Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine seoses Tööturuameti tegevuse lõpetamisega

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 37, 497

Rahandusministri määruste muutmine seoses Tööturuameti tegevuse lõpetamisega

Vastu võetud 20.04.2009 nr 31

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4, «Raamatupidamise seaduse» § 35 lõigete 2 ja 3 ja § 36 lõike 1, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus» § 10 lõike 2 punkti 2, «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4, § 13 ja § 23 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2009, 22, 279) § 32 lõike 3 punktist 7 jäetakse välja sõnad «ja Tööturuameti».

§ 2. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35; 2009, 25, 327) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 6, 7, 9 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Eesti Töötukassa «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

« § 22. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad avalik-õiguslikud juriidilised isikud

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 6, 61, 7 ja 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD Eesti Töötukassa.»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päev.»;

5) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Eesti Töötukassale esitatavad dokumendid

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik esitab Eesti Töötukassale taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja tööraamatuga. Töötukassal on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 sätestatud tingimustele.»;

6) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse tekst «§ 2 lõikes 1 või 2 või §-s 21» tekstiga «§ 2 lõigetes 1 või 2 või §-des 21 või 22»;

7) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekst «§ 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 21» tekstiga «§ 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21 ja 22»;

8) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna «Tööturuamet» sõnadega «Eesti Töötukassa»;

9) paragrahvi 8 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad «§ 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele» sõnadega ««Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale» vastavas käändes.

§ 3. Rahandusministri 14. juuli 2005. a määruse nr 53 «Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord» (RTL 2005, 83, 1226; 2007, 26, 460) § 16 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõna «tööhõiveametid».

§ 4. Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» (RTL 2007, 22, 380; 2008, 74, 1030) § 2 punktis 1 asendatakse sõna «Tööturuameti» sõnadega «Eesti Töötukassa».

§ 5. Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruses nr 30 «Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2007, 40, 688; 2009, 28, 361) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Sotsiaalministeerium kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» meetme 1.3 ja Euroopa Ühenduse Algatuse EQUAL rakendusüksuse ülesannete täitja alates 1. maist 2009. a, võib taotleda rakendusüksuse ülesannete täitmisega seotud kulusid.»;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lisaks lõikes 1 nimetatud asutustele ja isikutele võib toetuse saajaks olla Sotsiaalministeerium kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» meetme 1.3 ja Euroopa Ühenduse Algatuse EQUAL rakendusüksuse ülesannete täitja rakendusüksuse ülesannete täitmisega seotud kulude osas.».

§ 6. Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json