Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Vastu võetud 31.12.2003 nr 113
RTL 2004, 3, 35
jõustumine 12.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2005RTL 2005, 32, 45001.04.2005, rakendatakse alates 01.01.2005
04.07.2005RTL 2005, 80, 113322.07.2005, rakendatakse alates 01.07.2005
16.01.2006RTL 2006, 11, 19903.02.2006, rakendatakse osaliselt 01.01.2006 ja osaliselt 01.06.2006
26.04.2006RTL 2006, 40, 70215.05.2006, rakendatakse osaliselt 13.02.2006 ja osaliselt 01.06.2006
28.06.2006RTL 2006, 56, 102121.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006
02.01.2007RTL 2007, 2, 1912.01.2007, rakendatakse alates 01.01.2007
19.03.2008RTL 2008, 28, 41912.04.2008, rakendatakse alates 01.03.2008
12.12.2008RTL 2008, 99, 139901.01.2009
19.01.2009RTL 2009, 9, 11526.01.2009, rakendatakse alates 02.01.2009
09.03.2009RTL 2009, 25, 32720.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009
20.04.2009RTL 2009, 37, 49701.05.2009

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigi-, valla või linna eelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.
[RTL 2005, 32, 450 - jõust. 01.04.2005]

§ 2.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad riigiasutused

  (1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (edaspidi vorm ESD) Sotsiaalkindlustusamet:
[RTL 2006, 11, 199 - jõust. 03.02.2006, rakendatakse alates 01.01.2006]
  1) üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last;
  2) üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;
  3) [kehtetu - RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]
  4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 2 alusel;
  5) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 231 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik.
  6) üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last;
  7) äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja, kes saab töövõimetuspensioni.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul makstakse sotsiaalmaksu isiku eest, kes saab sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist ning lõike 1 punktis 6 sätestatud juhul seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

  (2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peavad sotsiaalmaksu arvestust ja täidavad vormi ESD järgmised riigiasutused:
  1) «Välisteenistuse seaduse» § 67 alusel abikaasatasu saava isiku kohta Välisministeerium, lähetajaministeerium «Välisteenistuse seaduse» tähenduses või selle valitsemisala asutus
[RTL 2007, 2, 19 - jõust. 12.01.2007]
  2) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  3) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  4) Kaitseväe Peastaabi alluvuses oleva ajateenija kohta kaitseväe väeosa, kus ta teenib;
[RTL 2009, 9, 115 - jõust. 26.01.2009, rakendatakse alates 02.01.2009]
  5) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  6) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  7) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti- või teenistuskohale lähetatud teenistuja või kaadrikaitseväelase kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Kaitseväe Peastaap.
[RTL 2008, 99, 1399 - jõust. 01.01.2009]
  9) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  10) [kehtetu - RTL 2007, 2, 19 - jõust. 12.01.2007, rakendatakse 01.01.2007]
  11) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötava abikaasa kohta Vabariigi Presidendi Kantselei.
[RTL 2006, 40, 702 - jõust. 15.05.2006, rakendatakse alates 13.02.2006]
  12) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  13) päästeteenistuja toetust saava isiku kohta Päästeamet.
[RTL 2008, 28, 419 - jõust. 12.04.2008, rakendatakse alates 01.03.2008]
  14) ajateenistuskohustust asendusteenistuses täitva asendusteenistuslase kohta Kaitseressursside Amet.
[RTL 2009, 9, 115 - jõust. 26.01.2009, rakendatakse alates 02.01.2009]

  (3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–13 või lõikes 11 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud punktides või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõigetes 31–6 sätestatud juhtudel ühekordselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud summalt.
[RTL 2008, 28, 419 - jõust. 12.04.2008, rakendatakse alates 01.03.2008]

  (31) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 2 või 10 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.
[RTL 2008, 28, 419 - jõust. 12.04.2008, rakendatakse alates 01.03.2008]

  (4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1, 11, 8 või 9 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22, 3, 6, 61, 7, 11 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1, 11, 8 või 9 alusel.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

