Teksti suurus:

Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord

Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.01.2023
Avaldamismärge:

Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord

Vastu võetud 13.03.2006 nr 28
RTL 2006, 25, 457
jõustumine 25.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2007RTL 2007, 8, 13329.01.2007
17.04.2009RTL 2009, 36, 48101.05.2009

Määrus kehtestatakse « Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse » § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.  Esitatavad andmed

  (1) Eesti Töötukassa esitab Sotsiaalministeeriumile järgmised andmed maakondade lõikes ja kokku igakuuliselt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks:
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  1) kuu jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas arvel olnud isikute arv;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  2) kuu jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikku osakonda pöördunud töötute arv;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  3) kuu jooksul arvele võetud uute töötute arv;
  4) kuu jooksul arvele tulnud töötute arv, kes on eelmisest töökohast koondatud;
  5) arvel olevate töötute arv aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  6) kuu jooksul tööle rakendunute arv;
  7) kuu jooksul palgatoetusega tööle rakendunute arv;
  8) kuu jooksul ettevõtluse alustamise toetust saanud töötute arv;
  9) kuu jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv;
  10) kuu jooksul karjäärinõustamist saanud töötute arv;
  11) kuu jooksul avalikule tööle suunatud töötute arv;
  12) kuu jooksul tööpraktikale suunatud töötute arv;
  13) kuu jooksul tööharjutusele suunatud töötute arv;
  14) kuu jooksul töökohtade kohandamise läbi tööle rakendunud töötute arv;
  15) kuu jooksul töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi saanud töötute arv;
  16) kuu jooksul tugiisiku teenuse abil tööle rakendatud töötute arv;
  17) kuu jooksul tööintervjuul abistamise teenust saanud töötute arv;
  18) kuu jooksul töötutoetust saanute (sh ooteajal olevate) arv;
  19) kuu jooksul lisandunud vabade töökohtade arv;
  20) vabade töökohtade arv aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  21) kuu jooksul suletud vabade töökohtade arv sulgemise põhjuse järgi;
  22) kuu jooksul töötute ja tööotsijatega täidetud vabade töökohtade arv ja osakaal;
  23) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu osakaal elanikkonnast vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  24) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  25) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  26) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötutoetuse saajate arvu osakaal elanikkonnast vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  27) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  28) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  29) töötute arv soo ja vanusegrupi lõikes kuu jooksul ja aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  30) töötute arv haridustaseme lõikes kuu jooksul ja aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  31) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu osakaal tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  32) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötutoetuse saajate arvu osakaal tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  33) aruandekuu jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  34) aruandekuu jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  35) aruandekuu jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  36) aruandekuu jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest.
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]

  (2) Eesti Töötukassa esitab Sotsiaalministeeriumile järgmised andmed maakondade lõikes ja kokku kvartaalselt aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks:
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  1) kvartali jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas arvel olnute arv;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  2) kvartali jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikku osakonda pöördunud töötute arv;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  3) kvartali jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas arvel olevad töötud eelneva tegevuse alusel;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  4) kvartali jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikku osakonda pöördunud uued töötud, kes arveletulemisele eelnevalt töötasid, töösuhte lõppemise põhjuste alusel;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  5) kvartali jooksul arvele võetud uute töötute arv;
  6) arvel olevate töötute arv aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  7) kvartali jooksul tööle rakendunute arv;
  8) kvartali jooksul palgatoetusega tööle rakendunute arv;
  9) kvartali jooksul ettevõtluse alustamise toetust saanud töötute arv;
  10) kvartali jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv;
  11) kvartali jooksul karjäärinõustamist saanud töötute arv;
  12) kvartali jooksul avalikule tööle suunatud töötute arv
  13) kvartali jooksul tööpraktikale suunatud töötute arv;
  14) kvartali jooksul tööharjutusele suunatud töötute arv;
  15) kvartali jooksul töökohtade kohandamise läbi töölerakendunud töötute arv;
  16) kvartali jooksul töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi saanud töötute arv;
  17) kvartali jooksul tugiisiku teenuse abil tööle rakendatud töötute arv;
  18) kvartali jooksul tööintervjuul abistamise teenust saanud töötute arv;
  19) kvartali jooksul töötutoetust saanute (sh ooteajal olevate) arv;
  20) kvartali jooksul lisandunud vabade töökohtade arv;
  21) vabade töökohtade arv aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  22) vabade töökohtade jaotus ametite klassifikaatori (edaspidi AK) ja Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kahetasandilise klassifikaatori põhjal aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  23) kvartali jooksul suletud vabade töökohtade arv sulgemise põhjuse järgi;
  24) kvartali jooksul töötute ja tööotsijatega täidetud vabade töökohtade arv ja osakaal;
  25) töötute arv soo ja vanusegrupi lõikes kvartali jooksul ja aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  26) [Kehtetu – RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  27) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  28) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  29) [Kehtetu – RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  30) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  31) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  32) töötute arv haridustaseme lõikes kvartali jooksul ja aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  33) kvartali jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas arvel olnud töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine);
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  34) aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga arvel olevate töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine);
  35) ühte või enamasse riskigruppi kuuluvate töötute arv ja osakaal kvartali jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikku osakonda pöördunud töötutest;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  36) aruandekvartali jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  37) aruandekvartali jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  38) aruandekvartali jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  39) aruandekvartali jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest.
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]

