Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse“ muutmisega

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 471

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse“ muutmisega

Vastu võetud 14.04.2009 nr 39

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 6 lõike 2, § 19 lõike 4 ja § 331 lõike 2 alusel.

§ 1. Haridusministri 24. oktoobri 2002. a määruse nr 72 «Tallinna Ehituskooli põhimäärus» (RTL 2002, 122, 1768; 2008, 55, 764) § 12 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõna «tööhõiveametitega» sõnadega «Eesti Töötukassaga».

§ 2. Haridus- ja teadusministri 12. augusti 2003. a määruse nr 45 «Tallinna Tööstushariduskeskuse põhimäärus» (RTL 2003, 94, 1404; 2008, 55, 764) § 12 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «tööhõiveametiga» sõnadega «Eesti Töötukassaga».

§ 3. Haridus- ja teadusministri 5. juuli 2004. a määruse nr 40 «Tallinna Polütehnikumi põhimäärus» (RTL 2004, 94, 1457; 2008, 55, 764) § 12 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõna «tööhõiveametiga» sõnadega «Eesti Töötukassaga».

§ 4. Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 45 «Luua Metsanduskooli põhimäärus» (RTL 2004, 114, 1784; 2008, 55, 764) § 14 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõna «tööhõiveametitega» sõnadega «Eesti Töötukassaga».

§ 5. Haridus- ja teadusministri 30. augusti 2006. a määruse nr 25 «Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord» (RTL 2006, 66, 1217) § 4 lõikes 4 asendatakse sõna «tööhõiveameti» sõnadega «Eesti Töötukassa».

§ 6. Haridus- ja teadusministri 3. jaanuari 2007. a määruses nr 1 «Kutseõppe riikliku koolitustellimuse koostamise kord Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas» (RTL 2007, 4, 60; 2008, 50, 699) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna «ühendusi» sõnadega «, Eesti Töötukassat»;

2) paragrahvi 4 lõike 8 punktis 1 ja § 41 lõikes 5 asendatakse sõna «Tööturuamet» sõnadega «Eesti Töötukassa» vastavas käändes.

§ 7. Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2007. a määruses nr 21 «Valgamaa Kutseõppekeskuse põhimäärus» (RTL 2007, 21, 365; 2008, 55, 764) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 34 asendatakse sõna «tööhõiveametitega» sõnadega «Eesti Töötukassaga»;

2) paragrahvi 15 lõike 5 punktis 6 asendatakse sõna «tööhõiveametiga» sõnadega «Eesti Töötukassaga».

§ 8. Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 25 «Töökohapõhise õppe rakendamise kord» (RTL 2007, 27, 475) § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «Tööturuameti piirkondliku struktuuriüksusega» sõnadega «Eesti Töötukassaga».

§ 9. Käesolev määrus jõustub 1. mail 2009. a.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM