Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. detsembri 2004. a määruse nr 221 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 477

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. detsembri 2004. a määruse nr 221 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.04.2009 nr 43

Määrus kehtestatakse «Patendiseaduse» § 19 lõike 4 ja § 20 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. detsembri 2004. a määruses nr 221 «Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord» (RTL 2005, 5, 36; 2008, 90, 1263) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta (EÜT L 213, 30.07.1998, lk 13–21).»;

2) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) «Patendiseaduse» § 7 lõike 2 kohaselt ei kaitsta patendiga järgmisi biotehnoloogilisi leiutisi:
1) inimese kloonimise meetodeid;
2) inimalge geneetilise identiteedi muutmise meetodeid;
3) inimembrüo ärieesmärgil kasutamise meetodeid, sealhulgas meetodeid, mis on keelustatud «Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusega»;
4) looma geneetilise identiteedi muutmise meetodeid, mis tekitavad loomale kannatusi ega anna olulist kasu inimese või looma tervisekaitse seisukohalt, ning nende meetodite kasutamise tulemusena saadud loomi;
5) olemuselt bioloogilisi meetodeid bioloogilise aine, taime või looma saamiseks, välja arvatud mikrobioloogilised meetodid mikroorganismide saamiseks;
6) leiutisi, mida saab kasutada ainult ühe kindla taimesordi või loomatõu puhul.»;

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) patenditaotluse salastamise taotlus ja Kaitseministeeriumi või välisriigi pädeva asutuse tõend leiutise salastamise kohta, kui patenditaotlus sisaldab vastavalt kas kaitseministri poolt salastatud riigikaitselist leiutist või välisriigis salastatud leiutist, mille patentimise taotlus on esitatud välislepingu alusel;
6) välisriigi pädeva asutuse luba leiutise patentimiseks Eesti Vabariigis, kui tegemist on välisriigis salastatud leiutisega ning kui käesoleva lõike punktis 5 nimetatud salastamise taotluse esitab välisriigi pädeva asutuse asemel patenditaotleja.»;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Patenditaotleja võib esitada ka muid dokumente, mille esitamist ta patendikaitse taotlemise seisukohalt vajalikuks peab. Selliste dokumentide vastuvõtmise vastavalt vajalikkusele otsustab Patendiamet. Tarbetud dokumendid tagastatakse patenditaotlejale või hävitatakse patenditaotleja nõusolekul.»;

5) paragrahvi 12 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juriidilise isiku andmed on äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud täielik või lühendatud nimi ja asukoha täielik aadress. Juriidilise isiku asukoht on koht, kus asub tema juhatus või seda asendav organ, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

(4) Patenditaotleja aadressile lisatakse patenditaotleja päritoluriigi kahetäheline kood vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta (edaspidi riigi kahetäheline kood).»;

6) paragrahvi 12 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Patenditaotleja andmete hilisematest muudatustest peab viivitamatult teatama Patendiametile. Patenditaotleja nime muutumisel (näiteks füüsilise või juriidilise isiku nime muutus, juriidilise isiku ümberkujundamine) peab patenditaotleja esitama andmete muutmise avalduse ja nime muutumist tõendava dokumendi. Patenditaotleja muutumisel «Patendiseaduse» § 44 lõikes 1 sätestatud juhul seoses patenditaotluse üleandmisega teisele isikule või sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul seoses patenditaotluse üleminekuga õigusjärglasele peab patenditaotleja või isik, kellele patenditaotlus üle antakse või üle läheb, esitama Patendiametile patenditaotleja andmete muutmise avalduse, milles sisalduvad nii endise kui ka uue patenditaotleja andmed. Avaldusele peab lisama riigilõivu tasumist tõendava dokumendi. Kui avalduse esitab isik, kellele patenditaotlus üle antakse või kellele see üle läheb, peab ta avaldusele lisama patenditaotluse üleandmist või üleminekut tõendava dokumendi, milleks võib olla leping, loovutuskiri, nimetatud dokumentide ametlikult kinnitatud ärakiri või muu usaldusväärne üleminekut tõendav dokument.»;

7) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmeväljal 10 tehakse lisade loetelus märge nende dokumentide ees olevatesse ruutudesse, mis patenditaotluse koosseisus tegelikult esitati. Seejärel märgitakse iga dokumendi lehtede arv. Registreeritud üldvolikirja kasutamise korral märgitakse andmeväljal ka üldvolikirja registreerimisnumber.»;

8) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Järjestuse loetelu esitatakse Patendiameti nõudel lisaks paberkandjale ka elektroonses vormis CD-l või DVD-l. Elektroonses vormis järjestuse loetelule kohaldatakse PCT haldusjuhiste lisas C sätestatut.»;

9) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Patendinõudlus koosneb ühest sõltumatust (iseseisvast) punktist ja selle juurde kuuluvatest vajalikust arvust sõltuvatest (alluvatest) punktidest.»;

10) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Patendinõudluse sõltumatu punkt koosneb leiutise oluliste tehniliste tunnuste kogumist, see tähendab tunnustest, mis on vajalikud ja küllaldased leiutise eesmärgiks oleva ühe kindla tehnilise tulemuse saavutamiseks kõigil juhtudel, mille puhul taotletakse patendikaitset.»;

11) paragrahvi 37 lõike 8 sissejuhatav osa kuni koolonini muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Patendinõudluses võib ühe leiutise objekti kohta sisalduda ainult üks sama kategooria (seade, meetod, aine) patendinõudluse sõltumatu punkt. Erandina võib leiutise olemus olla väljendatud rohkem kui ühe sama kategooria sõltumatu punktiga juhul, kui leiutise iseloom ei võimalda leiutise olemust sõnastada ühepunktilisena. «Patendiseaduse» § 10 lõike 3 alusel võib ühe leiutise kohta olla rohkem kui üks sama kategooria sõltumatu punkt järgmistel juhtudel»;

12) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Ühte sõltuvasse punkti ei tohi kokku võtta mitut üksteisest sõltumatut tehnilist lahendust. Sellised on lahendused, mis kuuluvad eraldi sõltuvatesse punktidesse.»;

13) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Seadet iseloomustatakse konstruktsioonitunnustega. Seadme konstruktsioonitunnused on:
1) konstruktsioonielemendid, millest seade koosneb;
2) konstruktsioonielementide omavaheline paigutus;
3) konstruktsioonielementidevaheliste ühenduste teostusviis;
4) konstruktsioonielementide konstruktsiooniliste ja tehniliste näitajate iseärasused;
5) konstruktsioonielementide mõõtmete ja geomeetrilise kuju iseärasused;
6) konstruktsioonielementide valmistamiseks kasutatavad materjalid või keskkond, mis täidab elemendi ülesannet.»;

14) paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Meetodi tunnused on:
1) toiming või toimingute kogum kui selline;
2) toimingute järjekord kogumis (järjestikune, üheaegne, erinevad kombinatsioonid jne);
3) toimingute läbiviimise tingimused, režiimid, kasutatavad ained (näiteks toorained, reagendid, katalüsaatorid), seadmed (rakised, instrumendid jm varustus) jne.

(2) Toimingut (võtet, operatsiooni) iseloomustavaid verbe tuleb kasutada kindla kõneviisi umbisikulise tegumoe olevikus, nagu näiteks «kuumutatakse», «niisutatakse» jne.»;

15) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Individuaalühendite tunnused on:
1) madalmolekulaarsete ühendite puhul kvalitatiivne koostis (teatud keemiliste elementide aatomite olemasolu), kvantitatiivne koostis (iga elemendi aatomite arv), aatomitevaheline side ning aatomite vastastikune paiknemine molekulis, mida väljendatakse keemilise struktuuri valemiga;
2) kindlaksmääramata struktuuriga individuaalühendite puhul füüsikalis-keemilised ning muud näitajad, sealhulgas saamisviisi tunnused, mis võimaldavad neid ühendeid identifitseerida;
3) kõrgmolekulaarsete ühendite puhul keemiline koostis ja makromolekuli ühe lüli struktuur, makromolekuli kui terviku struktuur (lineaarne, hargnev), lülide perioodilisus, molekulmass ja selle jaotus, makromolekuli geomeetria ja stereomeetria, makromolekuli lõpp- ja kõrvalrühmad.

(12) Kompositsiooni tunnused on:
1) kvalitatiivne koostis;
2) kvantitatiivne koostis;
3) kompositsiooni struktuur;
4) ingredientide struktuur.»;

16) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kindlaksmääramata koostisega kompositsioonide iseloomustamiseks võib kasutada nende füüsikalis-keemilisi, füüsikalisi ja kasutamise näitajaid ning saamisviisi tunnuseid.»;

17) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Tuntud aine esma- või enamkordse meditsiinilise kasutamise korral võib patendinõudluse formuleerida selle aine kasutamisena ravimina konkreetse haiguse ravimiseks, samuti konkreetse haiguse ravimiseks ettenähtud ravimi valmistamiseks.»;

18) paragrahvi 46 lõikest 6 jäetakse välja sõna «paberkandjal»;

19) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Volikiri antakse patendivolinikule või ühisele esindajale patenditaotluse esitamiseks või patendi taotlemisega või patendi jõushoidmisega seotud kõigi või mõne menetlustoimingu sooritamiseks. Mitme patenditaotluse esitamiseks või patendi taotlemisega või patendi jõushoidmisega seotud menetlustoimingute sooritamiseks võib anda ka üldvolikirja. Üldvolikirja võib anda ühe või mitme patendivoliniku nimele. Volikirja ei saa patendivolinikule anda leiutise kui omandi käsutamisega seoses tehtavate tehingute sooritamiseks, sealhulgas patenditaotluse või patendi (registreeringu) üleandmine teisele isikule, pandi- ja litsentsilepingute sõlmimine ja muud tehingud.»;

20) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

« (13) Tekstis ei ole lubatud allajoonimise, rasvase kirja või mis tahes muu eristamisviisi kasutamine sõnade, väljendite, lausete või tekstiosade rõhutamiseks.»;

21) paragrahvi 61 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 62 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ega taastada»;

23) paragrahvi 63 täiendatakse lõigetega 4 kuni 6 järgmises sõnastuses:

« (4) Üldvolikirja korral tuleb patenditaotlusele lisada selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

(5) Üldvolikirja võib enne patenditaotluse esitamist Patendiametis registreerida tingimusel, et üldvolikiri on antud ühe patendivoliniku nimele või ühisvolituse korral on kõigile patendivolinikele antud ühesuguse kestuse ja ulatusega volitus ning igaüks neist tohib esindada patenditaotlejat üksinda.

(6) Registreeritud üldvolikirja korral märgitakse patendi saamise avaldusele üldvolikirja registreerimisnumber. Kui üldvolikiri registreeritakse pärast patenditaotluse esitamist, teatatakse registreerimisnumber omal algatusel või Patendiameti poolt «Patendiseaduse» § 251 lõike 1 alusel määratud tähtpäevaks.»;

24) paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole patenditaotlusele lisatud, peab need «Patendiseaduse» § 201 lõikes 2 sätestatu kohaselt esitama 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates. Mitme varem esitatud patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse korral arvestatakse nimetatud 16-kuulist tähtaega kõige varasemast prioriteedikuupäevast arvates.»;

25) paragrahvi 68 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eraldatud patenditaotluse võib esitada kuni kuus kuud pärast allesjääva osa alusel jätkatud esialgse patenditaotluse menetluse lõppemist.»;

26) muudetavale määrusele lisatud «Patendi saamise avalduse» vorm asendatakse käesolevale määrusele lisatud «Patendi saamise avalduse» vormiga.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

Lisa

/otsingu_soovitused.json