Teksti suurus:

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord

Vastu võetud 22.02.2007 nr 15
RTL 2007, 20, 334
jõustumine 20.03.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.04.2009 nr 15 (RTL 2009, 36, 473) 1.05.2009

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 4191 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse:
1) elektroonilise valve ettevalmistamise ning
2) elektroonilise valve kohustuse täitmise ja järelevalve kord.

§ 2. Kriminaalhooldusosakonna pädevus

Kriminaalhooldusosakonna pädevuses on:
1) arvamuse andmine süüdimõistetu vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise kohta;
2) elektroonilise valve täitmise tagamine;
3) elektroonilise valve kohustuse täitmise üle järelevalve teostamine.

2. peatükk
ELEKTROONILISE VALVE ETTEVALMISTAMINE

1. jagu
Kriminaalhooldusametniku arvamuse koostamine

§ 3. Kriminaalhooldusametniku arvamus vangistusest tingimisi ennetähtaegseks vabastamiseks ja elektroonilise valve kohustuse kohaldamiseks

(1) Kriminaalhooldusosakonna või -talituse juhataja nimetatud kriminaalhooldusametnik koostab arvamuse, milles antakse hinnang katseaja ja süüdimõistetu suhtes kohaldatavate kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja kohta.

(2) Kui süüdimõistetu taotleb vangistusest tingimisi ennetähtaegset vabastamist koos elektroonilise valvega, hindab kriminaalhooldusametnik süüdimõistetule elektroonilise valve kohaldamise võimalikkust ja otstarbekust ning teeb ettepaneku elektroonilise valve tähtaja pikkuse kohta.

(3) Kriminaalhooldaja arvamus koostatakse, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» §-s 24 sätestatud kohtueelse ettekande nõuetest.

(4) Kriminaalhooldaja arvamus edastatakse vanglale 20 tööpäeva jooksul vangla koostatud iseloomustuse saamisest alates.

§ 4. Elektroonilise valve kohaldamise eeltingimused

(1) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud arvamuse koostamise käigus kontrollima süüdimõistetu vabanemisjärgset elukohta, et selgitada välja, kas elukoht sobib elektroonilise valve kohaldamiseks.

(2) Süüdimõistetu elukohta elektroonilise valve seadmete paigaldamise eeltingimused on järgmised:
1) elukoht ei või olla ajutine;
2) süüdimõistetul peab olema seaduslik alus elukoha kasutamiseks või elukoha omaniku kirjalik nõusolek selleks;
3) elukohas peab olema tagatud elektrienergiaga varustatus;
4) elukoht peab asuma GSM-i levialas;
5) süüdimõistetuga koos elavad täisealised isikud peavad olema nõus elektroonilise valve seadmete paigaldamisega oma elukohta ja andma selle kohta allkirja.

(3) Elektroonilise valve seadmeid ei paigaldata elukohta, mille üldine seisukord seda ei võimalda, samuti juhul, kui puudub elukoha lukustamise võimalus või on tegemist ajutise elukohaga. Ajutiseks elukohaks loetakse turvakodu või varjupaika või muud kohta, kus kriminaalhooldusalune peatub ajutiselt või juhuslikult.

2. jagu
Elektroonilise valve tingimuste loomine

§ 5. Toimingud enne kohtumääruse jõustumist ja süüdimõistetu vanglast vabastamist

(1) Kui kriminaalhooldusosakond on saanud vanglalt informatsiooni elektroonilise valve kohustuse määramisest süüdimõistetule, alustab ta ettevalmistusi elektroonilise valve kohaldamiseks enne kohtumääruse jõustumist.

(2) Kriminaalhooldusosakond tagab elektroonilise valve seadme olemasolu süüdimõistetu vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabanemise ajaks.

(3) Võimaluse ja põhjendatud vajaduse korral kinnitatakse elektroonilise valve seadmed süüdimõistetu jala külge vanglast vabastamise ajal.

(4) Kriminaalhooldusosakond saadab süüdimõistetule vanglasse kutse koos kriminaalhooldaja arvamusega süüdimõistetu ennetähtaegse vangistusest vabastamise kohta elektroonilise valve kohustusega. Kutses märgitakse, et süüdimõistetu on kohustatud seoses talle määratud elektroonilise valve kohustusega ilmuma kriminaalhooldusosakonda kolme tööpäeva jooksul ennetähtaegselt vanglast vabastamise päevast arvates. Kutse antakse süüdimõistetule allkirja vastu vanglast vabastamise päeval.

