Teksti suurus:

Vändra ja Kaisma valla liitumisleping

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2009, 40, 533

Vändra ja Kaisma valla liitumisleping

Vändra ja Kaisma valla liitumislepingu kinnitamine
Vändra Vallavolikogu 31. märtsi 2009. a otsus nr 19

Lähtudes „Eesti haldusterritoriaalse haldusjaotuse seaduse” § 91 lõikest 6; Vändra Vallavolikogu 25. veebruari 2009. a otsusest 11 „Vändra ja Kaisma valla liitumislepingu menetlusse võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine” ja arvestades valdadevahelistel läbirääkimistel valdasid esindama volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid, Vändra Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Vändra ja Kaisma valla liitumisleping koos lisadega (lisatud).

2. Volitada Vändra valla nimel liitumislepingut allkirjastama vallavolikogu esimees Ilmar Teevet.

3. Avalikustada liitumisleping Vändra valla kodulehel ja avaldada Riigi Teatajas.

4. Otsus jõustub avalikustamisest.

  Volikogu esimees Ilmar Teevet

 

KINNITATUD
Vändra Vallavolikogu 31. märtsi 2009. a otsusega nr 19;
Kaisma Vallavolikogu 30. märtsi 2009. a otsusega nr 11

VÕTTES ARVESSE, ET alates 1. jaanuarist 2009. a kehtivad kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse (edaspidi KOÜS) muudatused, mille kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse ühinemise mõistet laiendatakse kohaliku omavalitsuse üksuse võimalusega lisaks ühinemisele liituda naaberomavalitsusega;

VÕTTES ARVESSE, ET Vändra vald ja Kaisma vald on olnud pikemat aega huvitatud liitumisest, mistõttu ei pidanud nad võimalikuks kahe naaberomavalitsuse ühinemist, mille tulemusena moodustunuks uus kohaliku omavalitsuse üksus;

VÕTTES ARVESSE, ET alates 1. jaanuarist 2009. a lubatud kohaliku omavalitsuse üksuste liitumise puhul jääb üks kohaliku omavalitsuse üksus alles (säilib ka allesjääva kohaliku omavalitsuse üksuse registrinumber) ja sellega liitub üks või enam kohaliku omavalitsuse üksust, mistõttu on seaduslik takistus liitumiselt kõrvaldatud;

VÕTTES ARVESSE, ET Kaisma Vallavolikogu on 20. jaanuaril 2009. a oma otsusega nr 1 teinud Vändra vallale ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbi liitumismenetluse, mille tulemusena liitub Kaisma vald Vändra vallaga ja Vändra vald suureneb liituva Kaisma valla territooriumi võrra;

VÕTTES ARVESSE, ET Vändra Vallavolikogu on 28. jaanuaril 2009. a oma otsusega nr 8 nõustunud Kaisma Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta läbi liitumismenetluse, mille tulemusena liitub Kaisma vald Vändra vallaga ja Vändra vald suureneb liituva Kaisma valla territooriumi võrra;

VÕTTES ARVESSE, ET Vändra ja Kaisma vallavolikogud korraldasid 12.–14. veebruaril 2009. a oma territooriumitel elanike küsitluse, mis viidi läbi Vändra vallavolikogu 28. jaanuari 2009. a otsusega nr 9 ja Kaisma vallavolikogu 3. veebruari 2009. a otsusega nr 3 kinnitatud «Kaisma valla Vändra vallaga liitumise kohta elanike arvamuse väljaselgitamise ettevalmistamise ja läbiviimise juhendi» alusel ja mis andis liitumist toetava tulemuse;

VÕTTES ARVESSE, ET käesolev leping ja selle lisad pandi avalikkusele tutvumiseks välja nii Vändra vallas kui Kaisma vallas 27. veebruarist kuni 20. märtsini 2009. a, tagamaks avalikkusele lepingu ja selle lisadega tutvumise. Avalikkusele anti võimalus ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks. Vändra valla elanike poolt ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. Kaisma valla elanike poolt ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. Küll aga esitasid Kaisma valla ametnikud omapoolseid ettepanekuid Lepingu täiendamiseks ja muutmiseks. Tehtud ettepanekutest osadega arvestati, osadega mitte (vt lisa nr 6);

VÕTTES ARVESSE, ET Vändra ja Kaisma valla liitumisleping on kinnitatud Vändra vallavolikogu poolt 31. märtsi 2009. a otsusega nr 19 ja vallavolikogu esimees on volitatud käesolevat liitumislepingut allkirjastama;

VÕTTES ARVESSE, ET Vändra ja Kaisma valla liitumisleping on kinnitatud Kaisma vallavolikogu poolt 30. märtsi 2009. a otsusega nr 11 ja vallavolikogu esimees on volitatud käesolevat liitumislepingut allkirjastama,

sõlmivad Vändra vald, vallavolikogu esimehe Ilmar Teeveti isikus, ja Kaisma vald, vallavolikogu esimehe Ingrid Sillaste isikus, käesoleva liitumislepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas.

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingus kasutatakse järgnevaid põhimõisteid järgmises tähenduses.
1.1.1. Liitumine – ühe kohaliku omavalitsuse üksusega (Vändra vald) liitub üks või enam kohaliku omavalitsuse üksust (Kaisma vald), kusjuures liituv vald (Kaisma vald) kohaliku omavalitsuse üksusena lõppeb ning vald, millega teine vald liidetakse (Vändra vald) jääb alles. Vändra ja Kaisma valla liitumine toimub 2009. aasta kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude korraliste valimistega.
1.1.2. Kaisma vald – vald, mis liitub Vändra vallaga ja mis pärast liitumise jõustumist eraldiseisva kohaliku omavalitsuse üksusena lõppeb. Lepingus kasutatud mõiste «Kaisma vald» tähendab veel liitumata Kaisma valda, kui tekstist ei tulene teisiti.
1.1.3. Vändra vald – vald, millega liidetakse Kaisma vald ja mis pärast liitumise jõustumist suureneb Kaisma valla territooriumi võrra ja jääb alles. Alates Lepingu punktist 1.2 kasutatud mõiste «Vändra vald» sisaldab liitunud Kaisma valda.
1.1.4. Liitumisleping – käesolev Leping, mis jõustub volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates, evib volikogu otsuse õigusjõudu ja lõppeb 31.12.2017. a.
1.1.5. Vändra valla uus põhimäärus – Vändra valla põhimäärus, mis võetakse vastu nelja (4) kuu jooksul arvates 2009. aasta kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamisest.
1.1.6. Liitumise jõustumine – haldusterritoriaalse korralduse ning sellest tulenev haldusüksuste nimistu muudatus valdade osas jõustub vastavalt kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
1.1.7. Valimised – kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja selleks vajalikud valimistoimingud viiakse läbi kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel vastavalt määrusega kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele.
1.1.8. Külade piirkondlikud arengukavad on enne liitumise jõustumist kehtinud kummagi valla arengukavad, mis liitumisjärgse Vändra valla arengukava vastuvõtmisel muudetakse vastavate külade piirkondlikeks arengukavadeks.
1.1.9. Teeninduspunkt on avaliku teenuse osutamise koht, kus teenindatakse Kaisma piirkonna külade elanikke.
1.1.10. Piirkondlikud külavanemad on külavanemad, kes on valitud rohkem kui ühe küla elanike ühisel koosolekul ja kes esindavad rohkem kui ühe küla elanikke.
1.1.11. Kaisma piirkonna külad on liitumiseelse Kaisma valla külad.
1.1.12. Vändra piirkonna külad on liitumiseelse Vändra valla külad.

1.2. Lepinguga sätestatakse Vändra valla toimimise eesmärgid ja tegevuse põhisuunad.

1.3. Vändra valla eesmärkide elluviimine, tegevussuunad, teenuste korraldamine, ühinemisega kaasnevate ressursside suunamine ja töötajate komplekteerimine toimub vastavalt Lepingus kokkulepitud põhimõtetele.

II. LIITUMISE ÜLDISED EESMÄRGID

2.1. Vändra vald moodustab sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja territoriaalse terviku, mis ümbritseb hästi funktsioneerivat tõmbekeskust (Vändra alev), misläbi on paremad võimalused kogu piirkonna jätkusuutlikuks arendamiseks ja konkurentsivõime kasvuks.

2.2. Vändra valla elanikele on tagatud avalike teenuste optimaalne ja kvaliteetne kättesaadavus.

2.3. Vändra vald toetab tasakaalustatud arengut, lähtuvalt valla kui terviku toimimise loogikast. Valla üksikosade arengu oluliste küsimuste üle otsustamisel toetutakse kohalikule algatusvõimele ja kodanikuvastutusele.

2.4. Vändra valla arenguprotsesside juhtimise haldussuutlikkus on paranenud. Valla juhtimisstruktuur on ajakohastatud ja majanduslik potentsiaal projektipõhiste taotluste esitamisel kaasfinantseerimiste saamiseks paranenud.

2.5. Läbi liitumise tugevnenud Vändra vald jätkab pooleliolevaid ühinemisläbirääkimisi Vändra alevi, Tootsi valla, Järvakandi valla ja Kehtna vallaga.

III. VALLA NIMI, STAATUS, ÕIGUSAKTIDE KEHTIVUS, KESKUSE ASUKOHT, PIIRID JA SÜMBOOLIKA

3.1. Liitumisjärgse kohaliku omavalitsuse üksuse nimi on Vändra vald.

3.2. Õiguslikult staatuselt on Vändra vald, kui kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik.

3.3. Vändra vald on liitunud Kaisma valla õigusjärglane. Liituva Kaisma valla õigused ja kohustused lähevad üle Vändra vallale seaduses ja käesolevas Lepingus sätestatud korras.

3.4. Vändra vallas töötatakse välja ja võetakse vastu uus Vändra valla põhimäärus, mis arvestab võimaluse ja vajaduse piires ka Kaisma valla põhimääruses sätestatut. Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni kehtivad senised põhimäärused edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud enne liitumist. Uue Vändra valla põhimääruse kehtestamisega kaotavad kehtivuse varemkehtinud Vändra ja Kaisma valdade põhimäärused.

3.5. Kõik muud Vändra vallas kehtivad õigusaktid vaadatakse punktis 3.4 nimetatud uue põhimääruse valguses üle, arvestades võimaluse ja vajaduse piires ka Kaisma valla vastavates õigusaktides sätestatut. Kuni uute õigusaktide kehtestamiseni kehtivad senised õigusaktid edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud enne liitumist. Uute õigusaktide kehtestamisega kaotavad kehtivuse varemkehtinud Vändra ja Kaisma valdade vastavad õigusaktid.

3.6. Kuni uute arengudokumentide kehtestamiseni kehtivad senised arengudokumendid edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud enne liitumist.

3.7. Vändra valla arengudokumentide kehtestamisel arvestatakse liitumiseelsete valdade arengudokumentides sätestatud põhitingimustega ning arengudokumentide menetlemise käigus muudetakse vajadusel varemkehtinud Kaisma valla ja varemkehtinud Vändra valla arengudokumendid vastavalt Kaisma külade ja Vändra külade piirkondlikeks arengudokumentideks.

3.8. Vändra vallas koostatakse ja kehtestatakse Vändra valla üldplaneering, millele liidetakse Kaisma valla 9. veebruarist 2009 kehtestatud üldplaneering kui Kaisma piirkonna üldplaneering Vändra valla üldplaneeringu osaplaneeringuna. Kehtima jääb Vändra valla sümboolika. Kaisma valla senise sümboolika kasutamine lõpetatakse liitumise jõustumisest. Kaisma valla senine sümboolika antakse hoiule Vändra vallavalitsusele kuni edaspidise otsustamiseni. Mittevajalikku sümboolikat kandev asi hävitatakse vastava komisjoni otsusel ja vastavalt kehtivale korrale.

3.9. Vändra valla keskuseks, valla juriidiliseks aadressiks, postiaadressiks ja vallavolikogu ja vallavalitsuse asukohaks on Allikõnnu küla, Vändra vald, 87604 Pärnumaa.

3.10. Vändra valla elanike paremaks teenindamiseks moodustatakse piirkondlik teeninduspunkt asukohaga Kergu küla.

3.11. Vändra valla territoorium koosneb liitunud valdade (Vändra vald koos Kaisma vallaga) territooriumidest.

IV. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK, DOKUMENTIDE ÕIGUSLIK VORMISTAMINE. RAHALISED TOETUSED NING EELARVELISED JA MUUD VARALISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Kuna Vändra vald on liitunud Kaisma valla õigusjärglane, lähevad liituva Kaisma valla õigused ja kohustused üle Vändra vallale alates liitumise jõustumisest.

4.2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Vabariigi Valitsuse antud määruse jõustumise päevast alates kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani ei võta liituvate valdade volikogud varalisi kohustusi, mis ei ole kajastatud liituvate kohaliku omavalitsuse üksuste arengudokumentides ning mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega.

4.3. Riigi poolt makstavat liitumistoetust kasutatakse vastavalt «Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses» sätestatule. Liitujate kokkuleppe kohaselt jagatakse ja/või kulutatakse liitumistoetus Lepingu lisas nr 5 sätestatud põhimõttel.

