Teksti suurus:

Õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 22, 139

Õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord

Vastu võetud 23.04.2009 nr 67

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 159 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigi kulul õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord:
  1) kaadrikaitseväelasele, kelle kaitseväe juhataja on hariduse omandamiseks suunanud õppima tsiviilõppeasutusse (edaspidi õppeasutus);
  2) isikule, kes on haigestunud või saanud vigastada lepingulises tegevteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu ja tunnistatud kaitseväe arstliku komisjoni otsusega tegevteenistuseks mittekõlblikuks ning seetõttu teenistusest vabastatud ja kes asub kahe aasta jooksul pärast teenistusest vabastamist õppima Eestis asuvasse õppeasutusse.

2. peatükk ÕPPEMAKSU HÜVITAMINE ÕPPEASUTUSSE SUUNAMISEL 

§ 2.  Õppemaksu hüvitamise ulatus õppeasutusse suunamisel

  Kaadrikaitseväelasele, kelle kaitseväe juhataja on suunanud õppima õppeasutusse, hüvitatakse õppemaks semestris kuni 20 000 krooni ulatuses.

§ 3.  Õppemaksu hüvitamise kord

  (1) Kaadrikaitseväelase tasutud õppemaks hüvitatakse järgmiste dokumentide alusel:
  1) õppima suunamise aluseks olev kaitseväe juhataja käskkiri;
  2) õppemaksu tasumist tõendav kuludokument;
  3) õppeasutuse väljastatud väljavõte kaadrikaitseväelase õppetulemuste kohta lõppenud semestris, mis näitab, et ta on läbinud õppe ettenähtud mahus.

  (2) Õppemaks hüvitatakse semestrite kaupa pärast iga semestri läbimist.

  (3) Kaadrikaitseväelane esitab ühe kuu jooksul pärast semestri lõppu Kaitseväe Peastaabile kirjaliku taotluse enda tasutud õppemaksu hüvitamiseks koos lõikes 1 nimetatud kuludokumendi ja õppetulemusi kajastava väljavõttega.

  (4) Kaitseväe Peastaap kannab õppemaksu hüvitise kaadrikaitseväelase pangakontole ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (5) Kaadrikaitseväelane, kellele riik on hüvitanud õppemaksu, kohustub hüvitama temale tehtud kulutused «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1801 lõikes 1 nimetatud juhtudel sama paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud korras.

3. peatükk ÕPPEMAKSU HÜVITAMINE LEPINGULISEST TEGEVTEENISTUSEST VABASTATUD ISIKULE ÕPPEASUTUSES HARIDUSE OMANDAMISEKS 

§ 4.  Lepingulisest tegevteenistusest vabastatud isikule õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord

  (1) «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 159 lõikes 2 nimetatud isikule (edaspidi isik) hüvitatakse õppemaks kaitseministri käskkirja alusel sõltuvalt töövõime kaotuse protsendist järgmiselt:
  1) töövõime kaotuse protsent 10–40 – hüvitatakse 50 protsenti õppemaksust;
  2) töövõime kaotuse protsent 50–90 – hüvitatakse 80 protsenti õppemaksust;
  3) töövõime kaotuse protsent 100 – hüvitatakse 100 protsenti õppemaksust.

  (2) Õppemaks hüvitatakse semestrite kaupa.

  (3) Õppemaksu hüvitamiseks esitab isik ühe kuu jooksul pärast õppemaksu tasumist Kaitseministeeriumile kirjaliku taotluse ja järgmised dokumendid:
  1) koopia kehtivast kaitseväe arstliku komisjoni otsusest püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta;
  2) õppeasutuse tõendi seal õppimise ja õppekava nominaalkestuse kohta;
  3) õppemaksu tasumist tõendava kuludokumendi.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine ja õppemaksu hüvitamine

  (1) Kaitseministeerium teatab taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest isikule kahe nädala jooksul taotluse saamisest arvates.

  (2) Kaitseministeerium kannab õppemaksu hüvitise isiku taotluses märgitud pangakontole ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (3) Kaitseministeerium hüvitab õppemaksu õppekava nominaalkestuse jooksul.

§ 6.  Õppemaksu hüvitise tagasinõudmine

  (1) Kui isik, kellele on hüvitatud õppemaks, lõpetab õpingud mõjuva põhjuseta, kohustub ta tagastama lõpetamata semestri eest temale hüvitatud õppemaksu osa.

  (2) Isik kohustub õppe lõpetamisest muul põhjusel kui õppekava täitmine täies mahus Kaitseministeeriumile viivitamata kirjalikult teatama.

  (3) Kaitseministeerium esitab isikule nõude tagastatava õppemaksu suuruse kohta kümne kalendripäeva jooksul mõjuva põhjuseta õpingute lõpetamisest teada saamisest arvates.

  (4) Isik on kohustatud tagastama õppemaksu ühe kuu jooksul alates lõikes 3 nimetatud nõude saamisest.

  (5) Õppemaksu tagastamiseks võib Kaitseministeerium määrata isikule tema kirjaliku taotluse alusel õppemaksu tagastamise ajakava.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 11. septembri 2001. a määrus nr 291 «Kaitseväe juhataja poolt hariduse omandamiseks tsiviilõppeasutusse õppima suunatud kaadrikaitseväelasele õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord» (RT I 2001, 76, 456; 2008, 57, 317) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Kaitseminister Jaak AAVIKSOO


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json