Teksti suurus:

Põlgaste Pansionaadi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 80, 1130

Põlgaste Pansionaadi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 23.04.2009 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 34 alusel.

§ 1. Põlgaste Pansionaadi põhimääruse kinnitamine

Kinnitada Põlgaste Pansionaadi põhimäärus vastavalt lisale 1.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 26. aprillil 2009. a.

Volikogu esimees Vahur TOHVER


Lisa
Kanepi Vallavolikogu 23. aprilli 2009. a määruse nr 9  juurde

PÕLGASTE PANSIONAADI PÕHIMÄÄRUS

§ 1. ÜLDSÄTTED

(1) Põlgaste Pansionaat (edaspidi pansionaat) on Kanepi Vallavalitsuse hallatav asutus.

(2) Pansionaat asub Kanepi vallas Põlgaste külas. Postiaadress on Saia tee 2 Põlgaste küla, 63123, Põlva maakond.

(3) Pansionaadil on oma nimega pitsat, võib olla arvelduskonto ning Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kinnitatud sümboolika.

(4) Pansionaadi põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kanepi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

(5) Pansionaat juhindub oma tegevuses sotsiaalhoolekande seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest ning vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED

(1) Pansionaat on vanuritele ja puuetega isikutele ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ja rehabilitatsioon.

(2) Pansionaat osutab järgmisi teenuseid:
1) hooldust;
2) päevahoidu;
3) võimaldab hoolealuste rehabilitatsiooni;
4) tagab esmatasandi arstiabi;
5) sotsiaalnõustamine;
6) loob hoolealustele võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.

(3) Lähedase või eestkostja puudumisel korraldab pansionaat hoolealuse matused.

§ 3. TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

(1) Pansionaadil on õigus:
1) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel;
2) saada vallavalitsuselt, teenistujatelt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt oma tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

(2) Pansionaat osutab teenuseid eelkõige Kanepi valla elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid sõlmitud lepingute alusel.

(3) Pansionaat teeb oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega.

(4) Abi taotlemine ja teenuste osutamine peavad püüdma säilitada kliendi eneseväärikust ning toetama tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

§ 4. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

(1) Pansionaadi töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu.

(2) Töötamine pansionaadis toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepingu seadusega.

(3) Pansionaati juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Vallavalitsus võib korraldada vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(4) Pansionaadi juhataja:
1) korraldab pansionaadi tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
2) võtab tööle pansionaadi töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
3) määrab pansionaadi töötajate töötasu suuruse lähtudes asutuse palgafondist;
4) juhib ja suunab personali tööd;
5) vajadusel kinnitab pansionaadi töökorra, töökaitsealased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
6) annab pansionaadi sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
7) koostab pansionaadi eelarve ja vastutab sellest kinnipidamise eest;
8 koostab pansionaadi aruanded ja esitab need vallavalitsusele;
9) esindab pansionaati;
10) tagab pansionaadi valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
11) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

(5) Pansionaadi juhatajal on õigus:
1) teha tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
2) vallata, kasutada ja käsutada pansionaadi valduses olevat vallavara vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 5. FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

(1) Pansionaadi kulud kaetakse vallaeelarvest:
1) vallavalitsus kehtestab igaks eelarveaastaks kohamaksu.
2) vallavalitsus määrab kohamaksust puuduva osa katmise.

(2) Kohamaksu summa kaetakse:
1) isiku omaosalusest: hoolduskulude eest tasub hoolealune oma sissetulekust vastavalt lepingule, kuid mitte vähem kui 85 %;
2) vara ja/või seadusjärgsete hooldajate olemasolu korral vastavalt kokkuleppele sõlmib vallavalitsus vastava lepingu;
3) seadusjärgsete hooldajate puudumisel kaetakse puudujääv osa valla eelarvest.

(3) Pansionaat võib saada vahendeid ka juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

(4) Pansionaadi raamatupidamise arvestust ja aruandlust korraldab Kanepi Vallavalitsuseraamatupidamine.

(5) Pansionaadi põhikirjaliste ülesannete täitmise üle teostab järelevalvet vallavalitsuse sotsiaalnõunik.

(6) Pansionaadi vara ja raha kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 6. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

(1) Pansionaadi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse või sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekul.