Teksti suurus:

Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 474

Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 16.04.2009 nr 18

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 4 lõike 2 punkti 9 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kaljukotka (Aquila chrysaetos) elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla kaljukotka Salla püsielupaik Rakke vallas Salla külas ning Väike-Maarja vallas Käru külas.

(2) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kaljukotkaste püsielupaigad:
1) Illaste Vigala vallas Araste külas;
2) Tõlva Märjamaa vallas Soosalu ning Leevre külas.

(3) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kaljukotkaste püsielupaigad:
1) Tõhela-Ermistu Varbla vallas Kanamardi külas ja Tõstamaa vallas Rammuka külas;
2) Laisma Koonga vallas Kiisamaa ning Õepa külas;
3) Saessaare Surju vallas Kikepera külas.

(4) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4. Kaitsekord

(1) Kaljukotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud sihtkaitsevööndi kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, marjade ja seente korjamine 1. augustist 14. veebruarini, muul ajal on inimeste viibimine püsielupaigas lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevuse korral ning püsielupaiga kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustööl.

(4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine 1. augustist 14. veebruarini.

(5) Olemasolevate maaparandusobjektide ja tehnorajatiste hooldustööd on lubatud püsielupaiga valitsejaga nõusolekul.

(6) Kaitstavate liikide elutingimuste säilimiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada püsielupaigas koosluse kujundamist looduse mitmekesisuse suurendamise eesmärgil 1. septembrist 14. veebruarini.

1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json