Teksti suurus:

Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2021, 22

Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 16.04.2009 nr 18
RTL 2009, 36, 474
jõustumine 25.04.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
07.12.2016RT I, 13.12.2016, 123.12.2016
19.04.2017RT I, 26.04.2017, 106.05.2017
23.02.2021RT I, 02.03.2021, 1912.03.2021

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 4 lõike 2 punkti 9 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kaljukotka (Aquila chrysaetos) elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla kaljukotka Salla püsielupaik Rakke vallas Salla külas ning Väike-Maarja vallas Käru külas.

  (2) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kaljukotkaste püsielupaigad:
  1) Illaste Vigala vallas Araste külas;
  2) Tõlva Märjamaa vallas Soosalu ning Leevre külas.

  (3) [Kehtetu - RT I, 02.03.2021, 19 - jõust. 12.03.2021]

  (4) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas.2

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Kaljukotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud sihtkaitsevööndi kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, marjade ja seente korjamine 1. augustist 14. veebruarini, muul ajal on inimeste viibimine püsielupaigas lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevuse korral ning püsielupaiga kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustööl.

  (4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine 1. augustist 14. veebruarini.

  (5) Olemasolevate maaparandusobjektide ja tehnorajatiste hooldustööd on lubatud püsielupaiga valitsejaga nõusolekul.


1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).

2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).» .
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json