Teksti suurus:

Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja hinnakiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 39, 510

Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja hinnakiri

Vastu võetud 23.04.2009 nr 37

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 151 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja teenuste hinnakiri.

  (2) Tasuliseks teenuseks loetakse Ravimiameti poolt ravimituru arengu ja parema toimimise eesmärgil ravimite kontrollanalüüsi ja statistilise analüüsi teostamist, mis ei ole seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisega.

  (3) Tasuliseks teenuseks ei loeta Ravimiameti poolt ravimite hulgi- ja jaemüügituru kogukäibe kohta kvartaalselt avaldatavaid koondaruandeid ning kord aastas avaldatavaid statistilisi analüüse, mis käsitlevad:
  1) müügiloaga ja ilma müügiloata turustatud toimeainete ja ravimpreparaatide arvu;
  2) apteekide, sh nende struktuuriüksuste arvu maakondade lõikes (sh suhtarvuna elanike arvu kohta);
  3) ravimite hulgi- ja jaemüügituru kogukäibe jaotuvust suuremate ettevõtete ja kontsernide lõikes;
  4) ravimite osakaalu apteekide kogukäibest apteekide liikide lõikes;
  5) apteekide kogukäibe jaotuvust ATC-rühmade lõikes;
  6) patsientide kulutusi ravimitele käsimüügi- ja retseptiravimite lõikes (sh suhtarvuna ühe elaniku kohta);
  7) soodustusega ravimite osakaalu apteekidest väljastatud retseptiravimite kogukäibest;
  8) patsientide omaosalust soodustusega ravimite eest tasumisel;
  9) apteekides valmistatud ravimite kogust;
  10) ravimite kasutust toimeainete lõikes defineeritud päevadooside arvuna 1000 inimese kohta ööpäevas.

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) Ravimistatistika tavaanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustamata lõpptarbija liiki ja ravimpreparaatide kuuluvust sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.
  2) Ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustades kas lõpptarbija liigi või ravimpreparaatide kuuluvuse sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.
  3) Ravimistatistika täisanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustades nii lõpptarbija liigi kui ka ravimpreparaatide kuuluvuse sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.

2. peatükk TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISE KORD 

§ 3.  Tasuliste teenuste osutamise kord

  (1) Ravimiamet osutab käesolevas määruses toodud hinnakirja kohaselt tasulisi teenuseid juriidilise või füüsilise isiku (edaspidi tellija) tellimuse alusel mis esitatakse vabas vormis.

  (2) Tasulise teenuse osutamiseks võib Ravimiamet sõlmida tellijaga lepingu, milles sätestatakse tellimuse detailsus, maht, maksumus ning täitmise tähtaeg.

  (3) Tellija tasub tasulise teenuse eest vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel peale lepingujärgse info saamist/töö lõpetamist.

  (4) Tasu ei võeta riigi- ja teadusasutuselt õigusaktidest või asutuse põhimäärusest tulenevate kohustuste täitmisel.

3. peatükk TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI 

§ 4.  Statistilise analüüsi teenuste hinnakiri

  Ravimite statistilistele analüüsidele rakendatakse järgnevaid hindasid:

    Hind kroonides
  1. Ühe ATC koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide lõikes      480
  2. Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta lõikes 24 000
  3. Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta lõikes 13 500
  4. Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali lõikes   8 000
  5. Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta lõikes 28 000
  6. Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta lõikes 16 000
  7. Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali lõikes   9 500
  8. Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta lõikes 32 000
  9. Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta lõikes 18 500
10. Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali lõikes 11 000
11. Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)      640

§ 5.  Kontrollanalüüsi teenuste hinnakiri

  Kontrollanalüüsidele rakendatakse järgnevaid hindasid:

      Hind kroonides  
  1. Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: droogid, puhastatud vesi 436
  2. Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine:
apteegi-ravimid ja tööstustoodang (tunnihind)
218
  3. Analüüsid, kus ei ole nõutav kemikaalide kasutamine (tunnihind) 253
  4. Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind) 288
  5. Instrumentaalanalüüsi meetodid:  
  6. – UV-spektrofotomeetria (tunnihind) 294
  7. – IR-spektrofotomeetria (tunnihind) 300
  8. – gaaskromatograafia (tunnihind) 359
  9. – kõrgsurve vedelikkromatograafia (tunnihind) 413
10. Kestvusanalüüsi meetodid:  
11. – instrumentaalanalüüsid (tunnihind) 253
12. – muud analüüsid (tunnihind)   35


Minister Hanno PEVKUR


Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json