4.4. Vändra vallavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni 2009. aasta eelarveaasta lõpuni jätkatakse enne liitumist vastu võetud eelarvete täitmist.

V. VALLAVOLIKOGU MOODUSTAMINE, VALLAVOLIKOGU STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

5.1. Vändra valla volikogu koosseisus on 15 volikogu liiget, kes valitakse kahes valimisringkonnas (Vändra valimisringkond ja Kaisma valimisringkond).

5.2. Volikogu koosseisus on läbi saadikumandaatide kvoodi tagatud käesoleva Lepingu sõlmimisel ja ka edaspidi:
5.2.1. moodustatavale Kaisma valimisringkonnale 3 saadikumandaati;
5.2.2. moodustatavale Vändra valimisringkonnale 12 saadikumandaati.

5.3. Valimisringkonnad ja valimisjaoskonnad avatakse vastavalt liituvate valdade vallavolikogude otsustele, lähtuvalt käesolevas Lepingus kokkulepitust.

5.4. Kui Vändra vallavolikogu otsustab volikogu koosseisu suurendada, tagatakse Kaisma valimisringkonnale ettenähtud 3 saadikumandaati.

5.5. Moodustatavad valimisringkonnad jäävad kehtima vähemalt kuni kohaliku omavalitsuse üksuse volikogude valimisteni aastal 2017.

5.6. Punktides 5.2–5.4 nimetatud printsiibid viiakse sisse Vändra valla uude põhimäärusesse.

5.7. Volikogu juurde moodustatakse lisaks revisjonikomisjonile vähemalt eelarve ja arengukomisjon.

5.8. Käesoleva Lepingu kehtivuse ajal on Kaisma valimisringkonnast valituks osutunud ja teistel Kaisma elanikele tagatud osalemine vallavolikogu kõigis komisjonides vähemalt ühe isiku näol.

5.9. Kaisma vallavolikogu volitused muuta või tühistada Kaisma valla põhimäärust ja teisi liitumiseelseid varasemaid õigusakte läheb üle Vändra vallavolikogule liitumise jõustumisel.

VI. VALLAVALITSUSE MOODUSTAMINE, VALLAVALITSUSE JA VALLA HALLATAVATE ASUTUSTE STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

6.1. Vallavalitsuse moodustamine toimub seaduses ja Vändra valla põhimääruses sätestatud korras.

6.2. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse ja valla ametiasutuste struktuuri kinnitab Vändra vallavolikogu.

6.3. Valla hallatavate asutuste struktuuri ja töökorralduse kehtestab Vändra vallavolikogu.

6.4. Vändra vallal on järgmised hallatavad asutused:
6.4.1. koolid ja lasteaiad: Pärnjõe külas asuv Pärnjõe Põhikool, Säästla külas asuv Juurikaru Põhikool ja Vihtra külas asuv Vihtra Lasteaed-Algkool; Kergu külas asuv Kergu Lasteaed-Algkool;
6.4.2. rahvamajad ja raamatukogud: Kaisma külas asuv Kaisma Kultuurimaja ja Kaisma Raamatukogu, Pärnjõe külas asuvad Pärnjõe rahvamaja ja Pärnjõe raamatukogu, Suurejõe külas asuv rahvamaja ja Suurejõe raamatukogu, Võidula külas asuvad Võidula rahvamaja ja Võidula raamatukogu, Vihtra külas asuvad Vihtra Külakeskus ja Vihtra raamatukogu;
6.4.3. vabaaja- ja päevakeskused: Kadjaste vabaajakeskus, Vihtra päevakeskus.

6.5. Valla juhtimine toimub tsentraliseeritult. Vändra vallas toimub tsentraliseeritud finantsarvestuse süsteem. Eelarve suuremad tuluallikad on üksikisiku tulumaks, maamaks ning riigipoolsed eraldised.

6.6. Vändra vald jätkab tegevust või omanikuks või liikmeks olemist kõigis organisatsioonides, sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, milles ta oli tegev, omanik või liige käesoleva Lepingu sõlmimisel.

6.7. Liitujad on kokku leppinud, et Vändra vald kaalub pärast liitumise jõustumist osalemist ühes üleriigilises kohaliku omavalitsuse üksuste esindusorganis (liidus).

6.8. Valdade infosüsteemid ühildatakse, kõik ametnikud omavad arvutiga varustatud töökohti, aktiivselt ringi liikuvatel ametnikel on võimalus kasutada sülearvuteid. Valla teeninduspunktis ja külakeskustes on võimalik kasutada juhtmevaba internetiühendust.

