Teksti suurus:

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruse nr 42 „Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 479

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruse nr 42 „Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” muutmine

Vastu võetud 14.04.2009 nr 30

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Tolliseaduse» § 61 lõikega 2 ja «Maksukorralduse seaduse» § 120 lõikega 11.

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruses nr 42 «Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused» (RTL 2006, 56, 1023; 2007, 47, 840) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Uue üldtagatise esitamine

Isik peab enne uue üldtagatise esitamist kooskõlastama tolliga uue üldtagatise suuruse. Uue üldtagatise peab isik esitama hiljemalt viis tööpäeva enne üldtagatise kehtivusaja lõppemist.»;

2) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Limiit seestöötlemisel või töötlemisel tollikontrolli all on samaaegselt töödeldavate kaupade pealt arvutatud kuue kuu keskmine importimisel kogutav maksusumma ühes päevas. Tegevuse alustamisel on limiit samaaegselt töödeldavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutav maksusumma.»;

3) paragrahvi 27 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõpliku tolliväärtuse määramise edasilükkamisel arvutatakse tasumisele kuuluda võiv importimisel kogutav maksusumma lähtudes tolli andmebaasis oleva kauba tariifse klassifikatsiooni ühikuhinnast või muudest tollile kättesaadavatest usaldusväärsetest andmetest.».

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json