Teksti suurus:

Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 21, 135

Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 09.04.2009 nr 63

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eesmärk

(1) Kõrgessaare looduskaitseala (edaspidi kaitseala) eesmärk on kaitsta:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on rannaniidud (1630*)2, kuivadel lubjarikastel muldadel paiknevad niidud (6210), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), rohundirikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
2) nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on liigid, mis on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid;
3) nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas, ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaiku. Need on jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), hüüp (Botaurus stellaris), sookurg (Grus grus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex crex), punaselg-õgija (Lanius collurio), mudatilder (Tringa glareola) ja vöötsaba-vigle (Limosa lapponica).

(2) Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks sihtkaitsevööndiks.

(3) Kaitsealal kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud selles määruses ettenähtud erisustega.

§ 2. Kaitseala asukoht

(1) Kaitseala asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas Kõrgessaare alevikus ja Otste külas.

(2) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas3.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Sihtkaitsevööndi määratlus

(1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:
1) Kõrgessaare sihtkaitsevöönd;
2) Pihla allikate sihtkaitsevöönd.

§ 5. Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

(1) Kõrgessaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on kaitsealuste taimeliikide elupaikade ning haruldaste koosluste – rannaniitude, soostunud niitude, loometsade ja soostunud metsade – kaitse.

(2) Pihla allikate sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on kaitsealuste taimeliikide elupaikade ning allikate, allikasoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, rohundirikaste kuusikute ning soostuvate ja soo-lehtmetsade kaitse.

§ 6. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

(2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal on viibimine lubatud «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut arvestades.

(3) Kaitsealal on lubatud kuni 25 osalejaga rahvaürituste korraldamine. Rohkem kui 25 osalejaga rahvaürituste korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud 50 m kaugusel vooluveekogu veepiirist, jahipidamine surmavate püünisraudadega maapinnal ja kuni 1 m kõrgusel maapinnast.

(5) Kaitsealal on lubatud kalapüük.

(6) Kaitseala teedel on lubatud jalgrattaga sõitmine. Muu sõiduki ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud vaid järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, valitsemisega ja kaitse korraldamisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

(7) Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
1) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks ning poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik tegevus;
2) koosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudmisi tööde tegemise aja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning koosluse koosseisu ja täiuse suhtes;
3) lõkke tegemine koosluste hooldustööde käigus kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades;
4) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
5) olemasolevate teede ja rajatiste hooldustööd;
6) pilliroo varumine.

§ 7. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) telkimine;
4) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud rajatiste rajamine kaitseala tarbeks;
5) adru varumine.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut.

§ 8. Vajalik tegevus

Kaitseala poollooduslike koosluste ja looduslike rohumaade esinemisaladel on vajalik niitmine ja karjatamine koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks.

§ 9. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

(2) Kui tegevust ei esitatud kaitseala valitsejale kooskõlastamiseks või tegevuses ei arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

(3) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 10. Kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määrus nr 162 «Kõrgessaare maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 46, 535; 2009, 7, 48) tunnistatakse kehtetuks.

1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ja nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).
2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.
3 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on määruse lisas esitatud kaardil märgitud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga jaanuar 2009. Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 14.04.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-02173.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json