Teksti suurus:

Narva Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 76, 1090

Narva Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.04.2009 nr 399

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja § 30 lõike 1 punkti 2, Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse  nr 5 «Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 lõike 1 punktis 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele» ning haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007 määruse nr 24 «Huviharidusstandard» alusel

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse õpilaste vastuvõtmise Narva Muusikakooli (edaspidi kool), koolist väljaarvamisening kooli lõpetamise tingimused ja kord.

§ 2. Õpilaste vastuvõtt kooli

(1) Kuulutused kooli vastuvõtu kohta avalikustatakse massiteabevahendites (ajalehtedes, raadio kaudu) ning kooli infotahvlil ja veebilehel. Vajadusel kuulutatakse täiendav vastuvõtt.

(2) Õpilane võetakse kooli ilma katseteta eelkuulamise alusel ning lapsevanema või sisseastuja seadusliku esindaja vormikohase avalduse alusel, samuti kooli vastuvõttu võib taotleda täiskasvanud sisseastuja ise.

(3) Kooli õpilaseks võetakse soovi avaldanud laps ja noor huvikooli seaduse alusel. Täiskasvanute elanikkonna õpe toimub vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

(4) Õpilased võetakse kooli vastu maikuu lõpus, lisavastuvõtt toimub augustikuu lõpus vahetult enne uue kooliaasta algust.

(5) Lisa-aastatele võetakse vastu õppimist jätkavad kooli vilistlased ja muusikas võimekad noored vormikohase avalduse alusel.

(6) Õpilane, kes on mõnes muus muusikakoolis õppekava alusel läbinud eelnevad klassid ning vastab Narva Muusikakooli õppekava nõuetele, võetakse kooli eelkuulamise alusel. Selleks peab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise lisaks avaldusele esitama ka teise muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia. Ettekuulamise nõue sätestatakse kooli õppekavas.

(7) Juhul, kui õpilane, kes on mõnes muus muusikakoolis õppekava alusel läbinud eelnevad klassid, ei vasta Narva Muusikakooli õppekava nõuetele, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane jätkab õpinguid, arvestades õpilase seni omandatud muusikaharidust.

§ 3. Kooli vastuvõtutaotluse esitamise kord

(1) Õpilase kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise:

1) kirjaliku vormikohase avalduse (vt lisa 1);

2) sisseastuja isikuttõendava dokumendi või viimase puudumisel sünnitunnistuse;

3) lapsevanema või sisseastuja seadusliku esindaja isikuttõendava dokumendi.

(2) Oma allkirja ja andmete esitamisega annab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise nõusoleku nende andmete Maksu- ja Tolliametile esitamiseks.

(3) Esitades avalduse, võtab lapsevanem, sisseastuja seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise endale vastutuse õppetasu õigeaegse tasumise eest.

(4) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab õppenõukogu.

(5) Õpilase kooli vastuvõtmist vormistab direktor käskkirjaga.

§ 4. Õpilase teavitamise kord kooli vastuvõtmise kohta

(1) Kooli sisseastunute eelnimekirjad pannakse tutvumiseks üles kooli infotahvlitele ja kooli veebilehele ning avalikustatakse õppenõukogu istungil vahetult enne õppeaasta algust.

(2) Kooli sisseastunute lõppnimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 14. septembril.

§ 5. Kooli lõpetamine

(1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist ja lõpueksamite sooritamist.

(2) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument (vt lisa 2 ja 3), milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

(3) Õppeetapp loetakse lõpetatuks, kui õpilane on sooritanud eksamid ning saanud vastava klassi/astme tunnistuse.

(4) Muudatused õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

§ 6. Õpilase koolist väljaarvamine

(1) Õpilane arvatakse kooliõpilaste nimekirjast välja:

1) kooli lõpetamisel;

2) ühe aasta jooksul mitterahuldavate õpitulemuste korral;

3) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;

4) lapsevanema, seadusliku esindaja või täiskasvanud õpilase avalduse alusel;

5) põhjuseta õppetööst ühe kuu jooksul puudumisel;

6) õppetasuvõlgnevuse tõttu.

(2) Koolist väljaarvamisest informeeritakse õpilast ja lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat.

(3) Õpilase nimekirjast kustutamise aluseks on õppenõukogu otsus.

§ 7. Õpilase nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad dokumendid

Õpilase nimekirjast väljaarvamisel väljastatakse õpilasele, lapsevanemale või õpilase seaduslikule esindajale direktori poolt allkirjastatud ja kooli pitsatijäljendiga tõestatud jooksva õppeaasta õpitunnistus.

§ 8.Õpilaste arvestus

(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus/õpilaste registris.

(2) Kooli õpilaste igakuiste nimekirjade vormistamist ja õpilaste arvestuse pidamise kontrolli teostab kooli õppealajuhataja.

§ 9. Rakendamine

Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Linnapea Tarmo TAMMISTE
Linnasekretär Ants LIIMETS

399 lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json