3. peatükk
ELEKTROONILISE VALVE TÄITMINE

1. jagu
Elektroonilise valve täitmise ettevalmistamine

§ 6. Kriminaalhooldusametniku nimetamine

(1) Kriminaalhooldusosakonna juhataja nimetab jõustunud kohtumääruse saamisel kriminaalhooldusalusele kriminaalhooldusametniku.

(2) Võimaluse korral nimetatakse selleks kriminaalhooldusametnik, kes on koostanud kriminaalhooldaja arvamuse ennetähtaegseks vabastamiseks.

(3) Kriminaalhooldaja määramisel arvestatakse võimaluse korral kriminaalhooldusametnike spetsialiseerumist.

§ 7. Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimene kohtumine

(1) Esimesel kohtumisel peab kriminaalhooldusametnik:
1) veenduma, et kriminaalhooldusalune on nõus elektroonilise valve kohaldamisega;
2) selgitama kriminaalhooldusalusele elektroonilise valve eesmärki ja tingimusi ning kontrollimise meetodeid ja sagedust;
3) koostama koos kriminaalhooldusalusega elektroonilise valve kohaldamise ajakava vähemalt kümnepäevaseks ajavahemikuks;
4) selgitama elektroonilise valve ajal tekkida võivatest probleemidest teavitamise korda ning elektroonilisest valvest kõrvalehoidmise tagajärgi;
5) tegema kriminaalhooldusalusele teatavaks elektroonilise valve seadme eemaldamise, lõhkumise või rikkumise tagajärjed ning kriminaalhooldusaluse vastutuse rahalise määra ning võtma temalt selle kohta allkirja seadmete paigaldamise ajal;
6) selgitama kriminaalhooldusalusele, mida temalt oodatakse kontrollnõuete ja temale pandud kohustuste täitmisel ning millised on kontrollnõuete rikkumise ja kohustuste täitmata jätmise tagajärjed ning võtma temalt selle kohta allkirja;

(2) Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimene kohtumine võib toimuda kas kriminaalhooldusosakonna või -talituse ruumides või kriminaalhooldusaluse elukohas.

§ 8. Elektroonilise valve ajakava koostamine ja muutmine

(1) Elektroonilise valve ajakava koostab kriminaalhooldusametnik koostöös kriminaalhooldusalusega, arvestades võimaluse korral tema tavapärast elukorraldust ja soove.

(2) Ajal, kui kriminaalhooldusalune ei viibi tööl või koolis või mujal ajakavas ettenähtud kohas, peab ta viibima oma elukohas.

(3) Elektroonilise valve ajakava peab sisaldama järgmisi osi:
1) minutilise täpsusega fikseeritud töö, õppimise või muu regulaarse tegevuse algus ja lõpp ning lõunavaheaeg;
2) minutilise täpsusega fikseeritud aeg igapäevaseks elukohast lahkumiseks ja elukohta saabumiseks;
3) ajavahemik tööle või mujale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kohta jõudmiseks ja tagasi elukohta saabumiseks kokkulepitud transpordivahendiga;
4) üksi elavale kriminaalhooldusalusele võimaldatud aeg toidu ja muu elamiseks vajaliku muretsemiseks;

5) kriminaalhooldusalusele, kes ei tööta, kuid otsib tööd, võimaldatud aeg tööotsinguteks või Eesti Töötukassas registreerimas käimiseks;

[RTL 2009, 36, 473 – jõust. 1.05.2009]

6) kriminaalhooldusametniku juures registreerimas käimiseks ettenähtud aeg;
7) muuks kriminaalhooldusametniku poolt lubatud tegevuseks ettenähtud aeg.

(4) Ajakava koostatakse elektrooniliselt, väljatrükk allkirjastatakse kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse poolt ja kriminaalhooldusalusele antakse tema soovil väljatrükk ajakavast.

(5) Ajakava muudetakse kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse eelneval kokkuleppel. Kriminaalhooldusalune esitab ajakava muutmiseks kirjaliku taotluse.

(6) Erandjuhtudel võib kriminaalhooldusametnik ajakava muuta lühiajaliselt ilma kriminaalhooldusaluse kirjaliku taotluseta, kuid mitte kauemaks kui kaheks ööpäevaks.

(7) Kahtluste korral on kriminaalhooldusametnik kohustatud kontrollima ajakava muutmise taotlemise aluse olemasolu või õigsust, nõudes vajaduse korral kriminaalhooldusaluselt kirjalikke dokumente.

2. jagu
Elektroonilise valve seadmete paigaldamine

§ 9. Elektroonilise valve seadmed

Elektroonilise valve kohaldamisel kasutatakse järgmisi seadmeid:
1) süüdimõistetu jala külge ühekordselt kasutatava võruga kinnitatavat seadet, mis peab sidet koduvalveseadmega või asukohamääramist võimaldava seadmega;
2) koduvalveseadet – lokaalset seireseadet, mis paigaldatakse isiku elukohta või mõnda teise kohta, kus jälgitav isik peab viibima, või kohta, kus ta ei tohi viibida;
3) GPS-jälgimisseadet – aktiivjälgimisseadet, mis võimaldab kindlaks teha isiku asukoha reaalajas.

§ 10. Elektroonilise valve seadmete paigaldamise aja ja koha valik

(1) Elektroonilise valve seadme paigaldamise aeg lepitakse kriminaalhooldusalusega kokku kas telefoni teel või esimesel kohtumisel kriminaalhooldusosakonnas või -talituses.

(2) Elektroonilise valve seade paigaldatakse üldjuhul kriminaalhooldusaluse elukohta, kuid vajaduse korral võidakse seade paigaldada lisaks ka kriminaalhooldusaluse töökohta või mõnda teise kriminaalhooldusalusega seotud kohta.

(3) Elektroonilise valve seadmete paigaldamisel osaleb kaks kriminaalhooldusametnikku või kriminaalhooldusametnik koos mõne teise kohtutöötajaga.

§ 11. Elektroonilise valve seadmete paigaldamine

(1) Kriminaalhooldusametnik koos kriminaalhooldusalusega valib elamiskohas koduvalveseadmele sobiva koha, arvestades, et seadet saaks ühendada elektrivõrku, samuti et seade asuks tugeval ja siledal pinnal kohas, kus seadet tahtmatult ei liigutataks.

(2) Kriminaalhooldusametnik kinnitab kriminaalhooldusaluse jala külge jalavõru nii, et see ei tekitaks hooldusalusele ülemäärast ebamugavust, ning kontrollib seejärel kinnituse vastupidavust.

(3) Pärast jalavõru kinnitamist ja koduvalveseadme ühendamist elektrivõrku seadistab kriminaalhooldusametnik maksimaalse liikumisraadiuse vastuvõtuseadme ja jalavõru vahel, kontrollides koos süüdimõistetuga tema elukoha kaugemate kohtade vahemaa sobivust määratud raadiusega.

(4) Kriminaalhooldusametnik tutvustab kriminaalhooldusalusele elektroonilise valve seadmete töötamise põhimõtteid ja näitab, kuidas seadmeid kasutada.

(5) Pärast ettevalmistuste tegemist ühendatakse elektroonilise valve seadmed arvutivõrguga, seejärel kontrollitakse nende nõuetekohast töötamist.

§ 12. Elektroonilise valve kohustuse tähtaja arvestamine

Elektroonilise valve tähtaega hakatakse arvestama alates elektroonilise valve seadmete paigaldamisest. Elektroonilise valve kohustus lõpeb, kui kriminaalhooldusametnik eemaldab seadmed pärast kohtu määratud tähtaja möödumist.

3. jagu
Elektroonilise valve kohustuse vahetu kontrollimine, elektroonilise valve kohustuse rikkumine ja rikkumisele reageerimine

§ 13. Elektroonilise valve kohustuse täitmise vahetu kontroll

(1) Kriminaalhooldusaluse poolt elektroonilise valve ajakavast kinnipidamist kontrollib vahetult kriminaalhooldusosakonna valvekriminaalhooldusametnik (edaspidi valveametnik) või valvetalitus.

(2) Kui kriminaalhooldusalune rikub elektroonilise valve kohustust, reageerib valveametnik rikkumisele viivitamata.

(3) Rikkumisele reageerimise viisi ja tulemuse kohta teeb valveametnik märke kriminaalhoolduse infosüsteemi elektroonilise valve osas.

§ 14. Elektroonilise valve kohustuse rikkumine

(1) Elektroonilise valve kohustuse jäme rikkumine on:
1) jalavõru eemaldamine kinnitusklambri avamise, klambri või rihma või seadme lõhkumise teel või muul viisil;
2) jalavõruseadme signaali järeletegemine või järeletegemise katse;
3) koduvalveseadme lõhkumine või koduvalveseadme signaali järeletegemine või järeletegemise katse;
4) kriminaalhooldusaluse lahkumine elukohast sooviga edaspidi mitte alluda elektroonilise valve kohustusele.

