Teksti suurus:

Tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 23, 143

Tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.04.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. aprilli 2009. a otsusega nr 464

I. Tehnilise normi ja standardi seaduses (RT I 1999, 29, 398; 2005, 31, 226) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tehnilist eeskirja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 764/2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ (ELT L 218, 13.08.2008, lk 21–29), tähenduses.»

§ 2. Paragrahvi 5:

1) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Algupärane Eesti standard võetakse vastu ja tehakse kättesaadavaks vähemalt eesti keeles.»;

2) täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Rahvusvahelise ja Euroopa standardiorganisatsiooni standardi või teise riigi algupärase standardi ülevõtmisel Eesti standardiks ei pea vastuvõetud standard olema eestikeelne. Ülevõetud standardi teeb Eesti standardiorganisatsioon kättesaadavaks vähemalt ühes sellise standardi väljatöötanud standardiorganisatsiooni ametlikus keeles. Ülevõetud standardi erinevates keeltes versioonid on samaväärsed.»;

3) lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 7:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Viide standardile on otsene, kui see sisaldab standardi tähist, milleks on kombinatsioon standardi vastuvõtnud või koostanud standardiorganisatsiooni tähelühendist ja standardi numbrist. Otsene viide esitatakse dateeritult või dateerimata. Dateeritud viite korral järgitakse standardit dateeringu seisuga, dateerimata viite korral koos hilisemate muudatustega.»;

2) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 8 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahv 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 81. Tehnilise normi rakendamine

(1) Kui Eesti õigusaktiga esitatakse tootele nõue, mis ei tulene Euroopa Liidu õigusaktist, võib sellisele nõudele mittevastava toote Eestis turule lasta ja kasutusele võtta, kui see on õiguspäraselt valmistatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või kui see on õiguspäraselt valmistatud või turule lastud Euroopa Liidu liikmesriigis või Türgis, tingimusel et selle toote puhul on tagatud Eesti õigusaktis sätestatuga samaväärne kaitse.

(2) Turujärelevalveasutus võib keelata käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud toote Eestis turule laskmise või nõuda toote turult kõrvaldamist, selle muutmist või lisakatsetusi, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 764/2008 sätestatud protseduurireegleid.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 764/2008 nimetatud toote kontaktpunkti ülesannete täitmise tagab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võib toote kontaktpunkti ülesannete täitmist jagada halduslepingu alusel ka teise isikuga.

(4) Turujärelevalveasutus esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile viimase nõudmisel teavet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 764/2008 rakendamise kohta.»

§ 6. Paragrahvi 9:

1) lõike 2 punktid 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) osalema nende rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsioonide töös, mille liige ta on;
3) koostama standardimisprogrammi ja osalema standardimiskava koostamises ning avaldama oma veebilehel infot nende kohta;
4) avaldama oma veebilehel kättesaadavaks tehtavas ametlikus väljaandes teavet ettevalmistamisel olevate Eesti standardite kohta nende kavandite arvamusküsitlusele või kommenteerimisele panemisest arvates ning vastuvõetud, kehtetuks tunnistatud ja harmoneeritud standardeid ülevõtvate Eesti standardite kohta nende vastuvõtmisest või kehtetuks tunnistamisest arvates;
5) teavitama välisriike, riikide ühendusi ja rahvusvahelisi standardiorganisatsioone ettevalmistatavatest ja vastuvõetud standarditest ning standardimisprogrammist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.»;

2) täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Eesti standardiorganisatsioon tagab Eesti standardite kättesaadavuse Eestis ja võimaluse nendega tasuta tutvuda vähemalt oma asukoha aadressil. Standardite kättesaadavaks tegemisel tagab Eesti standardiorganisatsioon standardite autoriõiguste kaitse ja teeb teatavaks autoriõiguste kaitse tingimused.

(22) Eesti standardiorganisatsioon võib võtta standardite levitamise eest tasu. Tasu peab olema kulupõhine ja tagama vajalikul tasemel standardimisteenuse kättesaadavuse Eestis ning standardiorganisatsiooni arenguks vajalike vahendite olemasolu.»

§ 7. Paragrahvi 92 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Järgmise aasta standardimiskava kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister iga aasta 31. detsembriks.»

§ 8. Paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Riigi poolt Eesti standardiorganisatsioonilt tellitud infoteenuste osutamise kulud, sealhulgas Eesti standardiorganisatsiooni klienditeeninduse ja raamatukogu, samuti veebilehe haldamise ning ametliku väljaande koostamise ja avaldamise kulud, ning rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsioonide töös osalemise kulud ja liikmemaksud kaetakse riigieelarvest. Nimetatud kulud nähakse ette asjaomase ministeeriumi valitsemisala eelarves.»

§ 9. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 21.07.1998, lk 37–48), muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (EÜT L 217, 5.08.1998, lk 18–26).»

II. § 10. Halduskoostöö seaduse (RT I 2003, 20, 117; 2008, 58, 329) § 13 lõiget 11 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

« 15) tehnilise normi ja standardi seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud haldusleping.»

III. § 11. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 13. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json