6.9. Vändra vallas on oma elanike ja valla heaks panuse andnud inimeste tunnustamise süsteem järgmine:
1) vallavalitsuse poolt välja antavast tänukirjast;
2) vallavolikogu poolt tehtavast tunnustusavaldusest «Aastate tegu» ja «Aasta küla inimene».

VII. AVALIKU TEENUSE OSUTAMISE KORRALDUS ENDISE KAISMA VALLA TERRITOORIUMIL

7.1. Vändra vallas avatakse lisaks vallavalitsusele üks teeninduspunkt (endise Kaisma valla territooriumil).

7.2. Teeninduspunktis osutatakse kõiki avalikke teenuseid vastavalt seadusele ja Vändra vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustele lähtudes seadusest tulenevast põhimõttest, et liitumise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi kogu valla territooriumil vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste liitumist.

7.3. Teeninduspunkti töö täpsema korra kehtestab Vändra vallavalitsus.

VIII. PERSONALIPOLIITIKA

8.1. Vändra valla ametnikele tagatakse sotsiaalsed garantiid lähtuvalt avaliku teenistuse seaduses (ATS), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS) ja töölepinguseaduse (TLS), ning Vändra valla põhimääruses sätestatud korras.

8.2. Liitumise jõustumisel korraldatakse Kaisma valla töötajate töölepingute ja teenistuslehtede ümbervormistamine Vändra valla nimele Lepingu punktis 6.2 nimetatud tingimustel. Võimalik koondamine toimub seaduses ettenähtud korras.

8.3. Endise Kaisma valla territooriumil avaliku teenuse osutamise jätkamiseks jääb Lepingu kohaselt alles kaks töö- või ametikohta.

8.4. Kaisma valla raamatupidamise eest vastutav töötaja (raamatupidaja) koostab Vändra valla koosseisus töötades Kaisma valla 2009. majandusaasta aruande hiljemalt seadusega sätestatud tähtajaks. Tema võimalik koondamine toimub seaduses sätestatud alusel ja korras.

8.5. Kaisma vallasekretäri ametikoht koondatakse liitumise jõustumise kuupäevale järgneva päeva seisuga seaduses sätestatud alusel ja korras.

8.6. Kaisma vald annab kõik Kaisma valla asjaajamise dokumendid üle Vändra vallale (asjaajamise üleandmine) hiljemalt käesoleva Lepingu jõustumisele järgneval päeval.

8.7. Punktis 8.6 nimetatud asjaajamise dokumendid annab Kaisma valla nimel üle Kaisma vallasekretär (või vallavalitsuse poolt nimetatud teine isik) ja võtab Vändra valla nimel vastu Vändra vallasekretär (või vallavalitsuste poolt nimetatud teine isik). Üleantavad asjaajamise dokumendid ja nende registrid peavad olema koostatud ja arhiveeritud vastavalt seadusega avaliku halduse dokumentidele ja nende säilitamisele ja arhiveerimisele kehtestatud korrale. Kui üleantavad asjaajamise dokumendid ei vasta selles punktis nimetatud tingimustele ja ilmneb vajadus nende korrastamiseks, kaetakse korrastamise kulud Kaisma vallale eraldatud liitumistoetuse arvelt.

IX. KÜLAKOGUKOND, KÜLAVANEM, KÜLA EESTSEISUS JA KÜLASELTS

9.1. Vändra vallas on pärast liitumist 43 küla.

9.2. Liitujad on üksmeelel selles, et mida suurem on kohaliku omavalitsuse üksus ja mida kaugemale jääb valla keskus küladest ja inimestest, seda olulisemaks muutub külavanema institutsioon. Liitujad on ühiselt otsustanud väärtustada külavanema ja küla eestseisuse institutsiooni ja arendada seeläbi kogukondlikku elu ja külademokraatiat ning edendada kogu valla demokraatlikku juhtimismudelit, töötades selleks välja külavanema statuudi ning külavanema ja külaseltsi koostöömudeli. Volikogu otsustab süsteemse külaliikumise rahastamise.

9.3. Külavanemad koondatakse vallavalitsuse juurde moodustatavasse külavanemate komisjoni.

9.4. Liitujad leiavad, et tulenevalt osade külade elanike arvu vähesusest on otstarbekas rakendada mitme küla peale ühte külavanemat ja käsitleda teemat edaspidi «piirkondliku külavanema institutsioonina» ja tagada külavanemate institutsiooni olemasolu ja toimimine piirkonniti.