(2) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks loetakse elektroonilise valve ajakavast kõrvalekaldumist, sealhulgas ka varasemat elukohta jõudmist.

(3) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks ei loeta juhtumeid:
1) kui kriminaalhooldusalune informeerib hilinemisest valveametnikku eelnevalt ning valveametnik nõustub hilinemisega;
2) kui kriminaalhooldusalune informeerib erakorralise juhtumi puhul selle toimumisest valveametnikku kohe ning valveametnik nõustub sellega;
3) kui valveametnikule teatatakse elektrikatkestusest või muust elektroonilise valve seadmete tehnilisest rikkest, mida ei ole põhjustanud kriminaalhooldusalune.

§ 15. Elektroonilise valve kohustuse rikkumisele reageerimine valveametniku poolt

(1) Valveametnik otsustab elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral rikkumisele reageerimise viisi sõltuvalt rikkumise raskusest ja lähtudes kriminaalhooldusaluse ohtlikkusest. Käesoleva määruse § 14 lõikes 1 loetletud jämedatele rikkumistele reageeritakse eelisjärjekorras.

(2) Valveametnik helistab kõigepealt koduvalveseadme numbril või kriminaalhooldusaluse isiklikul telefoninumbril või muul telefoninumbril, et selgitada välja esmased rikkumise asjaolud.

(3) Vajaduse ja võimaluse korral teeb valveametnik kontrollkülastuse kriminaalhooldusaluse elu- või töökohta, et selgitada elektroonilise valve kohustuse rikkumise asjaolusid.

§ 16. Valveametniku pädevus elektroonilise valve kohustuse rikkumisele reageerimisel

(1) Helistamise korral võib valveametnik teha kriminaalhooldusalusele suulise märkuse elektroonilise valve kohustuse rikkumise kohta.

(2) Kontrollkülastuse korral võib valveametnik võtta kriminaalhooldusaluselt kirjaliku seletuse ja teha suulise või kirjaliku hoiatuse.

(3) Helistamise või kontrollkülastuse korral võib valveametnik kohustada kriminaalhooldusalust:
1) jätkama elektroonilise valve kohustust kinnitatud ajakava järgi;
2) võtma ühendust oma kriminaalhooldusametnikuga kohe või hiljemalt järgmisel tööpäeval rikkumise asjaolude täiendavaks selgitamiseks;
3) ilmuma oma kriminaalhooldusametniku vastuvõtule kohe või hiljemalt järgmisel tööpäeval rikkumise asjaolude täiendavaks selgitamiseks.

§ 17. Kriminaalhooldusalusest sõltumatu elektroonilise valve takistus

(1) Kui valveametnik on saanud informatsiooni elektroonilise valve seadme tehnilisest rikkest, kontrollib ta kriminaalhooldusaluse osalust tehnilise rikke toimumises.

(2) Kui tehniline rike on seotud kriminaalhooldusalusest sõltumatute asjaoludega, edastab valveametnik informatsiooni kriminaalhooldusaluse kriminaalhooldusametnikule, kes otsustab rikke kõrvaldamise viisi ja aja.

(3) Kui tehniline rike on seotud jalavõruga, asendatakse rikkega jalavõru uuega kas kriminaalhooldusosakonnas või kriminaalhooldusaluse elukohas.

(4) Kui tehniline rike on seotud koduvalveseadmega, asendatakse rikkega seade kriminaalhooldusaluse kodus.

(5) Katkiste seadmete asendamine ei või kesta kauem kui kolm tööpäeva. Ajavahemik, mis jääb seadme rikke tekkimise ja uue seadme paigaldamise vahele, loetakse elektroonilise valve aja hulka.

4. jagu
Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve kohustuse täitmisel

§ 18. Elektroonilise valve kohustuse täitmise jälgimine

(1) Kriminaalhooldusametnik, kelle järelevalve alla on määratud elektroonilise valve kohustusega kriminaalhooldusalune, võib kontrollida elektroonilise valve kohustuse täitmist igal ajal, kuid ta on kohustatud seda tegema ajal, kui toimuvad kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse regulaarsed kohtumised või muud kohtumised.

(2) Kriminaalhooldusametnikul on õigus kontrollimiseks külastada kriminaalhooldusaluse elu- ja töökohta või kooli ja sinna helistada igal ajal, sealhulgas öisel ajal. Kontrollkülastusest ei teatata kriminaalhooldusalusele ette, välja arvatud öisel ajal. Kontrollkülastusest ajavahemikul kella 23.00-st kuni 6.00-ni tuleb helistada 30 minutit varem.

(3) Kontrollkülastuse ajal peab kriminaalhooldusametnik suhtuma lugupidavalt kriminaalhooldusaluse eraelusse.

§ 19. Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral

(1) Kui kriminaalhooldusametnik avastab kriminaalhooldusalusega kohtumise eel või muul ajal kontrollimise käigus kriminaalhooldusaluse poolt elektroonilise valve kohustuse nõuete rikkumise, on ta kohustatud kriminaalhooldusalusega kohtumisel või muul ajal välja selgitama rikkumise ajaolud, vajaduse korral võtma kriminaalhooldusaluselt kirjalikke seletusi ning otsustama täiendavate meetmete võtmise.

(2) Kui kriminaalhooldusametnik ja kriminaalhooldusalune kohtuvad käesoleva määruse § 16 lõike 3 punktide 2 või 3 alusel, on kriminaalhooldusalune kohustatud võtma kriminaalhooldusaluselt kirjaliku seletuse ning otsustama täiendavate meetmete võtmise.

§ 20. Kriminaalhooldusametniku pädevus elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral

(1) Elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral võib kriminaalhooldusametnik:
1) teha kriminaalhooldusalusele suulise või kirjaliku hoiatuse;
2) muuta sagedasemaks registreerimiskohustuse täitmise;
3) koostada kohtule erakorralise ettekande koos ettepanekuga pöörata kandmata jäänud karistuse osa täitmisele.

(2) Elektroonilise valve nõuete rikkumise korral võetava meetme otsustab kriminaalhooldusametnik rikkumise raskuse ja selle esinemise sageduse alusel, samuti arvestades kriminaalhooldusaluse seletust ja käitumist enne ja pärast rikkumise toimepanemist. Samal ajal võib rakendada mitut käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud meedet.

(3) Kui kriminaalhooldusalune on korduvalt rikkunud elektroonilise valve nõudeid ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud meetmetest hoolimata ei lõpeta rikkumiste toimepanemist, on kriminaalhooldusametnik kohustatud koostama erakorralise ettekande.

(4) Kriminaalhooldusametnik võib koostada kriminaalhooldusalusele kuni kaks kirjalikku hoiatust. Järgmise rikkumise korral on kriminaalhooldusametnik kohustatud koostama erakorralise ettekande.

(5) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud käesoleva määruse § 14 lõikes 1 loetletud jämeda rikkumise korral koostama erakorralise ettekande, olenemata varasemate rikkumiste esinemisest või eelnevate hoiatuste tegemise arvust.

(6) Erakorraline ettekanne koostatakse ja esitatakse kohtule, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» §-s 31 sätestatud erakorralise ettekande nõuetest.

§ 21. Erakorraline ettekanne elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks või pikendamiseks või elektroonilisest valvest loobumiseks

(1) Kriminaalhooldusametnik võib esitada kohtule erakorralise ettekande esialgu määratud elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks, kui kriminaalhooldusalune on raskelt haigestunud või tal on ilmnenud erakorralised isiklikud või perekondlikud asjaolud ning elektroonilise valve kohustuse edasine täitmine ei ole võimalik või otstarbekas.

(2) Kriminaalhooldusametnik võib esitada kohtule erakorralise ettekande esialgu määratud elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks või pikendamiseks, kui kriminaalhooldusametnik leiab, et lähtudes toimepandud kuriteost ja süüdimõistetu isikust ning tema senisest käitumisest elektroonilise valve kohustuse ajal, on otstarbekas elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada. Elektroonilise valve tähtaeg peab pärast muutmist jääma vahemikku 1–12 kuud.

(3) Kui süüdimõistetu võtab enne elektroonilise valve tähtaja lõppemist elektroonilise valve kohaldamiseks antud nõusoleku tagasi, kontrollib kriminaalhooldusametnik taotlusega seonduvat ning koostab kohtule erakorralise ettekande koos ettepanekuga pöörata kandmata jäänud karistuse osa täitmisele.

(4) Kriminaalhooldusametnik koostab käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel kohtule erakorralise ettekande, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» § 31 lõikes 5 sätestatud erakorralise ettekande nõuetest.

