Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 83 „Metsateatise vorm ja esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 475

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 83 „Metsateatise vorm ja esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 16.04.2009 nr 19

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 41 lõike 6 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 83 «Metsateatise vorm ja esitamise kord» (RTL 2006, 93, 1725; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «avastatud seni teadmata kaitsealuste liikide isendite elupaikade või kasvukohtade ning»;

2) paragrahvi 2 lõike 3 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna «tähtkirjaga» sõnadega «või esitatakse isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu»;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõikes 1 ja §-s 4 asendatakse läbivalt sõna «raie» sõnaga «töö» vastavas käändes;

5) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna «raie» sõnaga «tööde» ning jäetakse välja sõnad «ja ametniku templijäljendiga»;

6) määruse lisa 1 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.04.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-02241.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json