.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks alates 2011. aasta 1. jaanuarist.

Hanno PEVKUR
Minister

Marelle ERLENHEIM
Kantsler

/otsingu_soovitused.json