§ 22. Kriminaalhooldusaluse varaline vastutus elektroonilise valve seadme lõhkumise, purunemise või kadumise korral

(1) Kriminaalhooldusalune vastutab tema jala külge kinnitatud ja tema elukohta või mõnda teise kohta paigaldatud elektroonilise valve seadmete allesoleku eest kuni elektroonilise valve tähtaja lõpuni ning tagab abinõud seadmete purunemise takistamiseks. Selle kohta võetakse seadmete paigaldamisel kriminaalhooldusaluselt allkiri (lisa).

(2) Elektroonilise valve seadmete kadumise või rikkumise või purunemise korral nõutakse kriminaalhooldusaluselt kadunud või purunenud seadmete või nende osade hüvitamist vastavalt Võlaõigusseaduse §-dele 1043 ja 1045, kui kriminaalhooldusalune on tahtlikult tekitanud olukorra seadmete kadumiseks, seadmeid tahtlikult rikkunud või on need tema süül purunenud.

5. jagu
Elektroonilise valve kohustuse lõppemine

§ 23. Elektroonilise valve kohustuse lõppemine

(1) Elektroonilise seadme eemaldab kriminaalhooldusametnik kriminaalhooldusaluse elukohas elektroonilise valve kohustuse lõppemise päeval või sellele eelneval tööpäeval, kui tähtaeg saabub puhkepäeval.

(2) Kui elektroonilise valve kohustuse lõppemisel jätkub kriminaalhooldusaluse katseaeg, tehakse märge elektroonilise valve kohustuse lõppemise kohta kriminaalhooldusregistrisse.

(3) Kui elektroonilise valve kohustuse lõppemisega koos lõpeb ka kriminaalhooldusalusele määratud katseaeg, koostab kriminaalhooldusametnik ettekande kriminaalhoolduse lõppemise kohta, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» §-s 301 sätestatud kriminaalhoolduse lõppemise ettekande nõuetest.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. märtsil 2007. a.

 

 

Justiitsministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 15 «Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord»
lisa

Kriminaalhooldusaluse varaline vastutus elektroonilise valve seadme lõhkumise, purunemise või kadumise korral

Käesolevaga kriminaalhooldusalune ........................................................................,
                                                               (eesnimi, perekonnanimi, isikukood)            

kes on vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabastatud ................ Maakohtu
määruse ................................... nr ............. alusel, jõustunud ..................................,
ja kellele on määratud elektroonilise valve kohustus tähtajaga .............................,
tähtaeg algab .............................. ja lõppeb .............................. ning millele järgneb
katseaeg kuni ..............................,

võtab endale järgmise kohustuse:

1) täita elektroonilise valve kohustust ausalt ja nõuetekohaselt, kasutades elektroonilise valve seadmeid reeglite kohaselt;

2) tagada elektroonilise valve seadmete allesolek: jalavõru oma jala ümber, koduvalveseade ja/või aktiivjälgimisseade oma elukohas ning muus kohas kuhu seade on paigaldatud;

3) vältida elektroonilise valve seadmete rikkumist ja purunemist nii tahtmatult kui tahtlikult.

Kui kriminaalhooldusalune ei täida nimetatud kohustust ja elektroonilise valve seadmete komplekt või mõni osa seadmetest, mis on antud kriminaalhooldusaluse vastutusele, läheb kaduma või on rikutud või purustatud ning kui kriminaalhooldusalune on tahtlikult tekitanud olukorra seadmete kadumiseks, seadmeid tahtlikult rikkunud või on need tema süül purunenud, on kriminaalhooldusalusel rahaline vastutus kogu kadunud või rikutud või purustatud seadmete või nende osa väärtuses ning see nõutakse kriminaalhooldusaluselt välja vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 1043 ja 1045.

Kriminaalhooldusaluse ...............................................................................................
                                                   (eesnimi, perekonnanimi, isikukood)

jala külge ning elukohta (ja/või mõnda teise kohta) aadressil ..................................

..................................................................................................................................

paigaldatud seadmete numbrid on: .................................................... ning nende
hüvitamisväärtus on .................................... krooni.

Käesolevaga kinnitan, et olen aru saanud mulle pandud kohustusest ja rahalisest
vastutusest ....................................................................................................................
                                    (kriminaalhooldusaluse nimi, allkiri, kuupäev)

Seadmed paigaldas ......................................................................................................
                                (kriminaalhooldusametniku nimi, allkiri, kuupäev)

/otsingu_soovitused.json