Teksti suurus:

Tööturuameti lõpetamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 22, 141

Tööturuameti lõpetamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 23.04.2009 nr 69

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 24 lõike 2 ja § 35 lõike 3, «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 27 lõike 3, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõigete 2–4, § 14 lõike 2, § 17 lõike 1 ja § 30 lõigete 5 ja 6 ning «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruses nr 417 «Eesti Töötukassa põhikiri» (RT I 2001, 99, 641; 2003, 1, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Töötukassa juhindub oma tegevuses «Töötuskindlustuse seadusest», «Tööturuteenuste ja -toetuste seadusest», käesolevast põhikirjast ja teistest õigusaktidest.»;

2) paragrahvi 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kiiret otsustamist vajavaid küsimusi, mida ei ole teates märgitud, võib nõukogu koosolekul arutada ja otsustada, kui kohal on kõik nõukogu liikmed ja arutamise poolt on üle poole nõukogu koosseisust.»;

3) paragrahvi 15 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «kolm» sõnadega «kuni viis»;

4) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81) kinnitab töötukassa raamatupidamise sise-eeskirja ja asjaajamise korra;»;

5) paragrahvi 24 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töötukassa juhatus või juhatuse esimees võib töötukassa ülesannete täitmiseks moodustada ajutisi või alalisi komisjone. Komisjoni staatus, tegevuse eesmärk, liikmed, õigused ja kohustused määratakse kindlaks komisjoni moodustamise otsuses või käskkirjas. Isikut, kes ei ole töötukassa juhatuse liige või töötaja, võib nimetada komisjoni liikmeks tema asjaomase kirjaliku nõusoleku või teda nimetanud asutuse või isiku ettepaneku alusel.»;

6) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi eelarve;»;

7) paragrahvi 25 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) eraldised riigieelarvest tööturuteenuste osutamiseks ning tööturutoetuste ja erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmiseks.»;

8) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Nõukogu arutab töötukassa eelarve projekti kahel lugemisel ja kinnitab eelarve hiljemalt 30 päeva jooksul riigieelarve jõustumisest.

(2) Juhul kui riigieelarve ei ole eelarveaasta alguseks jõustunud, võib töötukassa eelarve kinnitamiseni teha alanud eelarveaasta igal kuul kulutusi kuni 1/12 osa ulatuses töötukassa eelmise aasta eelarves ettenähtud kulude mahust. «Riigieelarve seaduse» mõistes arvestuslikke kulusid ja kulusid «Töötuskindlustuse seaduse» alusel hüvitiste maksmiseks võib teha vastavalt tegelikele kuludele.»;

9) paragrahvi 28 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töötukassa eelarve muutmiseks, kui see on seotud tulude ja kulude kogumahu suurendamise või vähendamisega, esitab juhatus nõukogule töötukassa lisaeelarve projekti koos seletuskirjaga. Lisaeelarve projektis võib ette näha ka kulude otstarbe muutmist. Nõukogu arutab lisaeelarve projekti ühel, vajaduse korral kahel lugemisel ja otsustab lisaeelarve kinnitamise või selle kinnitamisest keeldumise hiljemalt 60 päeva jooksul eelarve projekti nõukogule esitamise päevast arvates.»;

10) paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« 3) eraldised riigieelarvest tööturuteenuste osutamiseks ning tööturutoetuste ja erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmiseks;
4) muud tulud.»;

11) põhikirja täiendatakse peatükiga 81 järgmises sõnastuses:

«81. peatükk
TÖÖRAAMATUTE VÄLJASTAMINE

§ 331. Tööraamatute väljastamine

Töötukassa korraldab tööraamatute ja nende vahelehtede väljastamist kuni 1. juulini 2009. a.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 6 «Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord» (RT I 2002, 5, 14; 2009, 11, 69) § 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigi tööhõivetalituses töötu abiraha saamise või tööhõivetalituse vahendusel tööturukoolituses osalemise aega tõendatakse Eesti Töötukassa teatisega.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruses nr 391 «Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus» (RT I 2002, 105, 624; 2008, 15, 111) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 35 lõike 3 alusel.»;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Andmekogu vastutav töötleja on Eesti Töötukassa.»;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Maksu- ja Tolliamet, kes esitab andmed elektrooniliselt;»;

4) paragrahvi 8 lõikes 2, § 9 lõikes 4, § 11 lõikes 1 ja § 13 lõikes 4 asendatakse sõnad «volitatud töötleja» sõnadega «vastutav töötleja» vastavas käändes;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «volitatud ja»;

6) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.»;

7) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Andmekogu likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruses nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» (RT I 2004, 15, 119; 2008, 15, 110) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Tööturuamet arengukava meetme 1.3 rakendajana. 1. maist 2009. a on meetme rakendaja Sotsiaalministeerium;»;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Euroopa Ühenduse algatuse Equal rakendusüksus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 30 lõike 5 tähenduses on Tööturuamet. 1. maist 2009. a on rakendusüksus Sotsiaalministeerium.».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruses nr 301 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord» (RT I 2004, 69, 491; 2007, 25, 135) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad «Struktuuritoetuse seaduse» sõnadega «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse»;

2) määruse tekstis asendatakse sõna «Tööturuamet» ja sõnad «Tööturuameti peadirektor» sõnaga «rakendusüksus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 52 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rakendusüksuse ülesandeid täidab Tööturuamet. 1. maist 2009. a täidab rakendusüksuse ülesandeid Sotsiaalministeerium. Tehnilise abi rakendamisel täidab rakendusüksuse ülesandeid Sotsiaalministeerium.».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruses nr 27 «Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 6, 39; 2009, 13, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõnad «Tööturuamet» ja «Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus» sõnadega «Eesti Töötukassa» vastavas käändes;

2) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 6 täiendatakse peale sõna «osas» sõnaga «Eesti»;

4) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmed esitatakse paberkandjal või digitaalselt.»;

5) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 14 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 20 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri pidamise kulud kaetakse Eesti Töötukassa eelarvest.».

§ 7. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. mail 2009. a.

(2) Määruse § 1 punkt 6 jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Riigisekretär Heiki LOOT