  (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Eesti Töötukassa «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (6) Kui valla- või linnavalitsusel on teave, et «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ei ole valla- või linnavalitsusel kohustust pidada tema osas sotsiaalmaksu arvestust.
[RTL 2005, 80, 1133 - jõust. 22.07.2005]

§ 21.  Sotsiaalmaksu arvestust pidavad valla- või linnaasutused

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD puudega isiku hooldamise eest toetust maksev valla- või linnavalitsus.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

§ 22.  Sotsiaalmaksu arvestust pidavad avalik-õiguslikud juriidilised isikud

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 6, 61, 7 ja 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD Eesti Töötukassa.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

§ 3.  Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kestus

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku elukohajärgsele pensioniametile taotluse esitamise päev, ent mitte varasem kui isiku kehtiva ravikindlustuse kindlustuskaitse lõppemisele järgnev päev. Perioodi eest, millal isik on kindlustatud isikuga võrdsustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 tähenduses, riik sotsiaalmaksu ei maksa. Esimese klassi lõpetamise ajaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 8 tähenduses loetakse jooksva õppeaasta lõpp (31. august).

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse töövõimetuspensioni saava isikuga töösuhte tekkimise päev või töötajale töövõimetuspensioni määramise päev, kui § 6 lõikes 3 nimetatud taotlus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise aluse tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

  (3) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päev.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (4) Käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, vanema ja lapse Eestisse elama asumise päev, lapsele puude raskusastme määramise päev või sünnitushüvitise, lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmise lõppemisele järgnev päev, kui § 4 lõigetes 2 ja 4 nimetatud taotlus on esitatud kuue kuu jooksul, arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise alusel tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu. eest.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

§ 4.  Pensioniametile esitatavad dokumendid

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi, abielutunnistuse, laste sünnitunnistuste ja tööraamatuga. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimustele.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja lapse või laste sünnitunnistustega. Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik lisab taotlusele täiendavalt tööraamatu. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 1 või 2 tingimustele.

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja laste sünnitunnistustega. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 6 tingimustele.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

§ 41.  Valla- või linnavalitsusele esitatavad dokumendid

  Käesoleva määruse §-s 21 nimetatud isik esitab valla- või linnavalitsusele tööraamatu. Valla- või linnavalitsusel on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 tingimustele.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

§ 5.  Eesti Töötukassale esitatavad dokumendid

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik esitab Eesti Töötukassale taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja tööraamatuga. Töötukassal on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 sätestatud tingimustele.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

§ 6.  Sotsiaalmaksu arvestamine ja deklaratsiooni esitamine

  (1) Kui riigi, valla või linna kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 või 2 või §-des 21 või 22 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal või linnal on kohustus sotsiaalmaksu maksta ning deklaratsioonis näidatakse riigi-, valla- või linnapoolse kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21 ja 22 nimetatud asutused arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kes saavad töövõimetuspensioni, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa. Taotlus esitatakse hiljemalt palga arvestamise kuule (aruandekuule) järgneva kuu 2. kuupäevaks.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

  (4) Lõikes 3 nimetatud andmete alusel esitab Sotsiaalkindlustusamet vormi ESD, millel näitab andmed iga käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töövõimetuspensioni saava töötaja kohta.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

§ 7.  Sotsiaalmaksu ülekandmine

  (1) Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus, Eesti Töötukassa, Kaitseväe peastaap, Vabariigi Presidendi Kantselei, Päästeamet, Kaitseressursside Amet ning valla- või linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Taotluse deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ülekandmiseks esitab kaitseväe väeosa Kaitseväe Peastaabile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 2. kuupäevaks. Taotluses näidatakse deklaratsiooni esitanud asutuse nimetus, aruandekuu nimetus, isikute arv, kelle eest riik sotsiaalmaksu maksab ja ülekandmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa.
[RTL 2009, 9, 115 - jõust. 26.01.2009, rakendatakse alates 02.01.2009]

§ 8.  Andmete muutumisest teatamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, § 2 lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma abielu lahutamisest ning § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

§ 9.  Deklaratsiooni parandamine

  Pärast vormi ESD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama kuu kohta uus parandatud deklaratsioon.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json