Teksti suurus:

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007.a määruse nr 81 "Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 39, 512

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007.a määruse nr 81 "Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 27.04.2009 nr 39

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 81 lõigete 1 ja 2 alusel.

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruses nr 81 «Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus» (RTL 2007, 96, 1615; 2009, 36, 481) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5 asendatakse sõna «ühetasandilise» sõnaga «kahetasandilise»;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Sotsiaalkindlustusamet esitab Andmekogusse lõike 2 punktis 3 nimetatud:
1) puudega laste hooldajatele makstava toetusega seotud andmed perioodi 01.01.2003. a kuni 28.02.2009. a kohta ja
2) puudega täiskasvanute hooldajatele makstava toetusega seotud andmed perioodi 01.01.2003. a kuni 31.03.2005. a kohta.»;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Paragrahvi 6 lõikes 21 nimetatud andmed esitab Sotsiaalkindlustusamet Andmekogule nimetatud perioodi kohta ühekordselt Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti vahel kokku lepitud tähtpäevaks.»;

4) määruse lisa punktidest 2.3.13 kuni 2.3.21 jäetakse välja sõnad «(andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise)».

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json