  (3) Eesti Töötukassa esitab Sotsiaalministeeriumile järgmised andmed maakondade lõikes aruandeaasta kohta aruandeaastale järgneva kuu viimaseks kuupäevaks:
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  1) aasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas arvel olnud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  2) aasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikku osakonda pöördunud töötute arv;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  3) aasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas arvel olnud töötute arv eelneva tegevuse alusel;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  4) aasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikku osakonda pöördunud uute töötute arv, kes arveletulemisele eelnevalt töötasid, töösuhte lõppemise põhjuste alusel;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  5) aasta jooksul arvele võetud uute töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  6) aruandeaastale järgneva aasta esimese päeva seisuga arvel olevate töötute arv;
  7) aasta jooksul tööle rakendunute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  8) tööturukoolitusele suunamiste arv aruandeaasta jooksul võrreldes eelmise aastaga;
  9) aruandeaasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas registreeritud töötute arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal aruandeaastal elanikkonnast vanuses 16. aastat kuni pensioniiga;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  10) aruandeaasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas registreeritud uute töötute arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal registreeritud töötutest aruandeaastal;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  11) aruandeaasta jooksul töötutoetuse saajate (sh ooteajal olevate) arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal registreeritud töötutest aruandeaastal;
  12) aruandeaasta jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal registreeritud töötutest aruandeaastal;
  13) aasta jooksul palgatoetusega tööle rakendunute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  14) aasta jooksul ettevõtluse alustamise toetust saanud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  15) aasta jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  16) aasta jooksul karjäärinõustamist saanud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  17) aasta jooksul avalikule tööle suunatud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  18) aasta jooksul tööpraktikale suunatud töötute arv võrreldes eelmise aasta vastava näitajaga;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  19) aasta jooksul tööharjutusele suunatud töötute arv võrreldes eelmise aasta vastava näitajaga;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  20) aasta jooksul töökohtade kohandamise läbi töölerakendunud töötute arv võrreldes eelmise aasta vastava näitajaga;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  21) aasta jooksul töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi saanud töötute arv võrreldes eelmise aasta vastava näitajaga;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  22) aasta jooksul tugiisiku teenuse abil tööle rakendatud töötute arv võrreldes eelmise aasta vastava näitajaga;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  23) aasta jooksul tööintervjuul abistamise teenust saanud töötute arv võrreldes eelmise aasta vastava näitajaga;
[RTL 2007, 8, 133 - jõust. 29.01.2007]
  24) aasta jooksul töötutoetust saanute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  25) lisandunud vabade töökohtade arv aasta jooksul võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
  26) vabade töökohtade arv aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  27) vabade töökohtade jaotus AKi ja EMTAKi kahetasandilise klassifikaatori põhjal aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  28) töötute arv soo ja vanusegrupi lõikes aasta jooksul ja aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  29) töötute arv haridustaseme lõikes aasta jooksul ja aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  30) aasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikus osakonnas arvel olnud töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine);
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  31) arvel olevate töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine) aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
  32) ühte või enamasse riskigruppi kuuluvate töötute arv ja osakaal aasta jooksul Eesti Töötukassa piirkondlikku osakonda pöördunud töötutest;
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  33) töötute arv põhilise suhtlemiskeele järgi soo ja vanusegrupi lõikes;
  34) registreeritud töötute arv keskmiselt kuus ja kvartalis.

§ 2.  Andmete esitamise kord

  (1) Paragrahvi 1 lõike 1 punktis 30, lõike 2 punktis 32 ja lõike 3 punktis 29 nimetatud andmete esitamisel esitatakse haridustase ISCED97 klassifikaatori alusel, sh esimese, teise ja kolmanda haridustaseme alajaotuste lõikes.

  (2) Paragrahvi 1 lõike 1 punktis 29, lõike 2 punktis 25 ning lõike 3 punktides 9, 28 ja 33 nimetatud andmete esitamisel esitatakse vanusegrupp järgmiste gruppide lõikes:
  1) 16–24-aastased,
  2) 25–54-aastased ning
  3) 55-aastased ja vanemad.

  (3) Paragrahvis 1 toodud andmed esitatakse Eesti Töötukassale teatavaks tehtud elektronposti aadressil.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

§ 3.  Määruse kohaldamine

  Paragrahvi 1 lõike 1 punkte 2, 12–17 ning lõike 2 punkte 2, 13–18, 22–24 ja 35 kohaldatakse alates 2006. aasta 1. juulist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json