Teksti suurus:

Sõidu- ja majutustoetuse maksmise tingimused, kord ja avalduse vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Sõidu- ja majutustoetuse maksmise tingimused, kord ja avalduse vorm

Vastu võetud 13.12.2005 nr 119
RTL 2005, 121, 1893
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2008RTL 2008, 7, 7901.02.2008
26.01.2009RTL 2009, 12, 13601.02.2009
17.04.2009RTL 2009, 36, 48101.05.2009

Määrus kehtestatakse « Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse » § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötule sõidu- ja majutustoetuse maksmise maksimaalne päevamäär, määr kilomeetri kohta, tingimused, kord ning avalduse vorm (lisa).

§ 2.  Sõidukulude hüvitamine

  (1) Sõidul elukohast tööturukoolituse, tööharjutuse või tööpraktika toimumise kohta ja tagasi hüvitatakse kulud tööturukoolitusel, tööharjutuses või tööpraktikal osalejale vastavalt elukoha ja tööturukoolituse, tööharjutuse või tööpraktika toimumise koha vahelisele vahemaale.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vahemaa arvutamiseks kasutatakse lühima tee pikkust töötu elukoha ja tööturukoolituse, tööharjutuse või tööpraktika toimumise koha vahel.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku elukohaks loetakse tema töötuna arvelevõtmise avaldusele märgitud elukoht, või kui viimane on vahepeal muutunud, siis Eesti Töötukassaleteatatud uus elukoht.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (4) Sõidukulusid hüvitatakse ühe kilomeetri kohta 1 kroon ja 50 senti, kuid ühe päeva kohta mitte rohkem kui kuu päevamäär, mis arvutatakse käesoleva määruse § 5 kohaselt.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (5) Toetuse maksmisel võetakse aluseks täiskilomeetrid. Täiskilomeetritest erinevad vahemaad ümardatakse täiskilomeetriteks. Vahemaad alla 500 meetri ei arvestata ning 500 meetrit ja üle selle ümardatakse kilomeetrini.

§ 3.  Majutuskulude hüvitamine

  (1) Majutuskulusid hüvitatakse tööturukoolitusel, tööharjutuses või tööpraktikal osalejale majutusteenuse osutaja esitatud arve alusel, kuid ühe päeva kohta mitte rohkem kui kuu päevamäär, mis arvutatakse käesoleva määruse § 5 kohaselt.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatud majutusteenuse osutajaks on:
  1) majutusettevõte, mis vastavalt «Turismiseadusele» on registreeritud majandustegevuse registris või omab kehtivat majutusettevõtte tunnistust;
  2) õppeasutus.

§ 4.  Sõidu- ja majutustoetuse maksmise kord

  (1) Sõidu- ja majutustoetuse saamiseks esitab töötu käesoleva määruse lisas toodud avalduse Eesti Töötukassale.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Sõidu- ja majutustoetust makstakse pärast seda, kui tööturuteenuse osutaja on esitanud Eesti Töötukassale tööturukoolitusel, tööharjutuses või tööpraktikal osaleja osavõtutabeli.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Sõidu- ja majutustoetust ei maksta päevade eest, mil töötu tööturukoolitusel, tööharjutuses või -praktikal ei osale.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (4) Töötule hüvitatakse ühes kuus nii sõidu- kui majutuskulud. Ühe päeva eest hüvitatakse kas sõidu- või majutuskulud.

  (5) Sõidu- ja majutuskulusid kokku ei hüvitata ühes kuus rohkem kehtestatud ülemmäärast.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (6) Sõidu- ja majutustoetus makstakse kord kuus töötu pangakontole maksja kulul.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

§ 5.  Kuu päevamäära arvutamine

  Sõidu- ja majutustoetuse kuu päevamääraks on üks kümnendik sõidu- ja majutustoetuse kuu ülemmäärast.
[RTL 2008, 7, 79 - jõust. 01.02.2008]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

 

Sotsiaalministri 13. detsembri 2005. a määruse nr 119
«Sõidu- ja majutustoetuse maksmise tingimused, kord ja avalduse vorm»
lisa
[RTL 2009, 36, 481 – jõust. 1.05.2009]AVALDUS SÕIDU- JA MAJUTUSTOETUSE TAOTLEMISEKS

____________________________________________

(taotleja ees- ja perekonnanimi)

____________________________________________

(isikukood)

____________________________________________

(elukoht)Avaldus

Palun mulle maksta sõidu- ja majutustoetust seoses osalemisega 
(sobiv valik märkida ristiga):

tööturukoolitusel

____________________________________________________

 

(koolitaja nimi, koolituse nimetus ja toimumise koht)

tööpraktikal

____________________________________________________

 

(tööandja nimi, toimumise koht)

tööharjutuses

____________________________________________________

 

(tööharjutuse läbiviija, toimumise koht)Minu pangakonto nr ____________________

 

 

Kuupäev: ____________________

 

Taotleja allkiri: ___________________

 

Avalduse vastuvõtja nimi ja allkiri:

_________________________

 

Avalduse vastuvõtmise kuupäev:

_________________________


[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

/otsingu_soovitused.json