Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 481

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.04.2009 nr 34

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 4, «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 6, § 81 lõigete 1 ja 2, § 22 lõike 4 ning § 37 lõike 4, «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 ning § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11, «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõike 4 ja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruse nr 10 «Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu» (RTL 2004, 16, 247; 2009, 10, 122) § 2 lõike 2 punktis 2 ja määruse lisas 1 asendatakse sõnad «riigi tööhõiveameti» sõnadega «Eesti Töötukassa».

§ 2. Sotsiaalministri 7. detsembri 2005. a määruses nr 115 «Tööintervjuul puudega isikut vabatahtlikult abistavale isikule sõidukulude hüvitamise määr, tingimused ja kord» (RTL 2005, 120, 1878) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele» sõnadega «Eesti Töötukassale»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) pangakonto number.»;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «tehnilisest passist» sõnaga «registreerimistunnistusest»;

5) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõidukulude hüvitis kantakse vabatahtliku pangakontole maksja kulul.».

§ 3. Sotsiaalministri 13. detsembri 2005. a määruses nr 119 «Sõidu- ja majutustoetuse maksmise tingimused, kord ja avalduse vorm» (RTL 2005, 121, 1893; 2009, 12, 136) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus» sõnadega «Eesti Töötukassa» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikeid 1 ja 2, § 3 lõiget 1 ning § 4 lõiget 3 täiendatakse läbivalt pärast sõna «tööturukoolituse» sõnaga «, tööharjutuse» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad «tööturukoolitusel või tööpraktikal osaleja» sõnaga «isiku»;

4) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna «iga» sõnaga «ühe»;

5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõidu- ja majutustoetust makstakse pärast seda, kui tööturuteenuse osutaja on esitanud Eesti Töötukassale tööturukoolitusel, tööharjutuses või tööpraktikal osaleja osavõtutabeli.»;

6) paragrahvi 4 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sõidu- ja majutuskulusid kokku ei hüvitata ühes kuus rohkem kehtestatud ülemmäärast.

(6) Sõidu- ja majutustoetus makstakse kord kuus töötu pangakontole maksja kulul.»;

7) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 4. Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruses nr 28 «Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord» (RTL 2006, 25, 457; 2007, 8, 133) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «Tööturuamet» sõnadega «Eesti Töötukassa» vastavas käändes;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad «Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus» sõnadega «Eesti Töötukassa piirkondlik osakond» vastavas käändes.

§ 5. Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruses nr 81 «Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus» (RTL 2007, 96, 1615; 2008, 32, 483) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Töötukassa esitab Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registrist Andmekogusse järgmised andmed:»;

2) paragrahvi 6 lõike 3 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eesti Töötukassa esitab töötuskindlustuse andmekogust Andmekogusse järgmised andmed:»;

3) määruse lisa punkti 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Eesti Töötukassa poolt Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registrist Andmekogusse esitatavad andmed:»;

4) määruse lisa punkti 3 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Töötukassa poolt töötuskindlustuse andmekogust Andmekogusse esitatavad andmed:»;

5) määruse lisa punktis 1.3.2 asendatakse sõna «Tööturuameti» sõnadega «Eesti Töötukassa».

§ 6. Sotsiaalministri 17. novembri 2006. a määrus nr 60 «Tööturuameti struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2006, 84, 1539; 2007, 100, 1675) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Sotsiaalministri 14. detsembri 2005. a määrus nr 120 «Tööturuameti põhimäärus» (RTL 2005, 121, 1894; 2007, 100, 1675) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Sotsiaalministri 26. märtsi 1996. a määrus nr 9 «Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine» (RTL 1996, 50, 311) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Sotsiaalministri 7. mai 1996. a määrus nr 20 «Laste varjupaiga põhimääruse kinnitamine» (RTL 1996, 64, 396) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse §-d 1–7 jõustuvad 2009. aasta 1. mail.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

Sotsiaalministri 17. aprilli 2009. a määruse nr 34
«Sotsiaalministri määruste muutmine»

lisa

Sotsiaalministri 13. detsembri 2005. a määruse nr 119
«Sõidu- ja majutustoetuse maksmise tingimused, kord ja avalduse vorm»

lisa

AVALDUS SÕIDU- JA MAJUTUSTOETUSE TAOTLEMISEKS

____________________________________________
(taotleja ees- ja perekonnanimi)
____________________________________________
(isikukood)
____________________________________________
(elukoht)

Avaldus

Palun mulle maksta sõidu- ja majutustoetust seoses osalemisega
(sobiv valik märkida ristiga):

tööturukoolitusel ____________________________________________________
  (koolitaja nimi, koolituse nimetus ja toimumise koht)
tööpraktikal ____________________________________________________
  (tööandja nimi, toimumise koht)
tööharjutuses ____________________________________________________
  (tööharjutuse läbiviija, toimumise koht)

Minu pangakonto nr ____________________

 
 
Kuupäev: ____________________   Taotleja allkiri: ___________________
 
Avalduse vastuvõtja nimi ja allkiri:

_________________________

 
Avalduse vastuvõtmise kuupäev:

_________________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json