9.5. Vald toetab külaliikumise arendamist täiendavalt ka külaseltside kaudu.

X. VALDKONDLIKE TEENUSTE ARENDAMINE JA AVALIKUD SUHTED

10.1. Valdkondlike teenuste (haridus, kultuur ja sport, sotsiaalküsimused ja tervishoid, valla majandus ja infrastruktuur) arendamine toimub vastavalt käesoleva Lepingu lisas nr 7 sätestatud põhimõtete kohaselt.

10.2. Vändra vallas jääb ilmuma vaid Vändra Teataja (ilmub koostöös Vändra aleviga).

10.3. Vändra Teataja on elanikele kättesaadav ja tasuta lugemiseks vallamajas, Kaisma teeninduspunktis ja kõigis raamatukogudes.

XI. KAVANDATAVAD INVESTEERINGUD JA OMAFINANTSEERING

11.1. Liituvad vallad deklareerivad, et kasutavad liitumistoetusena laekuva summa (2 miljonit krooni kummagi liituva valla kohta) valdavalt omafinantseeringuks, et realiseerida erinevait ühtekuuluvusfondide jt abirahade abil finantseeritavaid projekte.

11.2. Nimetatud liitumistoetused jagatakse põhimõttel, et kumbki liituv vald saab oma kaks miljonit kasutada oma varasemale (enne liitumist) territooriumile kavandatavate investeeringute omafinantseerimiseks. Raha tehniline suunamine jääb Vändra vallavalitsuse korraldada.

11.3. Liituvad vallad peavad otstarbekaks taotleda abirahasid ja kirjutada selleks projekte lisas nr 5 kokkulepitu kohaselt.

11.4. Liitunud valla prioriteediks on:
11.4.1. valla teede läbilaskevõime suurendamine;
11.4.2. haridus ja vaba aeg;
11.4.3. sotsiaalhoolekanne ja tervishoid;
11.4.4. valla infrastruktuuri arendamine.

XII. LÕPPSÄTTED

12.1. Käesolevas Lepingus kokkulepitud ja vallavolikogude poolt kinnitatud sätetel on volikogu otsuse õigusjõud.

12.2. Kui Vändra valla või Kaisma valla õigusaktid, mis kehtisid käesoleva Lepingu allakirjutamise ajal või õigusaktid, mis võetakse vastu pärast käesoleva Lepingu allakirjutamist kuni käesoleva Lepingu punktis 12.3 nimetatud tähtajani, on vastuolus käesoleva Lepinguga, kohaldatakse käesolevat Lepingut.

12.3. Käesolev Leping jõustub volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päevast ning kehtib kuni 31.12.2017. Vändra vallavolikogul on õigus tulenevalt majanduslikust või poliitilisest olukorrast (sh võimalike haldusterritoriaalsete reformide kontekstis) Lepingus kokkulepitud küsimustes võtta vastu teistsuguseid otsuseid, väljaarvatud Lepingu V peatükis sätestatud küsimustes.

12.4. Käesolev Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris.

12.5. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab ette liituvate valdade volikogude poolt moodustatud esindajate komisjon.

12.6. Käesolev Leping koos lisadega avalikustatakse pärast kinnitamist mõlema liituva valla vallavolikogude poolt ja allakirjutamist mõlema valla veebilehel. Liitumisleping avaldatakse Riigi Teatajas.

Lepingu lisadeks on:
Lisa 1 – Seletuskiri liitumislepingule;
Lisa 2 – Vändra valla 2007. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
Lisa 3 – Kaisma valla 2007. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
Lisa 4 – Kaart mõõtkavas 1:50 000 kuhu on märgitud liitumist taotlevate omavalitsusüksuste senised piirid ja omavalitsusüksuse piir pärast liitumist;
Lisa 5 – Liitumistoetusest tehtavate haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve;
Lisa 6 – Volikogudele esitatud ettepanekud ja vastuväited Lepingule ja selle lisadele ning õiend ettepanekute ja vastuväidete saabumise kuupäeva, esitaja ja volikogudes läbivaatamise tulemusega;
Lisa 7 – Valdkondlike teenuste arendamise põhimõtted.

Liitumislepingu lisadega saab tutvuda Vändra ja Kaisma valla veebilehel www.vandravald.ee ja www.kaisma.ee. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 2 punkt 18 ja riigisekretäri 27.04.2009. a resolutsioon nr 09-02423.)